Doctor Ali Kadkhodaie

Doctor Ali  Kadkhodaie

Doctor Ali Kadkhodaie

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای پیشبینی سطح آب زیرزمینی (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 46, Issue: 84
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز عدم قطعیت در مدل زمین شناسی یکی از میادین نفتی زاگرس (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
2 ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی کیفیت مخزنی سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی (Download Paper)
3 ارزیابی کارآیی تکنیک ماشین بردار پشتیبان در برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از داده های مطالعات ژئوالکتریک دشت مراغه- بناب (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
4 استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه جهت تخمین نگار ژئو شیمیایی از نگار_های پتروفیزیکی،مطالعه موردی در میدان نفتی اهواز (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
5 استفاده از تکنیک وارون سازی لرزه ای برای بررسی افق مخزنی غار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
6 استفاده از نگار GSR در ارزیابی سازند آسماری (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
7 Comparison of the costs of implementing methods to deal with the lack of wellbore stability (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
8 بررسی پارامترهای پتروفیزیکی سازند آسماری (Download Paper) The international conference on new research in science, engineering and technology with a focus on needs-based research
9 بررسی پایداری دیواره چاه های نفتی با کمک نرم افزار STABView (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
10 بررسی تاثیر درزه های طبیعی بر تغییرات فشار های شکست مشاهده شده در عملیات شکافت هیدرولیکی نسبت به پیش بینی فشار شکست مبتنی بر مدل های ژیومکانیکی در یکی از میادین نفتی جنوب (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
11 بررسی روشهای خوشهسازی در تعیین الکتروفاسیسها و نیز میکروفاسیس های مخزنی و با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی و پتروگرافی در سازند آسماری در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
12 بررسی سیستم تنش در یکی از میادین گازی ایران (Download Paper) 7th International Conference on Oil, Gas, Petrochemical Refinement with the Approach of Development of State, University and Industry Relations
13 بررسی نحو ه تأثیر تخلخل های ثانویه بر روی نتایج محاسبات ضریب سیمان شدگی با معرفی نگار تخلخلهای غیرمرتبط : مطالعه موردی از مخزن کنگان در یکی از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
14 بررسی نحو ه تأثیر تخلخلهای ثانویه بر روی نتایج محاسبات ضریب سیمان شدگی با معرفی نگار تخلخلهای غیرمرتبط : مطالعه موردی از مخزن کنگان در یکی از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
15 بررسی و مقایسه شیوه های مختلف محاسبات اشباع آب در نواحی متراکم و شیلی مخازن جنوب غرب ایران (Download Paper) 6th conference of reservoir and upstream industries and related industries
16 پتروگرافی کانیهای تبخیری و تبدیل ژیپس - انیدریت دربخش بالایی سازند سورمه سازند عرب درمیدان بلال (Download Paper) 2nd National Conference On Oil,Gas and petrochemicals
17 پردازش تصاویر ومحاسبه تخلخل دوبعدی 2-D باروش آنالیز خوشه ای (K-mean) درتصاویر مقاطع نازک (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
18 تاثیر علم ژئوشیمی بر یکی از میادین نفتی خلیج فارس و اثر ان بر کاهش ریسک حفاری آن (Download Paper) The First National Conference of Petroleum Goemechanics
19 تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر آیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
20 تحلیل مشکلات تولید ماسه با استفاده از نگاره های حاصل از چاه پیمایی و به کارگیری نرم افزار STABView (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
21 تحلیل هندسی ساختارهای برونزد یافته تاقدیس لالی، کمربند چین_رانده زاگرس(جنوب باختر ایران) (Download Paper) First National Virtual Conference on Earth Sciences
22 تخمین پارامترهای ژئومکانیکی ازنمودارهای پتروفیزیکی معمول با استفادها ز تکنیک منطق فازی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
23 تخمین پایداری دیواره چاه بر اساس ضرایب الاستیک بدست آمده از لاگها (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
24 تخمین تخلخل از طریق نشانگرهای لرزه ای در بخش بالایی سازند سورمه در میدان بلال (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
25 تخمین تخلخل بر اساس تلفیق داده های ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و اطلاعات زمین شناسی در سازند بورگان در یکی از میادین نفتی درخلیج فارس (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
26 تخمین تراوایی و تخلخل موثر و تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی در میدان نفتی مارون (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
27 تخمین مقاومت فشارشی تک محوره در مخازن نفت وگاز با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی معمول (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
28 تخمین مقدار کل کربن آلی (TOC) از دادههای چاه پیمایی با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک خطی در میدان نفتی اهواز (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
