Doctor Mohammad reza Maleki

Doctor Mohammad reza Maleki

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad reza Maleki in Journals

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad reza Maleki in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury Health insurance conference, general coverage and financial resources management Tehran 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثرات طرح هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی بر هزینه هتلینگ: مطالعه موردی مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران (Download Paper) Journal of Health and Development Volume: 2, Issue: 4
2 ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف طرح پزشک خانواده (Download Paper) Journal of Knowledge & Health Volume: 4, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ادغام تصاویر پزشکی چندکیفیتی با استفاده از تبدیل موجک مختلط دابشیز یک رویکرد چند رزولوشن (Download Paper) 2nd National Conference of Engineering Sciences
2 ارائه روش هایی برای پایش شبکه های اجتماعی در فاز2 (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
3 ارائه یک الگوریتم جدید برای تشخیص کشتی در تصویربرداری SAR بر اساس تبدیل موجک (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
4 ارائه یک رویکرد جدید برای تشخیص کشتی با استفاده از شکل و بافت (Download Paper) 4th International Conference on Science and Engineering
5 ارایه روشی برای آشکارسازی کشتی بر پایه ی تحلیل تصاویر ماهواره ای و اقیانوسی SAR با استفاده از الگوریتم تبدیل موجک (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
6 ارزیابی اقتصادی ماشین برداشت پیاز مطالعه موردی منطقه جنوب کرمان (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
7 اندازه گیری برخط سطح بذر مخزن خطی کارها با استفاده از روش اولتراسونیک (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
8 بررسی سطح رضایت شهروندان از محلات تاریخی نمونه موردی: محله چمن چوپانان شهر همدان (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
9 بررسی شهر و شهروندی در شهرهای ایرانی اسلامی معاصر (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
10 بررسی شیوه های تأمین هزینه های خدمات رسانی شهری در شهرداری هااز طریق انتشار اوراق مشارکت شهری (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
11 بررسی معماری و شهرسازی سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی (نمونه موردی شهر زواره) (Download Paper) The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency
12 بکارگیری روش طیف سنجی خاک و کود دهی نرخ متغیر در بهینه سازی توصیه کود فسفره (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
13 پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
14 پخش کردن احتمالاتی پوشش برنامه مجاور NCPR -PSA با بهینه سازی ازدحام ذرات (Download Paper) 2nd National Conference of Engineering Sciences
15 تاثیر تراکم داده ها ی پهنه بندی خاک روی میزان مصرف کود در روش کود دهی نرخ متغیر (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
16 تاثیر داده پردازی پهنه بندی خاک روی میزان مصرف کود درروش کوددهی نرخ متغیر (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
17 تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سراب (Download Paper) 2nd International Conference on Humanities with native - Islam approach and with an emphasis on new research
18 تاثیر گردشگری بر توسعه پایدار شهری نمونه موردی:شهر همدان (Download Paper) First National Conference on New Horizons in empowerment and sustainable development, architecture, construction, tourism, energy and environment, urban and rural
19 تاثیر میدان الکترومغناطیسی بر سرعت جوانه زنی بذر گل آهار (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
20 تأثیر اقلیم در نحوه شکل گیری معماری مساکن روستایی ایران (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
21 تأثیر مؤلفه های تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک مسکن استان سمنان (Download Paper) 4th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
22 تجزیه و تحلیل تکنیکهای تشخیص جایگاه کشتی و شناسایی در تصاویرSAR (Download Paper) 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
23 تحلیل رفتار آماری میان کشتی ها با استفاده الگوریتم تبدیل موجک گسسته (Download Paper) 4th International Conference on Science and Engineering
24 تحلیل عوامل موثر برسرمایه گذاری کشاورزان درماشین های کشاورزی مطالعه موردی سیب زمینی کاران شهرستان جیرفت (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
25 تخمین سریع رطوبت خاک بوسیله روش طیف سنجی (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
26 تشخیص رانندگی خواب آلود توسط تحلیل EEG با استفاده از تبدیل موجک و خوشه بندی K-Means (Download Paper) International Conference on Nonlinear Systems and Optimization of Electrical and Computer Engineering
27 تشخیص کشتی در تصویربرداریSAR بر اساس تبدیل موجک (Download Paper) International Conference on Nonlinear Systems and Optimization of Electrical and Computer Engineering
28 تشخیص و طبقه بندی عیوب جعبه دنده با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان مبتنی بر تحلیل تبدیل فوریه سیگنال های صوتی (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
29 تعیین عوامل موثر بر مطلوبیت فضاهای شهری از دیدگاه بانوان نمونه موردی : جنوب شهر همدان (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
30 تعیین فسفرخاک با استفاده از روش طیف سنجی (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
31 توسعه گردشگری شهری گامی به سوی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
32 زنجیره پردازش کامل برای تشخیص کشتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای نوری (Download Paper) International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
33 زیبایی و زیبایی شناسی در هنر و معماری اسلامی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
34 ساخت و ارزیابی سبزی خشککن خورشیدی (Download Paper) First National Conference on Agriculture, Environment and Food Security
35 سنجش بهره وری انرژی نهاده های کشاورزی و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی موثر برآن مطالعه موردی گندمکاران شهرجیرفت (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
36 طراحی سیستمهای بهینهی تشخیص خودکار کشتی در تصاویر هوابرد نواحی ساحلی بااستفاده از الگوریتم تبدیل موجک گسسته (Download Paper) 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
37 طراحی، ساخت و ارزیابی شاخه تکان قابل حمل زردآلو (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
38 عملکرد بیمارستانهای منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران در جذب گردشگردرمانی از دیدگاه مشتریان خارجی (Download Paper) 1st International Conference on Tourism Development Strategy of the Islamic Republic of Iran, Challenges and Prospects
39 فناوری های اطلاعات سلامت کلیدی برای ایران 1404 (Download Paper) 5th IT Conference Managers
40 گردشگری روستایی راهی به سوی توسعه روستایی (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
41 مروری بر انواع روش های اندازه گیری نیروی کششی مورد نیاز ادوات خاکورزی (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
42 مطالعه توانمندسازها در بخش بهداشت و درمان بر اساس الگوی تعالی سازمانی - 1384 (Download Paper) 03rd Conference on Human Resources Development
43 معماری پایدار و مفاهیم آن در معماری سنتی ایران نمونه موردی: روستای سیمین ابرو (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
44 معماری موج ها و پیچش ها(پرش کیهانی) (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
45 معماری و تاثیرات متقابل آن بر توسعه ارزش های فرهنگی شهرها (نمونه موردی: موزه گوگنهایم در شهر بیلبائو اسپانیا) (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
46 نقش آموزه های دینی در ارائه الگوهای غیر کالبدی توسعه شهر ایرانی اسلامی (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
47 نقش صنعت توریسم درتوسعه پایدارشهرها نمونه موردی: شهرتوریستی رامسر (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
48 نقش صنعتی سازی و حمایت از آن در توسعه ساخت و سازهای شهری (Download Paper) First National Conference on Sustainable Building
49 نقش فناوری و پیامدهای آن در معماری و شهرسازی معاصر (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture