Doctor Majid Ahmadian

Doctor Majid Ahmadian

Doctor Majid Ahmadian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Majid Ahmadian in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Economic Modeling Research
Editorial BoardJournal of Iran s Economic Essays

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آثار منطقه گرایی بر توسعه ی تجارت محصولات کشاورزی ایران: سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 4, Issue: 4
2 ارزیابی اقتصادی بهره گیری از نیروگاه های بادی در ایران با درنظر گرفتن اثر سیاست آزادسازی قیمت انرژی (Download Paper) Iranian Energy Economics Research Volume: 3, Issue: 10
3 بررسی آثار حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی بر تولیدمحصولات کشاورزی منتخب در ایران (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 5, Issue: 3
4 بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییر اقلیم بر روی محصول گندم در ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 28, Issue: 3
5 بررسی عوامل موثردرحاشیه سوددردوبازارانحصاری چندگانه فروش کالای فرآوری شده و نهاده اصلی تولیدی (Download Paper) Journal of Iran s Economic Essays Volume: 2, Issue: 4
6 بهره برداری بهینه پایدار از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی : مطالعه موردی زیربخش زراعت دشت قزوین (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 25, Issue: 2
7 تجزیه و تحلیل حاشیه سود انتظاری با نوسانات تصادفی در قیمت کالا (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 8, Issue: 27
8 تعیین معادله نظری قیمت تضمینی گندم درایران (Download Paper) Journal of Iran s Economic Essays Volume: 3, Issue: 5
Conference Papers
row paper title conference name
1 Analysis the Global Market Structure for Corn and Soybean (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
2 ارائه راهبردهای مناسب ردپای اکولوژیک در جهت توسعه پایدارشهری (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
3 ارزشگذاری اقتصادی تنوع زیستی پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره به روش مشروط (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
4 برآورد ارزش تفرجی مجموعه توچال به روش هزینه سفر (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
5 برآورد مشخصه های هیدرواستاتیک شناور بدون سرنشین زیرسطحی (Download Paper) 17th Conference on Marine Industries
6 بررسی اثر تغییر در کیفیت آب در رفاه اجتماعی در بازار رسمی و غیررسمی آب آبیاری (Download Paper) 07th Symposium of Iranian Society of Environmentalists
7 بررسی اثر مصرف واسطه ای انرژی های تجدید شونده بر رشد اقتصادی کشور های OECD (Download Paper) 1st International Conference on Applied Economics and Trade
8 بررسی تحلیلی تغییر در قیمت آب، برق و گاز بر هزینه ی آنها در ساختمان مرکزی بانک انصار و شعبه منتخب (Download Paper) 3rd  INTERNATIONALCONFERENCE ON GREEN ECONOMICS
9 بررسی علل بروز دعاوی در قراردادهای ساخت (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
10 تحلیل آثار رفاهی تغییر قیمت محصولات کشاورزی در ایران مطالعه موردی :ذرت (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
11 تحلیل اقتصادی کاربرد سیستم های فتوولتائیک در مناطق فاقد برق کشور (Download Paper) 03rd Annual International Clean Energy Conference
12 شبیه سازی جریان خون درون آنوریسم با استفاده از روش شبکه بولتزمن (Download Paper)
13 شبیه سازی جریان سیال غیر نیوتنی عبوری از استوانه بیضوی با روش شبکه بولتزمن (Download Paper)
14 شناسایی و اولویت بندی موانع تولید حشرات خوراکی به عنوان جیره غذایی در ایران (Download Paper) 8th International Conference on Sustainable Agriculture in the Environment, Food, Energy and Industry
15 مهندسی ارزش (Download Paper) 1st conference on Construction Engineering and project management