Hashem Koze chian

Hashem Koze chian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Hashem Koze chian in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Sport Management Studies

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت های تولیدی ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 39
2 ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 4
3 ارتباط انگاشت منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان و نقش تعدیل کننده سن و سابقه ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 26
4 ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و انگیزش پیشرفت جودوکاران نخبه ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 14
5 ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 30
6 بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ابعاد عدالت ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 16
7 بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 24
8 بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 29
9 بررسی مهمترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 9
10 تاثیر ایدیولوژی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی آنان (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 1, Issue: 2
11 تاثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 13
12 تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 22
13 تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 18
14 حمایتاز لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 36
15 رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 23
16 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استان های ناموفق ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 33
17 طراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 26
18 طراحی مدل ورزش همگانی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 27
19 طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 2, Issue: 6
20 طراحی و تدوین مدل شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 45
21 کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده ازنظریه داده بنیاد (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 34
22 مدل سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شده (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 36
23 مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 41
24 مقایسه عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکاردانشگاه تربیت مدرس (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 14
25 نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 17
Conference Papers
row paper title conference name
1 امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی قایقرانی رفتینگ دررودخانه سیروان (Download Paper) 01st International Conference on Tourism Management and Sustainable Development
2 بررسی ادراک بازیکنان از منابع قدرت مربیان و ارتباط آن با رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان کشور (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
3 بررسی ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی، عوامل انگیزاننده و عوامل فرهنگی شهروندان با مشارکت در ورزش همگانی و رتبهبندی موانع حضورمطالعه موردی: استان لرستان (Download Paper) 1st National Conference on Future Studies, Humanities and Social Security
4 بررسی جایگاه مسیولیت اجتماعی سازمانی (CSR) در میان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس تهران) (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Research in Sport Sciences and Physical Education
5 بررسی چالشهای مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد کیفی (Download Paper) National Conference of Applied Sciences sports and fitness
6 تعیین وضعیت عدالت سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان در ادارات تربیت بدنی استان خراسان رضوی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
7 رابطه بین انگاشت قدرت مربیان و تعهد ورزشی در هندبالیست های نخبه زن کشور (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
8 عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش در ایران (Download Paper) National Conference on new approaches in business management
9 عوامل موثر برکیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
10 نقش منابع انسانی دررویکرد استعدادیابی و پرورش استعداد ورزشی:مطالعه تطبیقی (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress