Doctor Farad Towhidkhah

Doctor Farad Towhidkhah

Doctor Farad Towhidkhah

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Farad Towhidkhah in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 25th national and 3rd international Iranian Conference on Biomedical Engineering Qom 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تصدیق امضای پویا و احراز هویت مبتنی بر استخراج نقاط غالب پایدار و تقطیع الگوهای امضا (Download Paper) Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers Volume: 9, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آیا مغز بر اساس نظریه گشتالت در پیش بینی حرکت یک مانع متحرک عمل می کند؟ (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering
2 احراز اصالت هویت فرد با استفاده از مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضا (Download Paper) 06th Iranian Security Community Conference
3 اختلالات نوشتاری در بیماری شیزوفرنی و بهبود روش تشخیص بر اساس الگوهای استخراج شده از حرکت قلم با روش SVM (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering
4 ارائه مدلی جددی از کل سیستم قلبی عروقی با قابلیت مدلسازی فعالیت ورزشی (Download Paper) 16th Iranian conference on Biomedical Engineering
5 براورد فاصله ویژگیهای سیگنالی الگوهای امضای حقیقی و جعلی با استفاده از مشتقات مرتبه بالاتر در الگوریتم DTW (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
6 بررسی افزایش کارایی بیمارستان با استفاده از شبکه های هوشمند (Download Paper) 1st International Symposium of Telemedicine
7 بررسی افزایش کارایی بیمارستان با استفاده از شبکه های هوشمند (Download Paper) 1st International Symposium of Telemedicine
8 بررسی روش های مدلسازی تشخیص و درمان زردی نوزاد (Download Paper) 11th Iranian conference on Biomedical Engineering
9 بررسی مقاومت یک راه رونده ی تناوبی تحت تحریک ضربه ای نسبت به تاخیر در اعمال ضربه و عدم قطعیت در مقدار ضربه ی تحریک (Download Paper) 25th Annual Conference of Mechanical Engineering
10 پیشنهاد یک مدل دینامیکی برای سلول عضله بطنی بر اساس داده های تجربی و مدل پیشنهاد یک مدل دینامیکی برای سلول عضله بطنیFHN2 FHN (Download Paper) 13th Iranian Conference on Electric Engineering
11 تاثیر تغییرات امپدانس عضلات بر روی رفتار تارهای صوتی (Download Paper) 14th Iranian conference on Biomedical Engineering
12 تایید هویت مبتنی بر تقطیع ویژگیهای محلی در الگوهای امضا (Download Paper) 19th Iranian Conference on Electric Engineering
13 تحلیل اکوستیکی واگه های زبان فارسی و مقایسه آنها در بزرگسالان و کودکان (Download Paper) 18th Iranian conference on Biomedical Engineering
14 تشخیص بیماران اسکلروز آمیوتروفیک جنبی از افراد سالم بر مبنای ویژگیهای ایستا و فرکتال استخراج شده از ریتم راه رفتن (Download Paper) Congress on Electrical, Computer and Information Technology
15 تشخیص و افتراق دقیق کودکان با نشانه بی قراری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 9th Congress for Psychotherapy on the bed of the cultural values
16 تشخیص هویت با استفاده از صوت و مدل ماهیچه های مولد حرکات صورت (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
17 تصدیق امضای پویا مبتنی بر مقایسه نواحی متمایز ویژگیهای سیگنالی با استفاده از الگوریتم زیر دنباله های بهینه پوشا OSB (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
18 تفاوت نسبی دامنه ی همنه (مولفه)ی امپدانس بین ژیراه و ناژیراه (درگستره ی بسامدهای پایین)؛ نگاه کاربردی (Download Paper) 14th Iranian conference on Biomedical Engineering
19 تقطیع الگوهای دو بعدی بر مبنای نقاط غالب هندسی و کاربرد آن در تصدیق امضای پویا (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
20 تنظیم بهینه امپدانس مفصل در حین حرکت (Download Paper) 09th Iranian conference on Biomedical Engineering
21 تنظیم نطبیقی پهنای باند پردازش سیگنال جریان خون به روش لیزر داپلر (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering
22 رابطه میان خواص هندسی و ویژگیهای حرکتی الگوهای ترسیمی مهارتی (Download Paper) 12th Iranian conference on Biomedical Engineering
23 ساخت و طراحی تحریک کننده ی الکتریکی جریان ثابت باقابلیت کنترل پارامترهای تحریک توسط رایانه (Download Paper) 5th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
24 سیستم تصدیق امضای پویای دو مرحله ای مبتنی بر ویژگیهای پارامتری و سیگنالی (Download Paper) 16th Iranian conference on Biomedical Engineering
25 طبقه بندی الگوهای امضای حقیقی و جعلی مبتنی بر نواحی با قابلیت تمایز بالا (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
26 طراحی سیستم سنجش تشعشعات فراصوت پزشکی (Download Paper) 11th Iranian Conference on Electric Engineering
27 طراحی و ساخت سیستم کنترل میدان مغناطیسی ویسکومتر همورئولوژیک (Download Paper) 13th Iranian Conference on Electric Engineering
28 کاربرد شبکه های هوشمند در تعیین کارایی بیمارستان (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
29 کده بندیِ ژیراه و ناژیراه بر پایه ی تفاوت بسامد کمینگی در امپدانس آژیدی (درگستره ی بسامدهای پایین) (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering
30 کنترل حرکت‌های انسان با استفاده از روش‌های مدل مبنا و کنترل امپدانس (Download Paper) 14th Iranian conference on Biomedical Engineering
31 کنترل موقعیت مفصل انعطاف پذیر به روش کنترل پیش بین صریح: پیاده سازی عملی (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
32 مختصات قطبی: فضائی جهت تقطیع الگوهای امضا (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
33 مدل برداری الگوریتم بهینه سازی با الهام از رفتار سیستم ترس و تضاد در مغز انسان (Download Paper) 22th Iranian conference on Biomedical Engineering
34 مدل سازی سیستم کنترل حرکت بدن با استفاده از منطق فازی، قسمت اول: مدل عملکرد مخچه (Download Paper) 09th Iranian conference on Biomedical Engineering
35 مدل سازی سیستم کنترل حرکت بدن با استفاده از منطق فازی، قسمت دوم: مدل عملکرد قشر حرکتی (Download Paper) 09th Iranian conference on Biomedical Engineering
36 مدلسازی انتخاب مسیر در انسان، در حضور موانع متحرک به کمک برنامه ریزی با افق بازگشتی (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering
37 مدلسازی انتخاب مسیر در انسان، در حضور موانع متحرک به کمک سیستم فازی (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering
38 مدلسازی اندازه گیری فلوی خون با روش داپلر لیزری با استفاده از روش مونت کارلو (Download Paper) 10th Iranian conference on Biomedical Engineering
39 مدلسازی بخش الکترومغناطیسی ویسکومتر همورئولوژی بعنوان یک موتور القایی سه فاز (Download Paper) 13th Iranian Conference on Electric Engineering
40 مدلسازی تاثیر حالات روانی بر روی لکنت زبان (Download Paper) 14th Iranian conference on Biomedical Engineering
41 مدلسازی شبکه های تنظیم کننده ژنی با استفاده از شبکه های بیزین (Download Paper) 14th Iranian conference on Biomedical Engineering
42 مدلسازی فرآیند نوشتن در انسان با استفاده از کنترل پی شبین (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering