Doctor Sajjad Astani

Doctor Sajjad Astani

Doctor Sajjad Astani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Sajjad Astani in conferences

Posiction Conference Organizer Year
President of the Conference First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable Hamadan 2013
President of the Conference First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture Hamadan 2013
President of the Conference The first national conference on environmental research Hamadan 2013
President of the Conference The Second National Conference on Environmental Research Hamadan 2014
President of the Conference The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development Hamadan 2014
President of the Conference The first national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable Hamadan 2014
President of the Conference First National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability Hamadan 2013
President of the Conference First International Conference on Accounting, Management and Industry of Iran Hamadan 2016
President of the Conference The first International Conference on Management , Psychology , Social Sciences Hamadan 2016
President of the Conference The First International Conference on Sustainable Architecture , Urban Development, Environment Hamadan 2016
President of the Conference First International Conference on Electrical Engineering , Electrical and Computer Hamadan 2016
President of the Conference First International Conference on Applied Sciences and Basic Sciences in Iran Hamadan 2016
President of the Conference The first international conference on the Environment, Natural Resources , Agriculture and Clean Energy Hamadan 2016
President of the Conference First International Conference on Psychology, Education Social and Cultural Studies in the Third Millennium Hamadan 2016
President of the Conference The First International Conference on Agriculture , Animal Science and Agricultural Processing Industry Hamadan 2016
President of the Conference The First International Conference on Applied Research in Computer Science and Information Technology in the new Millennium Hamadan 2016
President of the Conference First National Conference on Tourism Management and Geography Hamadan 2014

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرات کودهای شیمیایی برسلامت خانواده و محیط زیست آنها (Download Paper) The first national conference on family health and lifestyle
2 ارائه راهکارهایی مناسب جهت ایمنی و کاهش آلودگی حرارتی صنایع و نیروگاهها (Download Paper) First conference on safety and inspection in oil and energy industries
3 ارزش و اهمیت اکوسیستم های تالابی مانگرو (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
4 ارزش واهمیت تالاب ها مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
5 ارزیابی آلودگی و روش های متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم درتالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سواستان همدان (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
6 ارزیابی آلودگی و روش‌های متداول ارزش‌گذاری اقتصادی توریست ماه مه که تو ریسمان در تالاب (مطالعه موردی تا لب شیرین سو استان همدان) (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
7 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری روستای توریستی ورکانه در شهرهمدان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCI (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
8 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر ملایر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCI (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
9 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده خانگرمز دراستان همدان بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل (TCI) (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
10 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده ملوسان دراستان همدان با استفاده ازGISو مدل (TCI) (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
11 ارزیابی اقلیم گردشگری استان همدان به کمک شاخص TCI (Download Paper) National conference on Tourism and Sustainable Development
12 ارزیابی اقلیم گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی در استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ((GIS وشاخص بیوکلیماتیک ترجونگ (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
13 ارزیابی اقلیم گردشگری تالاب کویری آقگل با استفاده ازشاخصبیوکلیماتیکترجونگ (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
14 ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب ها با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی : تالاب آقگل دراستان همدان) (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
15 ارزیابی مخاطرات محیط زیستی تالاب کویری میقان (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
16 ارزیابی مخاطرات محیط زیستی لکه های نفتی بر روی حیات دریایی وانسانی (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
17 ارزیابی و امکان سنجی پتانسیل های گردشگری تالاب آقگل در استان همدان با استفاده ازمدلSWOT (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
18 ارزیابی و برآورد شاخص اقلیم آسایش گردشگری ذخیره گاه زیست کره حرا با استفاه از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل (TCI) (Download Paper) The first national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
19 ارزیابی وامکان سنجی توانمندی های گردشگری منطقه حفاظت شده آلمابلاغ با استفاده از مدلSWOT (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
20 ارزیابی یا مقایسه پهنه بندی اقلیم گردشگری استان‌های مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gis (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
21 استفاده از پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی استان همدان) (Download Paper) The first national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
22 استفاده از پساب حاصله از بیوگاز، جهت توسعه پایدارآبزی پروری (Download Paper) 2nd Iranian Bioenergy Conference
23 امکان سنجی توانمندی های گردشگری تالاب شیرین سو دراستان همدان با استفاده ازمدلSWOT (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
24 بررسی آفلاتوکسین در پسته و رابطه آن با رشد ونمو میوه (Download Paper) National Conference on Agriculture Management
25 بررسی آگاهی های شکارچیان محلی از ارزشهای زیست محیطی پرندگان پرندگان تالابی و امکان سنجی مشارکت آنها درحفاظت و مدیریت پایدار پرندگان آبزی و کنارآبچر مطالعه موردی تالاب شیرین سو (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
26 بررسی امکان سنجی تکثیر و پرورش اختاپوس به روش پرورش در قفس Cageculture وفرآوری خیار دریایی Sea cucumber به منظور بهره برداری اقتصادی واشتغال زایی درایران (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
27 بررسی پراکندگی زمانی و مکانی عوامل اقلیمی و شناخت آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک ) در منطقه آزاد قشم به منظور جذب گردشگران (Download Paper) National conference on Tourism and Sustainable Development
28 بررسی تاثیر اقلیم برنوع زندگی و شکل گیری تنوع فرهنگی دریکی از شگفت انگیزترین مناطق روستایی مطالعه موردی روستای ماخونیک روستای لی لی پوت های ایران (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
29 بررسی تحلیلی ساخت و توسعه مجموعه توریستی ورزشی دشت میشان در شهر همدان با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
30 بررسی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق چهارگانه استان کرمان (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
31 بررسی تنوع فلورستیک و خاکشناسی جنگل های هیرکانی ایران (Download Paper) Regional Conference of Forests and Environment Sponsors of sustainable development
32 بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبزی درتالابهابه عنوان گهواره تنوع زیستی مطالعه موردی (تالاب شیرین سونگین تالاب های استان همدان) (Download Paper) National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
33 بررسی تنوع گونه ای فلورستیک کویرمیقان اراک (Download Paper) National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
34 بررسی تنوع گونه ای فونستیک و فلور ستیک کویر میقان و دریاچه فصلی آن (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
35 بررسی تنوع گونه های مختلف اکالیپتوس در کشور و اثرمثبت آن بر روی محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل (Download Paper) Regional Conference of Forests and Environment Sponsors of sustainable development
36 بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبچردر تالاب (مطالعه موردی آق گل استان همدان) (Download Paper) National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
37 بررسی تنوع گیاهان آبزی ایران و نحوه پراکنش آن ها در کشور (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
38 بررسی تنوع گیاهان دارویی استان همدان (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
39 بررسی توریسم درزیباترین روستای توریستی استان همدان، ورکانه (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
40 بررسی توریسم فرهنگی در مناطق روستایی مطالعه موردی روستای اورامان تخت کردستان (Download Paper) 01st conference on the cultural effects of Kurdistan
41 بررسی توریسم و اکوتوریسم درتالاب ها (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
42 بررسی توریسم و گردشگری در بزرگترین و بی نظیرترین غار آبی جهان علیصدر (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
43 بررسی خصوصیات فارماکولوژیگی و دارویی انار (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
44 بررسی روشSWOT جهت کیفیت مدیریت پسماند ها (مطالعه موردی شهرستان همدان) (Download Paper) The first national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
45 بررسی عوامل جاذبه و دافعه صنعت توریسم در تالاب شیرین سو (Download Paper) The first national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
46 بررسی فرآیندهای استحصال بیوانرژی (Download Paper) 01st Iranian Bioenergy Conference
47 بررسی گردشگری و اکوتوریسم در تالاب ها به عنوان شاهکارهای خلقت (مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان) (Download Paper) National conference on Tourism and Sustainable Development
48 بررسی مخاطرات محیط زیستی گونه های دریایی سمی ، گزنده و مهاجم (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
49 بررسی مزایای سیستم اطلاعات جغرافیا GIS وگردشگری الکترنیکی درراستای شناخت بیشترمحیط زیست (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
50 بررسی میزان سموم وکودهای مصرفی درسطح مزارع استان همدان (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
51 بررسی میزان مصرف سالیانه کود شیمیایی در سطح مزارع کشاورزی شهرستان تویسرکان (Download Paper) National Conference on Agriculture Management
52 بررسی نقش تالابها در پایش سلامتو نقش پرندگان مهاجر آبزی در گسترش و انتقال بیماری شهروندان (Download Paper) National Conference on Environmental Scieces and Sustainable Development
53 بررسی نقش زنان دربیابان زدایی و جلوگیری ازبیان زایی مطالعه موردی: منطقه حبله رود (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
54 بررسی نوع نگرش سنتی و تنوع فرهنگی در یکی از شگفت انگیزترین مناطق روستایی( مطالعه موردی روستای ماخونیک، روستای لی لی پوت های ایران) (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
55 بررسی و اندازه گیری نیترات در ابهای شرب زیرزمینی مطالعه موردی شهرستان کبودراهنگ استان همدان (Download Paper) 1st Regional Water Resources Development Conference
56 بررسی و شناخت اثرات مخرب کشنده سرخ Red Tide بر محیط زیست دریایی و ارائه راهکارهای کنترلی (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
57 بررسی و شناسایی تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک منطقه حفاظت شده دینار کوه در استان ایلام (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
58 بررسی و مدیریت پسابهای صنعتی و اثرات مضر آنها بر محیط زیست (Download Paper) The first national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
59 بررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان (Download Paper) National Conference on desert ecology, tourism and environmental arts
60 بررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین‌المللی شادگان (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
61 بررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگاز (Download Paper) 2nd Iranian Bioenergy Conference
62 بررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگاز (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
63 بررسی و مقایسه تنوع زیستی فلورستیک مناطق حفاظت شده نشر وخانگرمز در استان همدان (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
64 بررسی واندازگیری نیترات در آب های شرب زیر زمینی (مطالعه موردی شهرستان نهاونددراستان همدان) (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
65 بررسی وشناخت برخی از مهم ترین ماهیان زهرآگین ایران وجهان (Download Paper) Regional Seminar on Fisheries and Aquaculture
66 بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای جامدو برآوردمجموع ارزش ریالی مواد بازیافتی ازپسماندهای شهر ملایر (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
67 بررسی ومطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
68 برنامه ریزی مدیریت و روشهای متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم در تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همدان (Download Paper) 2nd National Wetland Conference
69 بکارگیری دانش سنتی و معماری پایدار دربهره گیری بی نظیر از منابع طبیعی دریکی از بی بدیل ترین باغهای ایرانی درکرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان (Download Paper) National Conference on desert ecology, tourism and environmental arts
70 بکارگیری دانش سنتی ومعماری پایدار در بهرگیری بی نظیر از منابع طبیعی در یکی از بی بدیل ترین باغ های ایرانی در کرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
71 بهره گیری ا زمدیریت تلفیقی آفات Integrated Pest Management گامی موثر درجهت دستیابی به کشاورزی پایدار (Download Paper) National Conference on Agriculture Management
72 بهره گیری از انرژی پاک بیوگاز در مناطق روستایی استان کرمان (مطالعه موردی بخش ساردوئیه ،شهر درب بهشت) (Download Paper) 1st Annual International Clean Energy Conference
73 بهره گیری از انرژی پاک بیوگاز در مناطق روستایی استان همدان (مطالعه موردی روستای ورکانه) (Download Paper) 2nd Iranian Bioenergy Conference
74 بهره گیری ازتعدیل گیاهی به عنوان تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک، گذرگاهی به سوی توسعه پایدار (Download Paper) Regional Conference of Forests and Environment Sponsors of sustainable development
75 بیوانرژی مزایا وکارکردها (Download Paper) 01st Iranian Bioenergy Conference
76 بیوگاز انرژی مفید،کم نظیرو همگام با محیط زیست (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
77 پاکسازی با انواع فرآیندهای گیاه پالایی (Download Paper) 02nd national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
78 پرنده نگری و توریسم پرنده درتالاب ها (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
79 پسماندها ،قواعد و حقوق زیست محیطی (Download Paper) 2nd Iranian Bioenergy Conference
80 پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis (Download Paper) National Conference on desert ecology, tourism and environmental arts
81 پهنه بندی و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی شادگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلTCI (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
82 تاثیر فضاهای زیر زمینی در بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) The first conference on climate, building and energy efficiency
83 تاثیرات اقلیم برنحوه پراکنش گونه های موریانه در ایران خسارت آنها و ارائه راهکارهای کنترلی (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
84 تاثیرات اقلیمی برخشکسالی و نقش دو گانه آب در بیابان زایی و بیابان زدایی (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
85 تاثیرات لوازم آرایشی و مخاطرات بهداشتی بالقوه مصارف غیراصولی آن ها برسلامت زنان (Download Paper) The first Regional Conference on Women's Health
86 تورسیم فرهنگی درمناطق روستایی (مطاله موردی روستای ماخونیک، روستای لی لی پوت های ایران) (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
87 توریسم و اکوتوریسم ثروت بی نظیر و نهفته گردشگری در مناطق حفاظت شده استان همدان (Download Paper) National conference on Tourism and Sustainable Development
88 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در مناطق چهارگانه استان اصفهان (Download Paper) Regional Conference on Tourism
89 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در مناطق حفاظت شده استان کهگیلویه و بویراحمد (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
90 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری درتالاب ها و مناطق کویری مطالعه موردی تالاب کویری میقان (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
91 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته و بی نظیر گردشگری در مناطق حفاظت شده استان کردستان (Download Paper) 01st conference on the cultural effects of Kurdistan
92 توریسم ورزشی (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
93 توسعه پایدارآبزی پروری و حفاظت از محیط زیست (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
94 حفاظت از تنوع زیستی بابررسی ومطالعه فونستیک مارهای نیمه سمی ایران ونحوه پراکنش آنها درکشور (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
95 حفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با ارزیابی آلودگی در آنه مطالعه موردی تالاب شیرین سو (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
96 حفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با شناخت تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبچر در آنها به عنوان یکی از سلسله مراتب مهم تنوع زیستی (مطالعه موردی تالاب شیرین سو) (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
97 روشهای اندازه گیری و ارزشهای تنوع زیستی (Download Paper) National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
98 ریسک خشکسالی در کشاورزی و نقش آموزش کشاورزان و مردم محلی جهت مشارکت آنها در مبارزه با خشکسالی (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
99 سلامت ، بهداشت محیط و محیط زیست از منظر اسلام ،قرآن و روایات (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
100 شکوفایی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محیط زیستی ناشی ازآن (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
101 شناخت فواید و ارزش‌های اکوسیستم های تالابی و شناسایی تالاب های شاخص استان خوزستان (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
102 شناخت فواید وارزش های اکوسیستم های تالابی وشناسایی تالاب های شاخص استان خوزستان (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
103 شناسایی و مکان یابی محل دفن پسماند عملیات حفاری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی میدان نفتی منصوری (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
104 ضرورت بهبودکیفیت و بهینه سازی فرایندهای تولیدکمپوست در کشور (Download Paper) National Conference on Human, Environment and Sustainable Development
105 فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی وگسترش توریسم وتوسعه پایدار باتکیه بر ماهیگیری ورزشی مطالعه موردی استان همدان (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
106 فناوری نوین گیاه پالایی تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده (مطالعه موردی مقایسه گیاهان فرا انباشت کننده معدن آهنگران) (Download Paper) 2nd Iranian Bioenergy Conference
107 کاربرد ICTs در توسعه پایدارکشاورزی (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
108 کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط زیست (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
109 کاهش اثرات منفی بر محیط زیست با بررسی سرب به عنوان آلاینده زیست محیطی هوا در دستگاه خون ساز بدن انسان (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
110 کاهش اثرات منفی بر محیط زیست با بکارگیری از سمیت تنفسی اسانس دوگیاه رازیانه ونعناع فلفلی بر روی حشرات بالغ شپشه آرد (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
111 کمک به تطابق جنگلها باتاثیرات تغییر اقلیم (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
112 گامی در جهت حفظ محیط زیست با جایگزین کردن سموم گیاهی به جای سموم شیمیایی (Download Paper) The first national conference on student management and new technologies in health sciences, health and environment
113 گامی مؤثر جهت حفظ محیط زیست و بهبود توسعه پایدار، با بهره‌گیری از انرژی پاک بیو گاز در ساختمان‌ها (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
114 گامی موثردرجهت حفاظت ازمحیط زیست به کمک استخراج انرژی بیوگاز از مکانهای دفن زباله وتخمین میزان متان تولید شده از لندفیل هابا روش IPCC (Download Paper) 2nd Iranian Bioenergy Conference
115 گردشگری و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در جنگلهای حراومانگرو جزیره قشم (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
116 گیاه پالایی تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک مطالعه موردی مقایسه گیاهان فراانباشت کننده دو معدن آهنگران و همه کسی (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
117 گیاه پالایی روشی مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب و تصفیه پساب فاضلابها (Download Paper) 02nd national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
118 محاسبه تمایل به پرداخت WTP توسط گردشگران برای بهره مندی از تالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سو (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
119 محیط زیست وانرژی پاک زیست توده (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
120 مخاطرات زیست‌محیطی آلودگی نفتی در دریاها و اندازه‌گیری مساحت لکه‌های نفتی و روی دریا با استفاده از تکنیک‌های جدید پردازش تصویر (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
121 مخاطرات محیط زیستی جوندگان از نظر بهداشتی ،بیماری های آنان وارائه راهکارهای کنترلی (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
122 مطالعه وبررسی کاربردهای مختلف آرتمیا ونحوه پراکنش آن درکشور (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
123 معرفی و شناخت تالاب ها ی مهم استان همدان و شناسایی تنوع گونه‌های پرندگان آبزی و کنار آبچر در آن (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
124 مقایسه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان فراانباشت کننده شهرک صنعتی ویان (Download Paper) 01st National Conference on Phytoremediation
125 مقایسه وتحلیل مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار ازطریق آگاهی مشروط (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
126 نقش اقلیم وخشکسالی برشاهکارهای خلقت جهان تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همدان (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
127 نقش GIS درتحلیل پهنه های مستعد توریسم (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
128 نقش ICTS (فناوری اطلاعات) بر کیفیت وشیوه زندگی (Download Paper) The first national conference on family health and lifestyle
129 نقش توریسم و اکوتوریسم در توسعه پایدار محیط زیست (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
130 نقش تولیدات سفالی وسرامیکی درجذب توریسم و اشتغال زایی (مطالعه موردی لالجینْ: شهر سفال ولعاب (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
131 نگاهی ویژه به معضلات محیط زیستی ومشکلات نانو ذرات (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
132 نگرشی بر استراتژی آمایش سرزمین و مسائل زیست محیطی (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
133 واکاوی قواعد حقوقی مدیریت پسماندها در ایران از دیدگاه محیط زیستی (Download Paper) The first national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
134 واکاوی نقش سازمان های مردم نهاد وNGOهای زیست محیطی در فرهنگ سازی و آموزش همگانی به منظورحفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های شهری (مطالعه موردی شهرستان همدان) (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
135 واکاوی و بررسی عوارض زیست‌محیطی مقابله با موجودات مهاجم ناشی از آب توازن کشتی‌ها در اسناد بین‌المللی و شناخت مهم‌ترین گله‌های مهاجم آبزی (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
136 واکاوی و بررسی عوامل موثر بر سلامت زنان و مادران (Download Paper) The first Regional Conference on Women's Health
137 ورود نیترات و آلودگی های آبهای زیرزمینی مطالعه شهرستانهای مختلف استان همدان (Download Paper) National Conference of Energy and Environment