Professor Mahnaz Mehrabi zade honarmand

Professor Mahnaz Mehrabi zade honarmand

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Professor Mahnaz Mehrabi zade honarmand in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Psychology New Ideas

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر بخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات زناشویی و انطباق پذیری (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 3, Issue: 1
2 اثربخشی حساسیت زدایی ازطریق حرکات چشم وپردازش مجددEMDR در اختلال استرس پس از ضربهPTSD مزمن رزمندگان (Download Paper) Knowledge & Research in Applied Psychology Volume: 16, Issue: 1
3 بررسی میزان اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش افسردگی، علایم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 4, Issue: 2
4 تابآوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت وشادکامی (Download Paper) Educational Psychology Volume: 12, Issue: 39
5 تأثیر معنادرمانی به شیوه گروهی برافسردگی و امید در دانشجویان (Download Paper) Knowledge & Research in Applied Psychology Volume: 14, Issue: 3
6 مقایسه سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نوجوان مصروع و غیر مصروع (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 3, Issue: 9
7 مهارتهای اجتماعی، رضایت از زندگی و جایگاه مهار در دانش آموزان دارای نارسایی شنوایی، بینایی و عادی (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 3, Issue: 11
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر آموزش مهارت حل مسئله بر تعارضات والد فرزند – دانشآموزان دختر پایه اول دبیرستان (Download Paper)
2 اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود توجه دانش آموزان نارساخوان (Download Paper) 1st National Conference on Science and Technology Education Social Studies and Psychology Iran
3 اثر بخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی در بیماران قلبی- عروقی شهر اهواز (Download Paper) 3RD International Conference on Psychology Behavioral Sciences
4 اثر بخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی در بیماران قلبی- عروقی شهر اهواز (Download Paper) 3RD International Conference on Psychology Behavioral Sciences
5 اثربخشی آمزش ایمن سازی درمقابل استرس بربهزیستی روانی واضطراب افراد مبتلا به آلرژی درشهرستان اندیمشک (Download Paper) The first national conference on nursing, psychology, health promotion and healthy environment
6 اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روانشناسی مثبتنگر بر خرده مقیاسه ای نشخوار خشم در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز (Download Paper) International Management Conference, Economics and Humanities
7 اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روانشناسی مثبتنگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
8 اثربخشی آموزش مدیریت مهار خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
9 اثربخشی آموزش مدیریت مهار خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز (Download Paper) International Management Conference, Economics and Humanities
10 اثربخشی آموزش مدیریت مهار خشم بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز (Download Paper) 2nd national conference and the first International Conference on new research in the humanities
11 اثربخشی آموزش مدیریت مهار خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز (Download Paper) International Management Conference, Economics and Humanities
12 اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر سبک های اسنادی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر اهواز (Download Paper) 9th Congress for Psychotherapy on the bed of the cultural values
13 اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی شهر شوشتر (Download Paper)
14 اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی شهر شوشتر (Download Paper)
15 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد بر تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان با تفاوت دایم ظاهری (Download Paper) 1st National Conference on Science and Technology Education Social Studies and Psychology Iran
16 ارتباط منابع معنوی، منابع و تقاضاهای شغلی، تمایل به ترک شغل و بهزیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی (Download Paper) 5th Congress of the Iranian Psychological Association
17 بررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بربهزیستی روانشناختی و مولفه های آن درزوجین ناسازگار (Download Paper) 02nd National Conference on Psychology
18 بررسی برخی ویژگی های روانشناختی و زیستی - جسمانی به عنوان پیش بین های ابتلا به بیماری قلبی - عروقی و تیپ 2 دیابت (Download Paper) 2nd SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
19 بررسی تاثیرطرح واره درمانی براهمال کاری تحصیلی دردانش آموزان پایه ششم ابتدایی (Download Paper) The first national conference on nursing, psychology, health promotion and healthy environment
20 بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسط در شهر اهواز (Download Paper) 01st Conference Cognitive Science in Education
21 بررسی رابطه بین خود تنظیمی یادگیری با مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهید چمران اهواز (Download Paper) 01st Conference Cognitive Science in Education
22 بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری مادران با سازگاری عمومی در دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه شهرستان چرام (Download Paper)
23 بررسی رابطه نگرش های مذهبی و مؤلفه های آن با اضطراب وجودی دردانش آموزان دختر (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
24 بررسی رابطه نگرش های مذهبی و مؤلفه های آن با جایگاه مهار درونی دانش آموزان (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
25 پیشب ینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی در دانشجویان (Download Paper) 1st National Conference on Psychology and Family
26 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با پدران طرح اقماری دبیرستان های مجتمع آموزشی غیر دولتی شهدای ملی حفاری در اهواز (Download Paper) 1st National Conference on Psychology and Family
27 رابطه استرس، کیفیت خواب و کمال گرایی با خستگی مزمن در معلمان مدارس استثنائی شهراهواز (Download Paper) International Congress of Psychology and culture of life
28 رابطه استرس، کیفیت خواب و کمال گرایی با فرسودگی شغلی در معلمان مدارس استثنائی شهراهواز (Download Paper) International Congress of Psychology and culture of life
29 رابطه بین منابع معنوی، بهزیستی در محل کار و قصد ترک شغل در کارکنان شرکت فولاد خوزستان: نقش میانجی اشتیاق شغلی (Download Paper) 5th Congress of the Iranian Psychological Association
30 رابطه تمایزیافتگی و تعارض زناشویی با دلزدگی زناشویی در معلمان مرد مدارس شهرستان استهبان (Download Paper)
31 رابطه جو عاطفی خانواده و سلامت روان با اعتیاد به بازی های آنلاین (Download Paper)
32 رابطه روان رنجورخویی و بخشش با دلزدگی زناشویی در معلمان مرد مدارس شهرستان استهبان (Download Paper)
33 روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس دلزدگی زناشویی کایرز (Download Paper)