Mohammad Kheybari

Mohammad Kheybari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mohammad Kheybari in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Sport Psychology Studies

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 استاندارد سازی پرسش نامهرضایت شغلی وود در فدراسیون های ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 30
2 بازاریابی اینترنتی در باشگاه های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 34
3 بررسی رابطه بین مهارت های فردی و سازمانی مدیریت زمان در مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 1
4 بررسی رضایتمندی تماشاگران از کیفیت خدمات ارایه شده در ورزشگاه آزادی تهران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 9
5 بررسی مهمترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 9
6 بررسی و انتخاب آمیخته ترویج مناسب لیگ برتر فوتبال کشوربا استفاده از روش AHP (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 12
7 بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 25
8 تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 42
9 تحلیل سوات تکواندو ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 15
10 تدوین نقشه استراتژی تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 5, Issue: 12
11 تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دستیابی به هدف فوتبالیست های باشگاه های استعدادیابی شهر مشهد (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 28
12 تعیین و اولویت بندی عوامل مدیریتی و اجرایی موثر بر خصوصی سازی باشگاه هایی ورزشی با روش AHP (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 15
13 تلویزیون و توسعه ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 40
14 حمایتاز لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 36
15 عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 18
16 عوامل و چالش های درونی مدیریت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 35
17 مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 41
18 معرفی پرسش نامه خود- کارآمدی ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 5, Issue: 16
19 مقایسه عوامل استرس زای مربیان حرفه ای فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 21
20 نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 37
21 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی- 3 (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 4, Issue: 14
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه مدل برند کارفرمای وزارت ورزش و جوانان ایران از دیدگاه داخلی و خارجی (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
2 بررسی ارتباط میان شاخص های جمعیتی- اقتصادی با میزان موفقیت کشورهای آسیایی حاضر در بازی های المپیک 2008 پکن (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
3 بررسی چالش های پیش روی روان شناسان ورزشی برای ورود به تیم های والیبال (Download Paper) The first national student conference of the Society for Behavioral and Sports Psychology
4 بررسی چالشهای مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد کیفی (Download Paper) National Conference of Applied Sciences sports and fitness
5 بررسی موانع پیش روی روانشناسان ورزشی برای ورود به تیم های ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
6 بررسی نحوه استفاده از تصویر سازی شناختی و انگیزشی در کودکان و نوجوانان ورزشکار (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
7 تاثیر زاویه پارچه روی خواص دینامیکی کامپوزیت لاستیک پلییورتان تقویتشده با پارچه آرامید (Download Paper)  5th International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
8 تحلیل رگرسیونی ارتباط بین اجزای مدیریت دانش و اقتصاددانش محور دراداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
9 طراحی مدل پارادایمی شخصیت برند لیگ برتر فوتبال ایران (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU
10 عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایران (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
11 موقعیت استراتژیک صنعت ورزش ایران از دیدگاه خبرگان و ارایه استراتژی های بازاریابی توسعه (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU