Doctor Ali Dehghani

Doctor Ali  Dehghani Assistant Professor of Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science, Shahid Sadoughi Uni, Iran

Doctor Ali Dehghani

Assistant Professor of Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science, Shahid Sadoughi Uni, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Dehghani in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Community Health Research
Editorial BoardManagement Strategies in Health System

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینههای تبلیغات بر سودآوری دربخش صنعت ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا) (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 1, Issue: 1
2 ارزیابی تأثیر هزینههای تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران رویکرد غیرخطی LSTAR (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 1, Issue: 4
3 ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از شاخص های فعال در یکصنعت منتخب (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 1, Issue: 4
4 Investigating Risk Factors of Low-Birth-Weight among Mothers visiting Community Health Centers in the City of Yazd (Download Paper) Journal of Community Health Research Volume: 7, Issue: 2
5 بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر یزد در سال 1394 (Download Paper) Pajouhan Scientific Journal Volume: 15, Issue: 2
6 بررسی اختلالات چربی خون و برخی عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی در شهرستان یزد (Download Paper) Tolooebehdasht Journal Volume: 16, Issue: 6
7 بررسی بازیابی طلا از کانه های سولفیدی (Download Paper) Journal of Mining Engineering Volume: 16, Issue: 31
8 بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 6, Issue: 23
9 بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (Download Paper) Journal of Iran s Economic Essays Volume: 10, Issue: 19
10 بررسی تأثیر سرم شستشوی هم دمای بدن بر میزان بروز لرز بیماران تحت انجام عمل لاواژ مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء کرمان سال 1394 (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 4, Issue: 4
11 بررسی تجربی تاثیرپارامترهای فرایندجوشکاری مقاومتی برجسته براستحکام پیچشی اتصال مهره به ورق (Download Paper) Journal of Mechanical Engineering and Vibration Volume: 8, Issue: 1
12 بررسی رضایت بیمار ازنحوه ارتباط کادردرمانی دربخش اورژانس بیمارستان شهیدصدوقی یزد (Download Paper) Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty Volume: 15, Issue: 2
13 بررسی شیوع و عوامل خطر ناهنجاری مادرزادی قلب (مقاله مروری) (Download Paper) Tolooebehdasht Journal Volume: 16, Issue: 3
14 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار، مطالعه موردی صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 28, Issue: 3
15 بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارگران صنعت نساجی:مطالعه موردی در شهر یزد (Download Paper) Tolooebehdasht Journal Volume: 16, Issue: 6
16 بررسی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر استحکام جوش نقطه ای لیزر پالسی Nd:YAG در ورقهای فولادی با استفاده از طراحی آزمایشات (Download Paper) Journal of Mechanical Engineering and Vibration Volume: 8, Issue: 2
17 بررسی هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس کاهو در خلال رشد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. Lactucum (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 3, Issue: 1
18 تاثیر درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (پانل دیتای دینامیکی) (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 27, Issue: 4
19 تاثیر عوامل ساختاری و رفتاری بازار و بهره وری سرمایه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، رهیافت داده های تابلویی غیرپویا (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 5, Issue: 19
20 تاثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه ی MENA رهیافت داده های تابلویی پویا (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 1, Issue: 3
21 تاثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (Download Paper) FINANCIAL MONETARY ECONOMICS Volume: 17, Issue: 34
22 تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روش LSTR) (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 26, Issue: 3
23 تاثیرجهانی شدن و کنترل فساد بررشداقتصادی کشورهای بادرآمد سرانه پایین درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 5, Issue: 18
24 در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه (Download Paper) Criminal Law Research Volume: 1, Issue: 3
25 رابطه بین مصرف انرژی و رشدتولید دربنگاه های بزرگ تولید کننده وسایل حمل و نقل ایران رهیافت علیت گرنجر، تودا ویاماماتو و داده های تابلویی پویا (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 5, Issue: 19
26 مقایسه پروفایل لیپیدی و شاخص های آنتروپومتریک و فشار خون زنان با و بدون استفاده از قرص های با دوز کم پیشگیری از بارداری (Download Paper) Tolooebehdasht Journal Volume: 16, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 A Study of Job Satisfaction among faculty member case study Sabzevar University of New technology (Download Paper) National Conference on Management Information and Communication Technology
2 آشنایی با شرکتهای سرمایه گذاری و مقایسه آنها با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
3 آمایش آموزش عالی و دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه آکسفورد) (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
4 اثر درآمد و آموزش بر فقر در نواحی روستایی ایران (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
5 اثر فن آوری اطلاعات برمیزان کارایی نیروی انسانی در صنایع مربوط به مواد غذایی وآشامیدنی با استفاده از کدهای 4 رقمیISIC (Download Paper)
6 اثرات مصرف تجارت و ذخیره سازی گازطبیعی بررشداقتصادی کشورهای ذخیره کننده گاز (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in management, accounting and economy
7 اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه های زندگی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن (مورد مطالعه، یک شرکت بیمه) (Download Paper) 19th National Insurance and Development Conference
8 ارایه راهکارهای حوزه آمایش آموزش عالی در ایران( مطالعه موردی:دانشگاه کلمبیا) (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
9 ارتباط بین متغیرهای ساختاری و عملکرد و رفتاری و جهانیشدن (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
10 ارزیابی اثرات بیولوژیکی سد استقلال میناب در فاز بهره برداری با تلفیق روش های دلفی و مادی فاید (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
11 ارزیابی اثرات فیزیکی و شیمیایی سد استقلال میناب درفاز بهره برداری با روش تغییریافته ایکولد (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
12 ارزیابی دقت روشهای درون یابی سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS) در تخمین سطح آب زمینی (مطالعه موردی : دشت سرخون) (Download Paper) 01st National Desert Conference
13 ارزیابی ریسک به روشFMEA فرایندی در کارخانه سیمان اردبیل (Download Paper) 2nd National Conference on Disaster Management & HSE
14 ارزیابی سیاست ایمنی صنعت خودروسازی در ایران بارویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: رده بندیخودروهای داخلی ایران) (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
15 ارزیابی عملکرد مدار فلوتاسیون فسفرزدایی کارخانه فرآوری چادرملو (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
16 استفاده از روش ثقلی جهت پرعیار سازی نرمه حاصل از خط تولید معدن سنگ آهن میشدوان (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
17 افزایش همبستگی سیستم های اطلاعاتی در مقابل آسیب پذیری به وسیله گراف ها (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
18 امنیت شغلی و مدیریت سود (Download Paper) 2nd National Conference on Business Management
19 اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولید محصولات عمده زراعی استان چهار محال وبختیاری (کاربرد شاخص مالم کوئیست) (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
20 اندازه گیری کارایی فنی و رتبه بندی استانهای کشور از منظر کارایی فنی برای کدهای دو رقمی ISIC با استفاده روش تحلیل پوششی دادهها DEA (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
21 Radiation Safety Awareness amongst farmers inQom, Iran (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
22 بازیابی اکسید و هیدرواکسید های آهن توسط میز لرزان به منظور افزایش کیفیت محصولات دیرگداز فولاد اصفهان (Download Paper) First National Congress of Refractory
23 بازیابی ترکیب های مزاحم از بوکسیت کانسار شهید نیلچیان با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس (Download Paper) 01st joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
24 بازیابی ترکیب های مزاحم از بوکسیت کانسار شهید نیلچیان با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس (Download Paper) 11th Congress of the Iranian Metallurgical Society
25 بازیابی ترکیب های مزاحم از بوکسیت کانسارشهید نیلچیان با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس (Download Paper) 06th Students Conference of Chemistry Engineering
26 بازیابی طلا از سد باطله مجتمع طلای موته با استفاده از فلوتاسیون و بهینه سازی آن با روش طراحی آزمایش تگوچی (Download Paper) 05th Students Mining Engineering Conference
27 بازیابی طلا از کربنهای فعال موجود در سد باطله مجتمع طلای موته (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
28 برآورد تابع تقاضای سینما در استان فارس (طی سال های 1373 تا 1393) (Download Paper) 1st international conference on urban development management and economic cohesion
29 برآورد تابع تقاضای سینما در غرب کشور طی ده سال گذشته (Download Paper) 2ND International Conference on Management and culture of Development
30 برآورد همزمان تابع تقاضا و تابع قیمت برق در بخش صنعت ایران طی سالهای 1392- 1387 (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
31 براورد تابع تقاضای برنج در شهرستان میانه 1393-1383 (Download Paper) 1st National Conference on Recent Findings in Agricultural and Natural Resources Research
32 بررسی اثر آلودگی یون سولفید روی رفتار خوردگی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل دار (Download Paper) 3rd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology
33 بررسی اثر زمان برداشت و بسته بندی بر خصوصیات کیفی جمعیت خربزه شادگانی در استان خوزستان (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
34 بررسی اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1391-1362 (Download Paper) 1st International Conference on Management, Accounting, Education and Economics resistance; action
35 بررسی اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانهای ایراندر مصرف گاز طبیعی (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
36 بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سد استقلال میناب در فاز بهره برداری با روش تغییر یافته ایکولد (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
37 بررسی اثرات پولشویی بر اقتصاد (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
38 بررسی اثرات تعیین ، آزادسازی و رفع تجاوزات بستر و حریم بر وضعیت زیست محیطی رودخانه پارسیان (Download Paper) 1st National Conference Semi-Arid Hydrology
39 بررسی امکان بازیابی پساب آب شیرین کن روستای رضوان در حوالی شهر بندرعباس با استفاده از سامانه غشایی ثانویه (Download Paper) National Conference on the Sea, Development and Resources of the Gulf and the Macrene Region
40 بررسی امکان جایگزینی روغنهای فراورش آروماتیک با انواع کم آروماتیکدر آمیزه های لاستیکی (Download Paper) 1st international conference and exhibition of new technologies in the rubber and polymer industry
41 بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانکداری (Download Paper) National Conference on the Millennium and Humanities
42 بررسی پتانسیل زمین شناسی اقتصادی و کانه زایی گنبد نمکی چمپه (غرب بندرعباس، استان هرمزگان) (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
43 بررسی پراکنش و فراوانی نسبی عوامل عمده قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا در استان لرستان (Download Paper) 6th National Conference on cereals of Iran
44 بررسی تاثیر آموزشهای فنی و حر فه ای بر اقتصاد کشور (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
45 بررسی تاثیر افزایش روزنه سرند ارتعاشی بر عملکرد مدار آسیای کارخانه فراوری چغارت (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
46 بررسی تاثیر پارامترها بر قابلیت فلوتاسیون کانسنگ سرب آهنگران (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
47 بررسی تاثیر پارامترهای مهم برروی لیچینگ کانسنگ مس ندوشن (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
48 بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران با رویکرد سیستم دینامیکی (Download Paper) 2nd international conference on Comprehensive and resistance economy
49 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st International Conference on Economics, Management, Accounting, Humanities and Islamic Banking
50 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
51 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش تولیدات صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی) (Download Paper) Interntional Conference on Business Development and Excellence
52 بررسی تاثیر کمی و کیفی حذف باربرگشتی آسیای خودشکن کارخانه فراوری چغارت بر روی عملکرد آن (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
53 بررسی تاثیر مشارکت نیروی کار زن بر GDP در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
54 بررسی تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
55 بررسی تأثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management and 2nd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation
56 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
57 بررسی تأثیر قیمت بر مصرف برق بخش مسکونی شهر آشخانه (استان خراسان شمالی) (Download Paper) 1ST National Conference on Marketing Research
58 بررسی تأثیر مواد شیمیایی بر راندمبن فلوتاسیون کانسنگ سرب آهنگران (Download Paper) National Conference on Mineral Sciences
59 بررسی تحریم ها و تاثیرات آن بر صنعت نفت و گاز در ایران (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
60 بررسی چالشهای موجود در روش بایر و روشهای کاهش تاثیرات آنها برروی آلومینای (Al2O3) تولیدی (Download Paper) First National Congress of Refractory
61 بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در سیستم بانکی(مورد مطالعه: بانک قوامین استان خراسان شمالی) (Download Paper) 2ND National Conference on Marketing Research
62 بررسی رابطه بین عوامل فردی-خانوادگی با عملکرد ازدواج در کارمندان اداره بیمه غرب تهران سال 1392 (Download Paper) The National Conference on Research and Development in the Third Millennium
63 بررسی رابطه بین مقدار مصرف برق و ارزش افزوده بخشصنعت در ایران: مطالعه موردی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
64 بررسی رابطه بین واردات و صادرات کالا بر تولید ناخالص داخلی ژاپن سالهای 1977تا2012 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
65 بررسی رابطه بین هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مطالعه موردی: کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران) بررس_ رابطه هوش عاطف_ وتناسب شخص- سازمان 3 (Download Paper) 3rd Iranian Accounting & Management Conference
66 بررسی رابطه سرمایه فکری و بهره وری در کارکنان بانک کشاورزی شهرستان شاهرود (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
67 بررسی رابطه ی به کارگیری مدیریت ریسک بنگاه با عملکرد شرکت های بیمه (Download Paper) 24th National Conference on Insurance and Development
68 بررسی زمان سنجی گردش کارخدمات بخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد بااستفاده ازفرم تریاژ،اردیبهشت 1385 (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
69 بررسی زمانزمان معطلی بیماران جهت دریافت خدمات پزشکی ،پرستاری وپاراکلینیکی دربخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد با استفاده ازفرم تریاژ ،اردیبهشت 1385 (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
70 بررسی سینتیکی فلوتاسیون کارخانه زغال شویی طبس (Download Paper) 2nd National Iranian Coal Congress
71 بررسی شاخص شستشوپذیری و تعیین نرخ سینتیک زغال سنگ معدنجوی طبس (Download Paper) 2nd National Iranian Coal Congress
72 بررسی عملکرد جداکننده های مغناطیسی شدت متوسط کارخانه فراوری چادرملو (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
73 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر اساس دومدل شارپ و ترینر (Download Paper) National Conference on Advances in billing
74 بررسی عوامل موثر بر تولید کلزا در استان گلستان از سال1391-1386 (Download Paper) International Conference on Economics and Management of Agricultural Sciences
75 بررسی عوامل موثر بر تولید گوشت مرغ در استان گیلان (طی سال های 1381 تا 1392) (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
76 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
77 بررسی قابلیت پیاده راه سازی در فضاهای شهری و ارتباط آن با مولفه سرزندگی شهروندان مطالعه موردی : خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند (Download Paper) 2nd International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
78 بررسی قابلیت فلوتاسیون کانسنگ سرب و روی پر پیریت گوشفیل (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
79 بررسی کانه زایی سنگ آهن تنگ زاغ، حاجی آباد، استان هرمزگان (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
80 بررسی مجموعه تعهدات بیمه های زندگی در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO (Download Paper) 14th National Insurance and Development Conference & Life Insurance
81 بررسی مدل سینیتیکی مدار فلوتاسیون آپاتیت معدن اسفوردی (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
82 بررسی مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st International Conference on Applied Economics and Trade
83 بررسی نقش شاخص های کلان اقتصادی بر رتبه ریسک حکومتی (Download Paper) National Conference on Organizational Risk Management
84 بررسی نقش عوامل سمت عرضه و تقاضا در توسعه بیمه های زندگی مطالعه کشورهای منطقه MENA (Download Paper) 19th National Insurance and Development Conference
85 بررسی و ارایه مدلی جهت شایستگی مدیران مالی (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
86 بررسی و سنجش معنویت در مدیران مالی شرکتهای دانش بنیان استان گلستان (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
87 بررسی و مقایسه تکنیک های انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت یافتن کارآمدترین تکنیک (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
88 بررسی ویژگی‌های هیدروکلوئید دانه بومی مرو و کاربرد آن در مواد غذایی (Download Paper) First National Conference on Science and application of new technologies in agriculture and natural resources
89 بهینه سازی سلولهای اولیه مدار فلوتاسیون آپاتیت لسفوردی یزد (Download Paper) 04th Conference of Geology and the Environment
90 بیمه کشاورزی در بازارهای نوظهور و راهکارهای توسعه بیمه های کشاورزی در کشور (Download Paper) 17th National and 3rd International Conference on Insurance and Development
91 پارادوکس ساختار بازار (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
92 پارامترهای موثر بر جداسازی شیل های کربن دار در فلوتاسیون کانسنگ سرب و روی؛ مطالعه موردی معدن سرب و روی کوشک (Download Paper) 4th Conference of Separation Science and Engineering
93 پتروژنز سنگهای آذرین گنبد نمکی تنگ زاغ ( جنوب ایران, حاجی آباد, استان هرمزگان) (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
94 پتروگرافی و ژیوشیمی تودههای آتشفشانی گنبد نمکی چمپه بندرلنگه، استان هرمزگان (Download Paper) First National Conference on New Applied Research in Basic Sciences
95 پتروگرافی و ژیوشیمی سنگهای آذرین گنبد نمکی تنگ زاغ حاجی آباد (Download Paper) First National Conference on New Applied Research in Basic Sciences
96 پرعیارسازی مجدد کنسانتره مغناطیسی خشک معدن سنگ آهن اسفندار به روش جدایش مغناطیسی تر (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
97 پرعیارسازی مواد دانه ریز خط تولید معدن سنگ آهن میشدوان (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
98 پیش بینی فروش خودروهای الکتریکی و تأثیر آن بربخش انرژی و محیط زیست (Download Paper) 2nd national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
99 پیش نیازهای الگوی مناسب کسب و کار در بازار بیمه کشور (Download Paper) 23th National Conference on Insurance and Development
100 تاثیر بازاریابی با رویکرد مدیریت روابط مشتریان بر خرید مجدد مشتریان ازمحصولات و خدمات بانک ملت شعب تهران (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
101 تاثیر تحقیق و توسعه و دانش آموختگان بر تولیدات استانی (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
102 تاثیر دانش و نوآوری مبتنی بر فناوری های نوین و اقتصاد نانو در پیشرفت فنی و رقابت پذیری صنعتی (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
103 تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
104 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجیFDI بر تحقیق و توسعه R&Dکشورهای منتخب عضو اپک (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
105 تاثیر متغیر های سهم بازار،هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر سود آوری صنایع نساجی،پوشاک و چرم ایران(رهیافت داده های تابلویی پویا) (Download Paper) 03rd National Conference on Textile and Clothing
106 تجارت الکترونیک ضرورتی گریزناپذیر (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
107 تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سد ا ستقلال میناب درفاز بهره برداری به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
108 تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب پرتفوی با رویکرد سیستم دینامیکی (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
109 تحلیل مقطعی از اثرت وانمند سازی روانشناختی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق خراسان (Download Paper) National Conference on management, organizational culture and human resources.
110 تحلیل و تبیین اثر مدیریت دانش برع ملکرد شرکت های مستقر در حوزه معاونت صنایع کوچک شهرک صنعتی مشهد (Download Paper) National Conference on management, organizational culture and human resources.
111 تخمین تابع تقاضای برق خانگی استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستانها در سالهای هدفمندی یارانه ها (Download Paper) 2nd international conference on Comprehensive and resistance economy
112 تصمیم گیری در امور مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 2nd Conference on Applied Economics and Management national approach
113 تعیین آسیب پذیری آبخوان دشت سرخون به آلاینده ها با استفاده از روش DRASTIC به منظور استفاده در مدیریت منابع آب و طرح های توسعه (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
114 تعیین دانه بندی و چگالی بهینه جدایش واسطه سنگین در مقیاس آزمایشگاهی‐ مطالعه موردی: کارخانه فرآوی سرب و روی لکان (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference
115 تعیین دقیق چگالی دیاسپور و کائولینیت و بررسی قابلیت افزایش مدول Al2O3/SiO2 توسط روش واسطه سنگین به کمک آزمایش های مایعات سنگین (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
116 تکنیکهای مدیریت هزینه (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
117 توریسم در خدمت اقتصاد (Download Paper) 2nd national conference on economic management accounting
118 توسعه مالی و نهادی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی ایران (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
119 حاشیه نشینی و بهداشت محیط زندگی (Download Paper) 1st Student National Congress on Social Determinants of Health
120 حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی (Download Paper) 3rd Iranian Accounting & Management Conference
121 دستاوردهای زیست محیطی بازیابی طلا از سد باطله مجتمع طلای موته (Download Paper) 07th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
122 ردیابی ذرات محتوی مس در سلول های مکانیکی اولیه کارخانه پر عیارکنی مجتمع مس میدوک (Download Paper) 06th Students Mining Engineering Conference
123 رفتار غیر خطی قابها با دیوارهای پرکننده در برابر بارهای جانبی (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
124 روشهای آزمایشگاهی تعیین قابلیت شناوری زغال، مثال موردی: زغال سنگ طبس (Download Paper) 2nd National Iranian Coal Congress
125 ساختار اشتغال زنان در صنایع تولیدی ایران: سالهایبرنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
126 سرمایه گذاری و تولید ملی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
127 شبیه سازی سیستم کنترل مدار خردایش در محیط SIMULINK (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
128 شبیه سازی سینیتیکی فلوتاسیون سلول های اولیه (Download Paper) 04th Conference of Geology and the Environment
129 شبیه سازی محصول آسیاهای گلوله ای اولیه کارخانه پرعیارکنی مس میدوک (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference
130 شناسایی عوامل قارچی فوزاریومی دخیل در ریشه و طوقه نخود در استان لرستان (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
131 شناسایی فازهای طلادار در سد باطله مجتمع طلای موته (Download Paper) 14th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
132 شناسایی کانه های مختلف معدن باریت مهدی آباد یزد باروش مطالعه مقاطع صیقلی و نازک XRF , XRD (Download Paper) 14th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
133 شناسایی کانیهای مختلف کانسار آندالوزیت میشدوان بافق با روش مطالعه مقاطع نازک XRD و XRF (Download Paper) 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
134 شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی درسیلاب و برآورد دقیق دبی های سیلابی درحوضه های مناطق خشک و بیابانی (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
135 شناسایی و اولویت بندی موانع و عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
136 ضرورت ایجاد دانشگاه کارآفرین درآمایش آموزش عالی مطالعه موردی:دانشگاه هاروارد (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
137 عنوان مقاله: شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری (Download Paper) 1st National Conference on Advances in Electronic Science and Management Accounting
138 عوامل مؤثر بر نقش مدیریت سرمایه گذاری در شکوفایی اقتصاد سرمایه گذاری داخلی و خارجی (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting and Management
139 عوامل موثر بر تولید برنج در شهرستان میانه 1393-1383 (Download Paper) 1st National Conference on Recent Findings in Agricultural and Natural Resources Research
140 فرآوری یک نمونه کانسنگ باریت سیلیسی به روش ثقلی با استفاده از طراحی آزمایش ها به روش تاگوچی (Download Paper) 05th Students Mining Engineering Conference
141 فروشویی کانسنگ اکسیده مس ندوشن یزد (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
142 کانه زایی آهن در گنبد نمکی چمپه بندرلنگه، استان هرمزگان (Download Paper) First National Conference on New Applied Research in Basic Sciences
143 گردشگری و توسعه پایدار (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
144 گزارش یک مورد: نانوایی در آشپزخانه open یک خانواده عشایری (Download Paper) 1st Student National Congress on Social Determinants of Health
145 مالیه رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی (Download Paper) 2nd National Conference on Business Management
146 مبانی نظری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
147 مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب پرتفوی بهینه توسط PROMETHEE (Download Paper) 2nd International conference on management in the 21st century
148 مدل راهبردی توسعه فناوری (تکنولوژی) در صنایع ایران مبتنی بر نظریه سازمان اسکاپESCAP (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
149 مدیریت دانش و نوآوری (Download Paper) 1st National e-Conference on  strategies and applications of research in the humanities and management
150 مروری بر تاثیرات جهانی شدن و تروریسم بر توسعه اقتصادی کشورهای منتخب عضو MENA (Download Paper) International Management Conference, culture and economic development
151 مروری بر مدل سازی فرآیند فلوتاسیون (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
152 مطالعه، سنگ نگاری و ژیوشیمی توده های ساب ولکانیک گنبد نمکی چمپه (غرب استان هرمزگان) (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
153 معرفی تنوّع گونه های قارچی و جدید فوزاریوم مرتبط با لوبیا از استان لرستان (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
154 مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله بااستفاده از مواد پلیمری (Download Paper) 01st National Conference on Retrofiting of Iran
155 مقایسه تأثیر کف سازها و مخلوط آنها در فلوتاسیون زغالسنگ پابدانا (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
156 مقایسه عوامل موثر بر تولید آفتابگردان در استان خراسان شمالی واستان گلستان از سال 1391-1386 (Download Paper) International Conference on Economics and Management of Agricultural Sciences
157 نقش آمایش سرزمین در تحولات اقتصادی، محیط زیستی واجتماعی (Download Paper) The 2nd National Conference on Approaches to the Land of Iran
158 نگهداری سرمایه های انسانی در گرو بالندگی و کامیابی انسان (Download Paper)
159 واکاوی اثر ابعاد بازار محوری بر عملکرد شرکت های بیمه شهر مشهد با استفاده ازرویکرد فهرنگی (Download Paper) National Conference on management, organizational culture and human resources.