Doctor Mehran Ebadi

Doctor Mehran Ebadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه روشی به منظور پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تکنیک پیکسل مجاور (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering, Computer Science and Information Technology
2 استخراج توده های سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک و مدل مخفی مارکوف (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
3 بررسی روش های جستجو در محتوا و پنهان نگاری به منظور استفاده در پنهان نگاری براساس محتوا در تصاویر دیجیتال (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering, Computer Science and Information Technology
4 بهبود نرخ دقت در کشف و ردیابی انسان در یک توالی ویدیویی برای شناسایی افراد از روی نحوه راه رفتن (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
5 بهینه سازی تشخیص هویت انسان ازروی تصاویرعنبیه با استفاده ازموجک هار (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering
6 پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم نقشه برجسته و روش پیکسل همسایه (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
7 پیش بینی الگوی حرکت با توجه به محدودیت نیروی ایزومتریک ماهیچه ها در اندام های تحتانی (Download Paper) 09th Iranian conference on Biomedical Engineering
8 تشخیص هویت چهره های پوشیده شده بر اساس نقشه آماری کرنل (Download Paper) 6th National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
9 شناسایی چهره انسان با استفاده از رنگ بندی پوست و ویژگی های منطقه ای (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
10 شناسایی چهره انسان در موقعیت های مختلف چهره با تلفیق روش های Geometric (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
11 شناسایی و تشخیص هویت افراد با استفاده از بیومتریک گوش (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
12 مروری بر روش های تشخیص چهره های مخدوش (Download Paper) 6th National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
13 معرفی روش تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development