29 تخمین نگارچگالی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی درمیدان نفتی بهرگانسر خلیج فارس (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
30 تعیین پارامترهای آرچی و واحد های جریان الکتریکی و مقایسه آن با واحد های جریان هیدرولیکی در مخازن ماسه سنگی (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
31 تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سازند عرب در میدان سلمان (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
32 تعیین حجم شیل با استفاده از تلفیق سه لاگ تخلخل و مقایسه نتایج آن با روش استفاده از لاگ گاما (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
33 تعیین واحد های جریانی هیدرولیکی تفکیک و توزیع بهینه آنهادر مخزن با روش های نوین خوشه بندی (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
34 تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی براساس شاخص منطقه ای جریان fzi درمیدان نفتی مارون (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
35 تعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی در مخازن ماسه سنگی با استفاده از تلفیق داده های پتروفیزیکی، داده های لاگو نتایج برگردان لرزه ای (Download Paper) The Second Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries
36 تعیین واحدهای ژئومکانیکی ( GMUs) مخزن با استفاده از داده های چاه پیمایی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
37 زون بندی زمین شناسی/ مخزنی در توالی سازند آسماری (Download Paper) The international conference on new research in science, engineering and technology with a focus on needs-based research
38 ساخت نگارTOC با استفاده ازالگوریتم ژنتیک غیرخطی (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
39 سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و کارآفرینی درون سازمانی (Download Paper) International Conference on Management
40 شناسایی و تحلیل رخسارههای الکتریکی سازند عرب توسط روشMRGC (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
41 طبقه بندی رخساره های الکتریکی سازند عرب توسط روشMRGC درمیدان سلمان (Download Paper) 2nd International Congress of Applied Geology
42 فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
43 کاربرد شبکه های عصبی نظارتی و غیر نظارتی در کاهش ناهمگنی وپیش بینی تخلخل وتراوایی در مخازن کربناته (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
44 محاسبه ی لاگ انحراف سرعت و تعیین زون شکسته و نوع حفرات در چاههای یکی از میدانهای نفتی خلیج فارس (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
45 مدل سازی سه بعدی واحدهای ژیومکانیکی با استفاده از داده های لرزه ای پس از برانبارش در سازندهای کنگان و دالان (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
46 مدلسازی سه بعدی توزیع فضایی انیدریت با استفاده از روش شبیه سازی گوسی ترتیبی (SGS) در مخازن کنگان و دالان درخلیج فارس (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
47 مدلسازی سه بعدی رخساره ای مخزن کنگان و دالان با استفاده از روش شبیه سازی شاخص ترتیبی (SIS) درخلیج فارس (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
48 مدلسازی سه بعدی زمین آماری پارامترهای شکستگی بدست آمده از لاگ های تصویری درمیدان نفتی آسماری (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
49 مدلسازی سهبعدی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن مطالعه موردی: تخمین تخلخل و تراوایی در میدان جفیر (Download Paper) 4th National Conference on Health , Environment and Sustainable Development
50 مروری اجمالی بر بیماری اسکیزوفرنی (Download Paper) National Conference on Iran and the World in Psychology, Educational Sciences and Social Studies
51 مطالعه بافت های مختلف انیدریت درزون تولیدی سازند آسماری - میدان منصوری (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
52 مطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی توسن (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
53 معرفی روش هایی برای شناسایی تخلخل های ثانویه موجود در مخازن کربناته بوسیله نمودارهایISOPORL و VDL (Download Paper) 3rd Iranian Petroleum Engineering Congress
54 مقایسه روش تجربی و شبکه عصبی جهت تخمین امپدانس صوتی در سازندهای شیلی (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
55 مقایسه شبکه های عصبی و عصبی - فازی درتخمین پارامترهای نگارNMR (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
56 مقایسه کارایی مدل های فازی سوگنو و کریجینگ معمولی در پیش بینی مکانی سطح آب زیر زمینی در دشت مشگین شهر (Download Paper) 2ND National Conference on Geography and geology
57 مقایسه هزینه های اجرای روش های مقابله با عدم پایداری دیواره چاه (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
58 نقش گسترش رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی وابسته در توسعه واحدهای جریانی سازند سروک در میدان نفتی کوپال (Download Paper) 3rd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
59 نقش گسترش رخساره های رسوبی، فرایندهای دیاژنزی وابسته و توزیع واحدهای جریانی در تفکیک بخش های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال (Download Paper) 2nd  international oil, Gas & petrochemical
60 یک ربات زیرسطحی خاص با بردار رانش متغیر و طراحی کنترلر مسیر آن (Download Paper) 3rd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic