Doctor Davood Ghanbarian

Doctor Davood Ghanbarian

Doctor Davood Ghanbarian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تاثیر ارتفاع سقوط و سطح برخورد بر کوفتگی سیب های صادراتی (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 5, Issue: 1
2 تعیین میزان تازگی شیر فرادما با تعیین شاخص های رنگی *L* a* b توسط پردازش تصویر (Download Paper) Innovative Food Technologies Volume: 2, Issue: 2
3 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه بند غلتکی واگرا برای مغز بادام (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 5, Issue: 2
4 طراحی، ساخت و ارزیابی یک نوع موزع خودکار نشاء ریشه لخت پیاز (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 6, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرگذاری ترکیب سوختهای دیزل و بیودیزل بر آلایندگی موتورهای اشتعال تراکمی (Download Paper) 2nd International Conference and 5th National Conference on Environment and Agricultural Research IN Iran
2 ارزیابی پارامتری مدل فنر هیستریتیک – چسبندگی خطی در شبیه سازی اجزا گسسته نشست صفحه در خاک (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
3 ارزیابی قابلیت دستگاه طیف سنجی مریی - فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب در روغن زیتون بکر (Download Paper) 2nd National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
4 بررسی اثر تغییرات دمای خشک کردن و زمان نگهداری بر میزان عدد پراکسید و چربی استخراجی دو رقم پسته تجاری (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
5 بررسی اثر سرمایش قبل از خشک کردن بر افزایش درصد پستههای خندان و برخی خصوصیات حسی دو رقم پسته تجاری (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
6 بررسی امکان استفاده از استوانه دوار مجهز به شیارهای طولی برای درجه بندی پیاز زعفران (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
7 بررسی امکان استفاده از ضریب بازگشت برای جداسازی سیب زمینی از کلوخه و سنگ (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
8 بررسی امکان استفاده از ماتریس ه ماتفاقی برای تشخیص حبوبات (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
9 بررسی انواع روش های خندان کردن پسته ناخندان و ارائه راهکاری برای بهبود این فرآیند (Download Paper) National Conference scientific approach in industry green gold, pistachio
10 بررسی برخی فاکتورهای موثر در طراحی مخزن دستگا ههای بذرکار (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
11 بررسی رابطه بین انرژی ورودی و خروجی برداشت محصول عسل در شهرکرد (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
12 بررسی رفتار تراکمی ذرات یونجه (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
13 بررسی قابلیت روش تصویربرداری پیسه ای پویا برای ارزیابی غیرمخرب ویژگی های مکانیکی سیب (گلدن دلیشز) (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
14 بررسی و مقایسه روشهای مختلف تعیین حجم محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بر روی میوه طالبی (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
15 بزرسی اثز رطوبت بز رفتار مکانیکی دانه سویا تحت بارگذاری شبه استاتیک (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
16 تحلیل اقتصادی کشت خیار و گوجه فرنگی درگلخانههای استان خوزستان و ارائه راهکارهای مناسب (Download Paper) 2nd National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
17 تحلیل پاشش سوخت انژکتور با استفاده از تکنیک پردازش تصویر دیجیتال (Download Paper) 2nd International Conference and 5th National Conference on Environment and Agricultural Research IN Iran
18 تعیین خواص فیزیکی مغز بادام درختی به منظور طراحی دستگاه اندازه بند (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
19 تغییرات سفتی میوه طالبی در طی مراحل رسیدگی و انبارداری (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
20 توسعه و ارزیابی آزمایشگاهی یک مبدل اندازه گیری تنش عمودی خاک (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
21 طراحی جعبه استاندارد جهت کاهش ضایعات دو رقم میوه طالبی در حین حمل و نقل و انبارداری (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
22 طراحی شاسی، سیستم انتقال توان، کوبنده و ضد کوبنده برای چاپر کششی بقایای گندم و جو (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
23 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز مکانیکی ورمیکمپوست (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
24 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه هوشمند کودآبیاری در آبیاری سطحی (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
25 طراحی، ساخت و ارزیابی مدل آزمایشی دستگاه اندازه بند غلتکی مغز بادام (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
26 مدل سازی مصرف سوخت تراکتور در حین عملیات خاکورزیبا گاو آهن برگردان دار (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
27 مدلسازی جرم سه واریته سیب زمینی به کمک برخی خواص فیزیکی (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
28 مروری بر کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در سیستم جداسازی کمباین غلات (Download Paper) 4th  national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
29 معرفی روش جدید انتخاب قطر و سرعت دورانی مناسب برای سرندهای دوار ورمی کمپوست (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
30 معرفی روش جدید برای طراحی خیش گاوآهن های برگردان دار (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
31 مقایسه دو رقم طالبی از نظر مشخصه های رشد، عملکرد و کیفیت در منطقه اصفهان (Download Paper)