Mehdi Alirezaii

Mehdi Alirezaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mehdi Alirezaii in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Executive Committee member First National Conference on Modern Welding and Industrial Buildings Malayer 2014

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی منظر شهری نمای ساختمان با بررسی تاثیر فرهنگ آپارتمان نشینی مطالعه موردی شهرستان سیاهکل (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
2 آینده پژوهی وقوع جرایم جنسی مبتنی بر رضایت در محیط های شهری (Download Paper) 2nd International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
3 اثر باد بر روی ساختمان های با پلان منظم (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
4 ارزیابی اثر باد بر روی ساختمان های با پلان مستطیل شکل (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
5 ارزیابی تخریب پیشرونده در سازه های بتنی با پلان نامنظم (Download Paper) 01st National Conference on Modern Welding and Industrial Buildings
6 ارزیابی دوره تناوب اصلی در سازههای فولادی نامنظم در پلان و ارتفاع (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
7 ارزیابی رفتار سازه های با دیوار برشی بتنی به همراه تیر همبند فولادی ت وسط تحلیل دینامیکی افزاینده (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
8 ارزیابی رفتار سازه های با دیوار برشی بتنی به همراه تیر همبند فولادی توسط تحلیل دینامیکی افزاینده (Download Paper) 2nd Regional Conference on Civil Engineering
9 ارزیابی رفتار غیرخطی قاب های مهاربندی زیپی منظم و نامنظم در مقایسه با قابهای مهاربندی هشتی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
10 ارزیابی رفتار غیرخطی و میزان اتلاف انرژی تیرهای پیوند متوسط (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
11 ارزیابی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی کوپله بتنی با تیر همبند فولادی (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
12 ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده زانویی و هم محور در حوزه نزدیک و دور از گسل (Download Paper) 02nd National Conference on New Material and Structures
13 ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده زانویی (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
14 ارزیابی رفتار لرزه ای مهاربندهای ضربدری دارای خروج از مرکزیت در ورق اتصال میانی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
15 ارزیابی رفتار متقابل لرزه ای ساختمان های مجاورهم و متصل شده توسط میراگر اصطکاکی با استفاده از روش تاریخچه زمان (Download Paper) 2nd Annual National Civil Engineering Congress
16 ارزیابی ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده واگرا تحت الگوی بارگذاری مثلثی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
17 ارزیابی عملکردتیرپیوند داری دوجان با تغییرابعادمهاربند درقابهای EBF (Download Paper) 3rd Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
18 ارزیابی نحوه مدلسازی سیستم های مهاربندی CBF و EBF در قاب های بلند مرتبه بر عملکرد لرزه ای آنها با استفاده از روش دینامیک فزآینده (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
19 ارزیابی نحوه مدلسازی قاب های کوتاه مرتبه (EBF) بر عملکرد لرزه ای آنها با استفاده از روش IDA (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
20 ارزیابی نحوه مدلسازی قاب های کوتاه مرتبه CBF بر عملکرد لرزه ای آنها با استفاده از روش IDA (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
21 بررسی اثر تغییر دهانه دیوار برشی فولادی بر مقدار میرائی ویسکوز معادل (Download Paper) 01st National Conference on Modern Welding and Industrial Buildings
22 بررسی تاثیر احیا تالاب عینک رشت بر جذب توریست (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
23 بررسی تاثیر ارتفاع در نحوه اتلاف انرژی در ساختمانهای با سیستم دیوار برشی کوپله بتنی با تیر همبند فولادی (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
24 بررسی تاثیر رنگ و نور برکاهش استرس کودکان در طراحی فضای درمانی (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
25 بررسی تاثیر میراگرهای اصطکاکی بر شکل پذیری قاب های فولادی تحت بار زلزله با نرم افزار perform (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
26 بررسی تأثیرات منظر شهری و رویکرد توسعه پایدار بر سلامت روحی و روانی شهروندان (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
27 بررسی جایگاه زیبایی شناسی در فضاهای درمانی ؛ نمونه موردی بیمارستان کودکان (Download Paper) 2nd international & 4th Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
28 بررسی رفتار غیر ارتجاعی تیرهای پیوند با دو جان در قابهای مهاربندی شده واگرا (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
29 بررسی رفتار قاب بتن آرمه مقاوم سازی شده با بادبند واگرا به وسیله آنالیزIDA (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
30 بررسی عملکرد لرزه ای میراگرهای اصطکاکی دورانی درسازه های فولادی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
31 بررسی عملکرد لرزهای راهپله در ساختمانهای بتنی (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
32 بررسی کاربرد سیستم ترکیبی ازمهاربندهای برون محور و زانویی یا پیکربندی قیچی (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
33 بررسی میرایی معادل برای مهاربند های کمانش ناپذیر (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
34 بررسی و مقایسه تحلیل خطی و غیرخطی مدل سازی راه پله در ساختمان های بتنی (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
35 بنیان های نظری معماری برای جوانان با تاکید بر هویت ایرانی (Download Paper) 2nd international & 4th Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
36 تاثیر رنگ و نور در دید و منظر شهری (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
37 تاثیر فضاهای سبز داخلی در ساختمانهای مسکونی با رویکرد سلامت (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
38 تاثیر مدیریت مصرف آب در پایداری معماری بافت سنتی مناطق کویری (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering & Architecture & Sustainable Development
39 تاثیر نور و رنگ در روند بهبودی کودک بیمار در بیمارستان (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
40 تبلور حس تعالی با بازی نور و سایه در مسجد شیخ لطف الله (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
41 تعیین اندازه بهینه جوش عرضی نوک ورق دراتصالات تقویت شده با ورقهای روسری و زیرسری ) FP ) (Download Paper) 6th National Conference of Steel Structure
42 چگونه ضعف دانش آموزان رشته کامپیوتر را در خواندن کلمات انگلیسی بهبود بخشیدیم (Download Paper) The 4th provincial scientific conference From the Teacher s Point
43 روش تحلیل بارافزون درساختمان های نامتقارن درپلان و ارتفاع درحوزه نزدیک گسل (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
44 شناسایی و رتبه بندی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر وصول مطالبات غیر جاری مطالعه موردی: شعب بانک شهر اصفهان (Download Paper) 2nd international conference on urban development management and economic cohesion
45 معرفی یک سیستم مهاربندی با عملکرد دوسطحی (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure
46 مقاوم سازی قاب های خمشی بتن آرمه با مهاربند زانویی به وسیله آنالیزهای دینامیکی فزاینده واستاتیکی غیرخطی (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
47 مقایسه انرژی تلف شده در بال و جان تیرهای لینک در دیوار برشی کوپله بتنی با تیر همبند فولادی (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
48 مقایسه EBF و CBFها در ارزیابی نحوه مدلسازی قاب های کوتاه مرتبه بر عملکرد لرزه ای آنها با استفاده از روش دینامیک فزآینده (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
49 نقش پیاده راه در ارتقای منظر شهری (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture and Sustainable Cities
50 نقش معماری و فرهنگ در ارتقاء سطح بهداشت محیط سکونتگاه های بومی گیلان (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development