Doctor Mohamad Sadegh Falahat

Doctor Mohamad Sadegh Falahat

Doctor Mohamad Sadegh Falahat

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Sadegh Falahat in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefArchitectural and Environmental Research

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Sadegh Falahat in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary First national quality conference in urban and architectural spaces Zanjan 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 راهبردهایی برای تربیت مندسازی نظام آموزش معماری در ایران (Download Paper) Architectural and Environmental Research Volume: 1, Issue: 1
2 نقش مفهوم توده - فضا در تبیین مکان معماری (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 12, Issue: 35
3 نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 14, Issue: 46
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی نقش دلبستگی به مکان درطراحی سیتی هال اهواز (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
2 از پیمون در معماری سنتی تا مدولارسازی در سازه های فضاکار (Download Paper) 03rd National Conference on Space Structures
3 الگوهای انعطاف پذیری در خانه های بومی زنجان (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
4 باززنده سازی بافت های فرسوده شهری و افزایش حس امنیت شهروندان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
5 بازیابی هویت در نمای معاصر شهری با بهره گیری از مفاهیم معماری ایرانی- اسلامی (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
6 بازیابی هویت در نمای معاصر شهری با بهره گیری از مفاهیم معماری ایرانی- اسلامی (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
7 بازیابی هویت کالبدی دربافت فرسوده ازطریق بازنمایی خاطرات بصری (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
8 باید ها و نبایدهای طراحی غیر فعال (رنگ و ویژگی های حرارتی مصالح) جهت همساز کردن بنا با اقلیم گرم و خشک (Download Paper)
9 بررسی تاثیر الگوی کالبدی محلات مسکونی بر تحقق پایداری اجتماعی درمحلات مطالعه موردی: محله کارمندان زنجان (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
10 بررسی تاثیربازآفرینی معنایی درمرمت شهری برخاطره انگیزی درشهر (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
11 بررسی راهکارهای طراحی ساختمان های بلند مرتبه با نگاه اکوتکنولوژیک (نمونه موردی: برجهای فیلوتاکتیک) (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
12 بررسی عوامل موثر طراحی دراجتماع پذیری فضاهای معماری (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
13 بررسی نحوه اثر گذاری تکنولوژی در معماری بناهای نو ایرانی جهت دست یابی به یک معماری پایدار (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
14 بررسی نحوه ارتباط میان دلبستگی به مکان و حس تعلق به مکان در محیط های فرهنگی و اجتماعی (نمونه موردی شهر اهواز) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
15 بررسی نحوهی آموزش معماری پایدار به دانشجویان با رویکرد پژوهش محوری (Download Paper) 01st national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
16 بررسی نقش انعطاف پذیری در ایجاد مسکن مطلوب (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
17 بررسی نقش فضای مابین در سازماندهی فضایی مجموعه های معماری (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
18 بررسی و تحلیل دلبستگی به مکان بر میزان تعلق به مکان (نمونه موردی سیتی هال) (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
19 بررسی و شناخت عوامل فیزیکی و روانی تاثیر گذار در دوره سالمندی در جهت ارتقا کیفی این دوره از زندگی با رویکرد روانشناسی سالمندی (Download Paper) International Conference on New Approaches to the Humanities in the 21st Century
20 بررسی و شناخت معماری پایدار و نمودآن در الگوهای معماری کویری ایران (Download Paper)
21 بررسی ویژگی های محیطی و حس مکان در طراحی مسکن سالمندان با رویکرد روانشناسی محیط (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Engineering Sciences of Iran
22 بهرهبرداری مجدد از شوادانها با استفاده از انرژی زمین گرمایی نمونه موردی شهر همدان (Download Paper) 2nd Annual International Clean Energy Conference
23 تاثیر خوانایی بر سرزندگی فضای باز شهری (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
24 تأثیر پارک های شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و نقش آن در پایداری شهری (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
25 تباین فرهنگی مساجد فاخر و مردم گرا (Download Paper) 1st National Conference on Islamic Architecture and Urbanism
26 تبیین رابطه تعاملات همسایگی و حس تعلق به فضاهای مابین درمجموعه های مسکونی (مطالعه موردی دو مجموعه مسکونی در تهران) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
27 تبیین مفهوم انسجام دراحیاء محلات تاریخی (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
28 تجلی پایداری اجتماعی در روند کنونی صنعتی سازی مجتمع های مسکونی در ایران مطالعه ی موردی مسکن مهرامام صادق اراک (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
29 تداوم سنت و معماری بومی در هویت دهی به معماری و شهرسازی معاصر (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
30 توسعه ی درون زا دربستربافت های سنتی نمونه موردی بافت سنتی زنجان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
31 جایگاه بازاردرشبکه فضاهای شهری و تاثیر آن دربازآفرینی یکپارچه بافت های تاریخی (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
32 جایگاه فرهنگ درون گرایی در معماری پایدار ایران اسلامی نمونه موردی: هشتی و معاصرسازی الگوهای مفهومی آن (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
33 چگونگی مشارکت مردمی در فضاهای باز شهرهای سنتی و نقش آن در پایداری اجتماعی (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
34 خانه ایرانی به مثابه قرارگاه رفتاری (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
35 خلق موقعیت های خاطره انگیز در پیاده راه های حمل و نقل محور :پیشنهاد احیای قونقا در پیاده راه تربیت تبریز (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
36 دلبستگی به مکان و نقش آن درهویت بخشی به بافت های تاریخی (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
37 دلبستگی مکانی ساکنان درمجتمع های مسکونی و نقش آن درروابط واحدهای همسایگی مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی آسمان و میلاد درقزوین (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
38 راهکارهای ارتقاء پایداری اجتماعی در محلات شهری (Download Paper)
39 زیبایی گرایی در سازه معماری (Download Paper) 2nd International Conference on Architecture and Structure
40 سازه و شکل گیری فضای معماری (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
41 عوامل پایداری اجتماعی و نقش آنها درباززنده سازی بافت های باارزش شهری نمونه موردی: بافت تاریخی حاشیه بازارزنجان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
42 عوامل مؤثر اجتماعی بر ارتقاء کیفیت فضایی در دانشکده های هنری (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
43 فاکتورهای تاثیر گذار بر حس دلبستگی به مکان در ارتقا رابطه انسان و مکان (نمونه موردی سیتی هال) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
44 قبله ازراستا تا مفهوم در معماری و شهر سازی (در بستر سنت اسلامی و فرهنگ معاصر) (Download Paper) International Conference on Recent Developments in Information Science, Engineering and Technology
45 مفهوم سازه ی معماری از هنر تا تکنولوژی (Download Paper) 2nd International Conference on Architecture and Structure
46 نقش بناهای تاریخی درتعیین تاثیرگذاری فضاهای جدیدشهری پایدار (Download Paper)
47 نقش پیوستگی و انسجام در اکولوژی و شهر، در پایداری اکولوژیک نمونه موردی پارک جنگلی لویزان (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
48 نقش تعاملات اجتماعی در خلق مکان های امن پیاده مدار (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
49 نقش خانه در شکل گیری ساختار ذهنی کودکان درباره فضای معماری (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
50 نقش سیستم های سازه ای در تفاوت های الگوی رفتاری استفاده کنندگان مطالعه موردی بازارسرپوشیده زنجان (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
51 نقش طراحی معماری مراکز درمانی کودکان در کاهش میزان ترس کودک و تسریع روند بهبودی (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
52 نقش عوامل ایجادکننده هویت شهری درحیات بخشی بافت های تاریخی مطالعه موردی بافت فرسوده شهرزنجان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
53 نقش کیفیت جداره های شهری درآسایش روانی شهروندان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
54 نقش مشارکت خانواده ها در توسعه پایدار شهری (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
55 نقش نظارت شهروندان درامنیت محلات مطالعه موردی: بررسی محله ی بیسیم زنجان (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
56 نقش نمادها ونشانه ها در ارتقاء تعاملات اجتماعی میادین شهری (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
57 ویژگیهای معنایی سازه معماری (Download Paper) 2nd International Conference on Architecture and Structure