Doctor Mohsen Khatibinia

Doctor Mohsen Khatibinia

Doctor Mohsen Khatibinia

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohsen Khatibinia in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Executive Committee member The first National Modeling Conference and New Technologies in Water Management Birjand 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر انعطاف پذیری فونداسیون در رفتار غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
2 ارزیابی اثرات انفجار بر سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش آب-سد-فونداسیون (Download Paper) 14th Iranian Hydraulic Conference
3 ارزیابی رفتارخطی سازه ها تحت اثرشتاب نگاشت های مصنوعی تولید شده با استفاده ازتبدیلهای موجکی (Download Paper) National Confenrence on Earthquake, Structure and Computational Methods
4 ارزیابی روش های رهایی پویا درتحلیل استاتیکی سازه های کابلی (Download Paper) 6th national conference materials and structures in civil engineering
5 ارزیابی سدهای بتنی قوسی در برابر انفجار زیرآب با در نظرگرفتن حباب انفجاری و اندرکنش سد-آب-فونداسیون (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
6 ارزیابی عملکرد شکل هندسی بادبندهای کمانش ناپذیر در برابر بارگذاری انفجاری (Download Paper) 1st National Conference on New Approaches in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
7 استفاده از اعضای قطری در طبقات فاقد خرپای سیستم خرپای متناوب و تاثیر آن بر عملکرد لرزه ای سازه (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
8 Basic Modal Displacements (BMD) for Optimizing the Buildings Subjected to Earthquakes (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
9 OPTIMIZATION OF REINFORCED CONCRETE MOMENT RESISTANT FRAMES BASED ON UNIFORM HYSTERETIC ENERGY DISTRIBUTION (Download Paper) 1st International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
10 بررسی انواع موجک در عیب یابی سازه های پیوسته (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
11 بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
12 بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
13 بررسی عملکردلرزه ای قابهای خمشی ویژه بادرنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک - سازه (Download Paper) Fourth National Conference on Earthquake and Structural
14 بهینه سازی توپولوژی سازه ها با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک و روش منحنی تراز (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
15 بهینه سازی چند هدفه پارامترهای میراگرهای جرمی تنظیم شونده چند گانه (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
16 بهینه سازی سازه ها با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
17 بهینه سازی سازه های فضاکارتخت دولایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل تقریبی موضعی سازه (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
18 بهینه سازی شکل گنبدهای فضاکار یک لایه با استفاده از الگوریتم باینری جامعه پرندگان اصلاح شده (BPSO) (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
19 بهینه کردن وزن در طراحی سازه بلند با استفاده از بتن خودمتراکم با مقاومت بالا (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
20 بهینه یابی زاویه ی انحراف مهاربندهای کمانش ناپذیر زانویی در قاب های خمشی خرپایی (Download Paper) 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
21 بهینه یابی موقعیت ستونهای گنبدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 6th Intelligent Systems Conference
22 بهینه­یابی موقعیت شمع­ها در یک پی نواری دو طرفه مطابق با ضوابط طراحی بر اساس عملکرد سازه (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
23 تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
24 تأثیر سخت کنندههای مورب بر عملکرد دیوارهای برشی فولادی دارای دو بازشوی مستطیلی (Download Paper) 6th National Conference of Steel Structure
25 تحلیل سازه های صفحه ای انطباقی بااستفاده ازاختلاط جزءهای محدود لایه ای هوشمند (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
26 تخمین میزان دبی نشت از بدنه سدهای خاکی با کمک نرم افزار المان محدود Seep/w (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
27 توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه فولادی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک_سازه (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
28 تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک وبهینه سازی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
29 سیستم‌های سازه‌ای در سازه‌های بلند (Download Paper) International Conference Light Weight Construction and Earthquake
30 طراحی بهینه چندهدفه میراگرهای جرمی تنظیم شونده با درنظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
31 طراحی بهینه سدهای وزنی براساس قابلیت اعتماد (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
32 طراحی بهینه ی قاب خمشی فولادی براساس توزیع یکنواخت انرژی هیسترزیس (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
33 طراحی بهینه ی میراگر جرمی تنظیم شونده تحت ارتعاش زلزله با استفاده از الگوریتم گرانشی اصلاح شده (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
34 طراحی بهینه ی میراگرجرمی تنظیم شده تحت ارتعاش زلزله مصنوعی بادرنظر گرفتن انرژی هیسترزیس (Download Paper) 6th national conference materials and structures in civil engineering
35 طرح بهینه سازههای فولادی براساس طراحی عملکردی با درنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک- سازه (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
36 طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد-آب- فونداسیون (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
37 طرح بهینه لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح دو بعدی بادرنظرگرفتن شاخص خسارت (Download Paper) International Conference Light Weight Construction and Earthquake
38 قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه بادرنظرگرفتن اثرات چشمه اتصال (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
39 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی SMA در سازههای دارای مهاربند کمانش ناپذیر (Download Paper) 4th International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
40 مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش ایزوژیومتریک (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
41 معرفی بتن سبک هوادار اتوکلاوی (AAC)، مزایا و معایب (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development