Hasan Mohammad zade

Hasan Mohammad zade

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Hasan Mohammad zade in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Motor Behavior

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط اختلالات خوردن ، نارضایتی بدنی با مراحل تغییر رفتار فعالیت بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 4
2 ارزیابی حوزه های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان ×غربی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 24
3 بررسی اثر دستکاری حسی و شناختی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 3, Issue: 7
4 بررسی رابطه ترس از موفقیت و انگیزش پیشرفت ورزشی در ورزشکاران موفق و ناموفق (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 2, Issue: 5
5 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 4, Issue: 11
6 تاثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 9, Issue: 28
7 تاثیر کانون توجه و فراوانی بازخورد در اکتساب و یادداری مهارت حرکتی پرتاب دارت (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 4, Issue: 10
8 رابطه خطرپذیری،خودکارآمدی و عملکرد صخره نوردان زن و مرد ایرانی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 10
9 مقایسه ذهن آگاهی و حافظه کاری دانشجویان فعال و غیرفعال دانشگاه ارومیه (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 4, Issue: 12
10 مقایسه ی ادراک فاصله ی ورزشکاران و غیرورزشکاران (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 6, Issue: 15
11 مقایسه ی چرخش ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 6, Issue: 16
12 مقایسه ی شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت های بنیادی دانش آموزان پسر 7-10 ساله با وضعیت اقتصادی-اجتماعی مختلف (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 5, Issue: 13
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر خستگی جسمانی بر توجه و تعادل نوجوانان (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
2 ارائه یک مدل تخصیص بهینه مکان انبارش با درنظرگرفتن تخصیص پشتیبان و حداکثر سطح پاسخگویی؛مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت مواد غذایی گلستان (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
3 ارائه یک مدل مفهومی کاربردی برای ارتباط دانشگاه و صنعت و طبقهبندی شاخصهای مؤثر بر کارایی ارتباط (Download Paper) 6TH International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
4 ارایه یک مدل مسیریابی دوسطحی وسایل نقلیه با ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی (Download Paper) International Conference on  Green Supply Chain
5 ارتباط بین عناصر مدیریت استعداد و موفقیت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
6 استعدادیابی در « طرح سباح (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
7 بررسی اثربخشی حمایت اجتماعی و فعالیت فیزیکی درمحل کار کارمندان زن شهرستان شبستر (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
8 بررسی پیش بینی زمانبندی انطباقی با توجه به سطح فعالیت افراد و رنگزمینه (Download Paper) 2nd national conference on sports science and training body in Iran
9 بررسی تاثیر اجرای زنگ سلامت بر اعتماد سازمانی اداره تربیت بدنی شهرستان ارومیه (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
10 بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر رفتار کم تحرکی کارکنان کارخانه سیمان صوفیان براساس مدل بزنف (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
11 بررسی رابطه ی تیپ بدنی و موفقیت ورزشکاران برتر سه گانه ایران (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
12 بررسی موانع و مشکلات موجود درخصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهرستان ارومیه (Download Paper) 01st National Conference of City and Sport
13 تاثیر تصویرسازی توام با حرکت همزمان بر عملکرد و یادگیری دریبل فوتبال (Download Paper) 1st National Conference on Applied Studies in Sport Sciences
14 جایگاه ورزش در طرح های توسعه شهری ارومیه (Download Paper) 01st National Conference of City and Sport
15 مقایسه تاثیر تمرینات انبوه و فاصله دار بر عملکرد ویادگیری شنای کرال سینه (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
16 مقایسه تاثیر سه شیوه توزیع تمرین بر عملکرد و یادگیری مهارت شنای کرال سینه دانشجویان پسر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)شهرستان نوشهر (Download Paper) National Conference of Applied Sciences sports and fitness
17 مقایسه سبک مربیگری خود تعیینی و کنترل شده در رضایتمندی از نیازهای اساسی روانشناختی دانشجویان دختر (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Science of Sport and Health
18 مقایسه شاخص های پیکرسنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت های بنیادی با وضعیت اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان پسر 10 - 7 سال (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
19 مقایسه کارکرد توجه تداومی در بین سالمندان فعال وغیرفعال (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
20 مقایسه کارکرد شناختی واجرایی در بین سالمندان فعال وغیر فعال (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
21 مقایسه یادگیری و یادداری در عضوبرتر و غیر برتر (Download Paper) annual Conference on new approaches to research in humanities