Hossein Mobli

Hossein Mobli

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Hossein Mobli in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر ضربه ناشی از سقوط بر کوفتگی میوه انار (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 6, Issue: 1
2 ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 6, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز و شبیه سازی رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار matlab (Download Paper) 04th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
2 ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
3 ایده ای جدید از یک دروگر با شانه برش انعطاف پذیر برای مزارع جوی و پشته دار (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
4 برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی پس از برداشت زردآلو (رقم تبرزه) (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
5 بررسی اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی خربزه (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
6 بررسی اثرات دور خردکن، دما و زمان همزدن بر کمیت و کیفیت روغن به دست آمده از زیتون رقم روغنی با استفاده از خردکن چکشی (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
7 بررسی اثرگل گلخانه و سطح زیرکشت بربهره وری اقتصادی تولید گل شاخه بریده در شهرستان محلات استان مرکزی (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
8 بررسی بهبود مصرف انرژی در تولید سیر با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
9 بررسی تجربی و تحلیل اثرات ضربه بر کوفتگی میوه انار به وسیله آزمون سقوط (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
10 بررسی شاخصهای مکانیزاسیون در کشت گلخانهای گل رز (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
11 بررسی صدمات وارده به دو رقم سیب ایرانی دراثر ارتعاشات ناشی ازحمل و نقل جاده ای (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
12 بررسی مدل ارتعاشی شاخه درخت گردو (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
13 بررسی مدلهای خطی برای پیشبینی جرم بر اساس خواص فیزیکی دو رقم سیب ایرانی (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
14 بررسی مشخصه ای مکانیکی طالبی (رقم سمسوری) تحت بارگذاری فشاری (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
15 بررسی و تعیین هزینه های تولید، عملکرد اقتصادی و اثر کارایی انرژی بر عملکرد اقتصادی درتولید سیر: شهرستان های همدان و بهار (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
16 بررسی و مقایسه ارائه خدمات مکانیزه در کشت سیر در دو شهرستان همدان و بهار (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
17 بهینه سازی پارامترهای خشک کن بر اساس میزان اسانس استحصالی و درصد منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L) به کمک روش سطح پاسخ (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
18 بیوگاز و تاثیر آن بر محیطزیست، اجتماع و اقتصاد (Download Paper) 7th National Conference on Environment and Sustainable Natural Resources
19 پیاده سازی مدل خطی بر روی تلفنهای همراه اندرویدی برای تخمین محتوای کلروفیل برگهای گیاه ذرت (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
20 تشخیص تقلبی بودن روغن زیتون به کمک فناوری ماشین بینایی (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
21 تعیین اثر تغییر عمق گاوآهن برگردان دار در میانگین مصرف و مصرف لحظهای سوخت تراکتور (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
22 توسعه سامانه کنترل نظارتی و اکتساب داده (SCADA) برای ماشین بستهبندی سبزیجات تازه (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
23 خواص برشی و خمشی شاخه درختان آلبالو و گردو (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
24 دستگاه پشت تراکتوری رفتگر و تولید زغال زیستی فشرده از بقایای گیاهی و دامی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
25 ساخت پرس دوار (پمپ سانتریفوژ) (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
26 سامانة سنجش لحظ های سوخت مصرفی خودرو جهت عیب یابی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
27 طراحی دستگاه کمباین پشت تراکتوری برداشت و تولید سوخت فشرده زیستی از پسماندهای کشاورزی و دامی (Download Paper) 1st Conference on Environment, Energy and Clean Industry
28 کاربرد سامانه ابداعی تولید انرژی زیستی بومی درپدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حوزه انرژی (Download Paper) 1st Conference on Environment, Energy and Clean Industry
29 مدل مدت زمان بالا آمدن سیب در سورت هیدرولیکی (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
30 مدلهای تحلیلی و آزمایشگاهی سرعت حد میوه (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
31 مدیریت مصرف انرژی در گلخانه گل میخک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) Conference on Energy Management & Conservation
32 مصرف انرژی در محصولات کشاورزی و دامی ایران: مطالعه مروری (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
33 مطالعه برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم انار تجاری در ایران (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
34 مقایسه پراکنش قطرات سمپاش بومدار پشت تراکتوری هوا کمک با سمپاش بومدار رایج -تحت شرایط مزرعهای در ایران (Download Paper) 2nd National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
35 مقایسه سفتی بافت براساس مدول الاستیسیته ظاهری دردو رقم سیب ایرانی (Download Paper) 2nd Regional congress of Agricultural Sciences and Food Technology
36 مقایسة ویژگی های فیزیکی هسته و مغز زردآلوی دو رقم تبرزه و سنتی سلماس (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization