Doctor Abas Hemat

Doctor Abas Hemat

Doctor Abas Hemat

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abas Hemat in Journals

Scientific positions of MR. Doctor Abas Hemat in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury Eleventh National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran Hamadan 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اندازه گیری برخط وزن کیوی با استفاده از روش ضربه (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 6, Issue: 1
2 تاثیر چرخه های تر و خشک شدن بر منحنی فشردگی و ارزیابی روشهای برآوردتراکمپذیری خاک درشت بافت (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 27, Issue: 1
3 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه بذرکار خودکار پنوماتیک جهت تهیه سینی نشاء (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 4, Issue: 1
4 مدلسازی ویسکوالاستیک سیب تحت بارگذاری شبه استاتیک با استفاده از روش اجزاء محدود به منظور بررسی علل کوفتگی در آن (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 5, Issue: 2
5 مطالعه تغییر در خواص ریولوژی بافت سیب زمینی در طول انبارداری با استفاده از آزمون خزش (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 4, Issue: 2
6 مقایسه کارایی هرس بشقابی، سیکلوتیلر و روتیواتور در رطوبت های مختلف در یک خاک لوم رسی در مازندران (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 5, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر آهک و پیر سختی خاک بر مقاومت تراکمی (تنش پیش- تراکمی) خاک (Download Paper) 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering
2 اثر اندازه محصول بر ویژگی های مکانیکی و بافت داخلی کدو (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
3 اثر رطوبت دانه و سطح تماس بر زاویه اصطکاک استاتیکی نخود، لوبیا و باقلا (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
4 اثر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر پارامترهای مقاومت برشی یک خاک لوم رسی سیلتی (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
5 اثر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر ظرفیت باربری و حساسیت به تراکم یک خاک لوم رسی سیلتی (Download Paper) 11th Soil Science Congress of Iran
6 ارایه مدل عصبی برای توان مصرفی دندانه های لاستیکی واحد کوبش آفتابگردان (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
7 ارزیابی بافتی محصولات کشاورزی به روش مکانیکی آکوستیکی (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
8 ارزیابی تراکم خاک مزارع نیشکر تحت حالتهای کشت مختلف به کمک چگالی ظاهری، چگالی ظاهری نسبی و شاخص مخروط خاک (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
9 ارزیابی روشهای نشست صفحهای و فشردگی محصور برای تخمین تنش در آستانه تراکم خاک لومرسیسیلتی (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
10 افزایش کارایی مصرف آب و عملکرد ماشین در تولید گندم با استفاده از مناسبترین روش خاکورزی و کاشت (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
11 انباره خاک خطی بخش 1-ملاحظات و محدودیت های طراحی (Download Paper) 1st International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
12 انباره خاک خطی بخش 2- مبانی طراحی و روش ساخت (Download Paper) 1st International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
13 اندازه گیر انرژی مصرفی در فرآیند آسیاب کردن یونجه خرد شده (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
14 بازنگری و یکسان سازی آنالیز فرمان اتوماتیک تراکتور (Download Paper) 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering
15 برآورد پارامتر های مقاومت برشی یک خاک ریز بافت تحت چرخه های تر و خشک شدن (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
16 برخی مشخصه های فیزیکی سه رقم سیب گلاب کهنز، جنا گلد و فوجی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
17 بررسی اثر شوری بر مقاومت برشی خاک و پارامترهای آن (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources
18 بررسی اثر شوری بر مقاومت برشی خاک و پارامترهای آن (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
19 بررسی اثرعمق و زاویه حمل ابزار خاک ورز باریک بر مقدار نیرو و نحوه گسیختگی خاک با استفاده از روش اجزاء محدو سه بعدی (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
20 بررسی استفاده از حسگر هدایت الکتریکی Veris 3100 برای تهیه نقشه های مزرعه ای استحکام/فشردگی خاک (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
21 بررسی تاثیر برخی عوامل مؤثر بر مقاومت به تراکم (تنش پیش-تراکمی) یک خاک لوم رسی سیلتی (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
22 بررسی تاثیر ضربه و مالش بر کوبش آفتابگردان توسط کوبنده دندانه لاستیکی (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
23 بررسی تحلیلی چند مدل ارائه شده در مورد فشردگی خاک و مبانی آنها (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
24 بررسی حساسیت دو رقم زیتون به آسیب ضربه ای (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
25 بهره دهی و بازده انرژی درتولید ذرت علوفه ای دراصفهان (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
26 پایش تنش آبی گیاه کنجد با استفاده از پردازش مقادیر رنگی دیجیتال (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
27 پیش بینی درصد چغندرهای شکسته شده دربرداشت چغندرقندبا استفاده از یک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی براساس سامانه استنتاج فازی (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
28 پیش بینی لغزش چرخهای محرک تراکتوردربرداشت چغندرقند با استفاده ازیک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی براساس سامانه استنتاج فازی (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
29 پیشگیری از شیوع بیماری سفیدک داخلی (Downey Mildew) در گلخانه های خیار به کمک سامانه ماشین بینایی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
30 پیشگیری از شیوع بیماریهای مسری گلخانه ای به کمک سامانه ماشین بینایی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
31 تاثیر اضافه کردن دراز مدت کودهای آلی بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی خاک (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
32 تاثیر بکار گیری نوک گوه ای در خاک ورز تیغه مورب منفرد (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
33 تاثیر رطوبت بر شاخص مقاومت مکانیکی خاک اندازه گیری شده با یک فرو سنج افقی چند نوکی (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
34 تاثیر رطوبت و سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی شلتوک تحت آزمون خمش سه نقطه ای (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
35 تاثیر رطوبت و مقدار کود بر شکل منحنی های فشردگی خاک آهکی مخلوط شده با کود گاوی (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
36 تاثیر رقم و تاریخ برداشت بر خواص مکانیکی سیب (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
37 تاثیر رقم و زمان برداشت بر خواص ویسکوالاستیک سیب (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
38 تاثیر شدت های مختلف پادلینگ بر رطوبت وزنی و چگالی حجمی خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
39 تاثیر شدت های مختلف گل خرابی بر سرعت نفوذ آب به خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان (Download Paper) 11th Soil Science Congress of Iran
40 تاثیر عوامل مختلف بر تولید بیوگاز از فرآیند هضم مشترک در شرایط غیر هوازی فاضلاب نفتی و فضولات مرغی و تعیین شرایط بهینه با استفاده از روش تاگوچی (Download Paper) 8th Conference of Environmental Engineering
41 تاثیر فرایند تروخشک شدن برپارامترهای مقاومت برشی خاک لوم شنی مزارع نیشکر خوزستان (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
42 تاثیر نوع شیاربازکن و چرخ فشار بر سبز شدن کلزای آبی (Download Paper)
43 تأثیر افزودن دراز مدت پسماند گیاهی جو بر خواص فشردگی یک خاک لوم رسی (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
44 تأثیر افزودن دراز مدت پسماند گیاهی جو بر مقاومت برشی یک خاک لوم رسی (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
45 تأثیر رطوبت بر برخی مشخصههای فیزیکی دو رقم شلتوک رایج در استان اصفهان (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
46 تأثیر کوتاه مدت تسطیح اراضی بر فشردگی خاک (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
47 تحلیل کوبنده و ضدکوبنده کمباین برای برداشت آفتابگردان با استفاده از نرم افزار SolidWorks (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
48 تشخیص زود هنگام و برخط بیماری سفیدک نهان خیار به کمک پردازش تصویر (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
49 تعیین برخی خواص فیزیکی طبق آفتابگردان (رقم آذرگل) مربوط به طراحی سیلندر کوبنده و ضد کوبنده (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
50 تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه زیتونOlea europaea (Download Paper) 2nd national conference on modern technologies was taken after harvesting of agricultural products
51 تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم گوجه فرنگی و مدل سازی المان محدود آنها (Download Paper) 2nd national conference on modern technologies was taken after harvesting of agricultural products
52 تعیین رفتار ویسکوالاستیک قطعات ساقه گندم با درجات خرد شدگی متفاوت (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
53 تعیین مدول الاستیسیته و نسبت پواسون بخش های مختلف میوه خیار (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
54 تعیین میزان سفتی میوه کیوی به منظور بررسی حساسیت به کوفتگی آن با استفاده از دستگاه جامع کشش و فشار (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
55 تعیین و بررسی خواص مکانیکی دانه های شلتوک برنج تحت آزمونهای فشاری و خمش سه نقطه ای دربارگذاری شبه استاتیک (Download Paper) 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering
56 تعیین و مقایسه برخی خواص مکانیکی سیب گلاب کهنز بررسی حساسیت به کوفتگی آن در سه تاریخ برداشت (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
57 تغییر پذیری مکانی بافت و چگالی ظاهری خاک براثر تسطیح لیزری (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
58 حساسیت سه واریته سیب گلاب به کوفتگی (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
59 خصوصیات جاری شدن یونجه آسیاب شده (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
60 درصد شکستگی برنج اصفهان در فرآیند سفیدکنی و رابطه آن با برخی خواص مکانیکی شلتوک (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
61 رفتار آسایش تنش یک خاک آهکی مخلوط شده با کود دامی در دراز مدت (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
62 رفتار آسایش تنش یک خاک آهکی مخلوط شده با کود دامی دردراز مدت (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
63 شبیه سازی مسیر حرکت بذر گندم روی صفحه پران بذر پاش سانترفیوژ، توسط نرم افزار ADAMS (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
64 شبیه سازی میدان الکتریکی پراکندگی حسگر دی الکتریک رطوبت خاک با روش اجزا محدود و آزمون مزرعه ای حسگر ترکیبی رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
65 شبیهسازی نیروهای استاتیکی ماشین تسطیح لیزری به روش اجزاء محدود (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
66 صدمات مکانیکی سیب حین حمل و نقل و جابجایی (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
67 طراحی ، ساخت و ارزیابی حسگر اندازه گیری رطوبت علوفه با استفاد از امواج فرا صوت (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
68 طراحی ، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل اتوماتیک درجه تراکم بسته های مکعبی (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
69 طراحی ساخت ارزیابی استاتیکی یک حسگر خازوی اندازه گیر محتوای رطوبتی خاک (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
70 طراحی ساخت و ارزیابی خاک ورزعمق متغیر مجهز به GPS (Download Paper) 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering
71 طراحی، ساخت ارزیاتی ریک دوار (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
72 طراحی، ساخت و ارزیابی حسگرخازنی اندازه گیر رطوبت خاک به صورت بلادرنگ (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
73 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه سفتی سنج میوه (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
74 طراحی، ساخت و ارزیابی دو نوع غلتک بستر ساز (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
75 طراحی، ساخت و ارزیابی کوبنده و ضد کوبنده کمباین برای برداشت آفتابگردان (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
76 طراحی، ساخت و ارزیابی لودسل های یک دستگاه دینامومتر اتصال سه نقطه نوع قابی (Download Paper) 04th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
77 طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه کنترل برای تغییر یک خطی کار نرخ ثابت به نرخ متغیر (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
78 کاربرد آزمایش نشست صفحه ای در تعیین تنش پیش تراکمی یک خاک لوم - شنی ورابطه آن با مقاومت برشی (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
79 مدل سازی خواص رئولوژی پیاز و سیب زمینی با استفاده از آزمون خزش (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
80 مدل سازی ریاضی رفتار نیرو- تغییرشکل سه رقم سیب در سه تاریخ برداشت با استفاده ازمدل هنری به منظور برآورد مدول الاستیسیته ظاهری (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
81 مدل سازی مقاومت کششی یک نوع چغندر کن سه ردیفه ارتعاشی در فرکانس ارتعاش و زاویه حمله متفاوت برای تیغه آن بر اساس شبکه عصبی (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
82 مدل فازی لغزش چرخهای محرک تراکتور دربرداشت چغندرقند با استفاده از یک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
83 مدلسازی سفتی خرما با استفاده از روش غیر مخرب ضربه (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
84 مدلسازی ویسکوالاستیک سیب تحت بارگذاری شبه استاتیک با استفاده از روش اجزاء محدود به منظوربررسی علل کوفتگی در آن (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
85 مقایسه تولید بیوگاز در شرایط غیر هوازی از هضم مشترک پساب پالایشگاههای نفتی با سه نوع از ضایعات کشاورزی (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
86 مقایسه روش های تعیین تنش پیش - فشردگی در یک خاک لوم شنی (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
87 مقایسه روش های تعیین تنش پیش تراکمی خاک (Download Paper) 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering
88 مقایسه روش های تعیین ظرفیت باربری یک خاک لوم رسی سیلتی تیمار شده با کودهای آلی (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
89 مقایسه شاخص های ارزیابی نایکنواختی ریزش بذر از موزع های یک خطی کار به منظور استفاده ازآن در بذرکاری دقیق (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
90 مقایسه کارآیی انرژی مصرفی روش های خاکورزی حفاظتی و مرسوم در کشت گندم آبی مطالعه موردی اصفهان (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
91 مقایسه کارایی هرس بشقابی، سیکلوتیلر و روتیواتور در رطوبت های مختلف در یک خاک لوم رسی در مازندران (Download Paper) The 8th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
92 ویژگیهای فیزیکی و رفتار آسایش تنش هلوی مخملی (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences