Doctor Mohammadreza Chamani

Doctor Mohammadreza Chamani

Doctor Mohammadreza Chamani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 افت انرژی در شیبشکنهای قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پاییندست (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
2 افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه‌های انتقال آب (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
3 بررسی آزمایشگاهی جریان زیربحرانی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
4 بررسی اثر تغییر شکل طوق بر روند و میزان آبشستگی موضعی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
5 بررسی اثر طوق بر شکل گودال آب شستگی پایه ی پل (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
6 بررسی اثرگذر زمان درانجام واکنشهای شیمیایی برخصوصیات رئولوژی مخلوط آب و رس بنتونیت (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
7 بررسی تأثیر کمی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن (Download Paper) International Conference and Exhibition on Solar Energy
8 بررسی خصوصیات هیدرودینامیکی میراگرهای مایع تنظیمی با استفاده از روش SPH (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
9 به کارگیری روشهای درونیابی غیرخطی در حل مسائل ضربه ی قوچ به روش مشخصه ها با اعداد کورانت بزرگتر از یک (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
10 به‌کارگیری روش‌های درون‌یابی غیر‌خطی در روش مشخصه‌ها برای مسائل ضربه قوچ (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
11 بهینه سازی سازه خروجی لوله در کانال های غیرفرسایشی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
12 پردازش موازی برای مدل سازی مسأله ی شکست سد با استفاده از روشSPH (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
13 تاثیر افزودن الیاف فولادی برمقاومت بتن دربرابرفرسایش ناشی ازسایش درسازه های هیدرولیکی (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
14 تأثیر زاویه برخورد جریان در کنترل و کاهش آبشستگی پایه های مستطیلی پیشانی گرد شکاف دار پل (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
15 تحلیل پدیدة ضربه قوچ یک بعدی به روش اجزاء محدود با شرایط مرزی پیچیده (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
16 تخمین آبشستگی در پایه های پل های دارای سکو با استفاده از نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردی سی و سه پل (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
17 تخمین افت انرژی در سرریزهای پلکانی در جریان رویه ای با استفاده از مدل جت اشفته (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
18 تعیین ضریب انعکاس یک جذب کننده ی موج پیشرونده با سه درجه آزادی (Download Paper) 4TH International Conference on Offshore Industries
19 تعیین منحنی مشخصه موج ساز گوهای در حوضچه کشش (Download Paper) 12th National Symposium of Marine Industries
20 تنش برشی متوسط کف و دیواره ها در جداره صاف کانال ذوذنقه ای با بهترین مقطع هیدرولیکی با استفاده از نگاشت همدیسی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
21 خصوصیات گرداب در بالادست دریچه ی کشویی درکانال های مستطیلی همگرا (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
22 روندیابی سیل در رودخانه با استفاده از روش بدون شبکه SPH (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
23 سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه های توزیع آب (Download Paper) 1st national conference on demand and supply of drinking water and sanitation, Challenges and Solutions
24 شبیه سازی سه بعدی جریان برروی شیب شکن قایم با تبدیلهای همگرا وواگرا با استفاده ازنرم افزار OpenFOAM (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
25 شبیه سازی عددی موج منظم در نرم افزار OpenFoam با استفاده از حلگر OLAFOAM (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
26 کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل ضربه قوچ (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
27 کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکاف (Download Paper) 03RD Iranian Hydraulic Conference
28 مدلسازی شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه مبنا ذره ای SPH (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
29 مدلسازی عددی انقباض درمجرای تحت فشاربرای جریان آرام (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
30 مدلسازی عددی شیبشکن قایم با جریان زیربحرانی در بالادست با استفاده از نرمافزارAnsys Cfx (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
31 معرفی و تحلیلی بر نوع جدیدی پرش هیدرولیکی (نوعB_F) بر روی سطوح شیبدار با شیب کف منفی و بررسی این نوع پرش در حوضچه های آرامش (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
32 معرفی و تحلیلی بر نوع جدیدی پرش هیدرولیکی (نوعB_F) بر روی سطوح شیبدار با شیب کف منفی و بررسی این نوع پرش در حوضچه های آرامش (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering