Doctor Karim Salahshor

Doctor Karim Salahshor Ph.D., Professor,Petroleum University of Technology(PUT)

Doctor Karim Salahshor

Ph.D., Professor,Petroleum University of Technology(PUT)

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Karim Salahshor in Journals

Position Journal Name
managing editorIranian Journal of Oil & Gas Science and Technology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه الگوریتمی برای کنترل دما در چیلرهای جذبی و سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی (Download Paper) 05th Conference on Energy Conservation in Building
2 ارزیابی و ارتقاء امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی (Download Paper) International Conference on Engineering , Arts and the Environment
3 ارزیابی وضعت آموزشی مهندسی کنترل فرایند در کشورهای پیشرفته و تدوین نقشه راه کشور بمنظور ارتقای سطح آموزش های کاربردی در آن حوزه با توجه به الگوبرداری صورت گرفته (Download Paper) 1st International Conference and the Fourth National Conference on Education in Engineering  (with an emphasis on new technologies of learning)
4 بررسی و شبیه سازی تزریق گاز و آب در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران و انتخاب سناریو تولیدی بهتر (Download Paper) 03rd National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
5 بهینه سازی مقاوم فرایند تزریق آب بصورت چندهدفی و محاسبه جبهه پرتو (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
6 بهینه سازی مقاوم و دینامیکی فرایند تزریق آب براساس نمونه گیری ازتوزیع ها (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
7 پایش پارامترای توربین گاز تاسیسات تقویت فشار گاز با قرایت اتوماتیک نمایشگر عقریه ای دوار با استفاده از پردازش تصویر (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology
8 تخمین افزونگی در حسگرهای غیرهمزمان با استفاده از روش ترکیب اطلاعات چند حسگر (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering
9 تشخیص خطای یک توربین گازی صنعتی با استفاده از ترکیب آنالیز مسیر گاز و فیلتر کالمن خنثی (UKF) (Download Paper) 16th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
10 تشخیص عیب در بیرینگها با استفاده از کلاسیفیرSVM (Download Paper) 05th Condition Monitoring and Fault Diagnosis Conference
11 تعیین شاخص سنگ مخزن شکافدار با استفاده از داده های چاه آزمایی (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
12 تقریب منحنی بازده کمپرسور گریز از مرکز جهت یافتن نقاط بهینه کاری در شرایط کاری متغیر با استفاده از روش بهینه یابی آنی (Download Paper) National Conference on Modeling and Modern Research in Mechanical Engineering
13 شبیه سازی تزریق امتزاجی گازCO2 در یک مخزن نفتی باهدف تعیینMMP گاز تزریقی (Download Paper) The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries
14 شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی در یکی از مخازن نفتی ایران وتعیین MMP آن (Download Paper) 01st National Conference on Novel Technologies in Oil and Gas Industries
15 شبیه سازی میزان رسوب آسفالتین در عملیات تزریق گاز امتزاجی در یکی از مخازن نفتی فلات قاره (Download Paper) The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries
16 طراحی کنترل کننده تحمل پذیر در برابر عیوب برای سیستم های غیر خطی با وجودمحدودیت در ورودی با قابلیت افزایش ناحیه جذب (Download Paper) 20th Iranian Conference on Electric Engineering
17 عملیات تزریق پلیمر در یکی از میاین نفتی جهت جلوگیری از تولید آب (Download Paper) 01st National Conference on Novel Technologies in Oil and Gas Industries
18 کنترل UAV با استفاده ازروش کنترل چندمتغیره LQG/LTR درحضورنویز واغتشاش باحذف اثرتداخل بین کانالها (Download Paper) 5th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
19 مدیریت انرژی در ساختمان و استفاده از روش کنترل هوشمند در سیستم های تهویه مطبوع (Download Paper) 05th Conference on Energy Conservation in Building
20 مطالعه میزان اثر بخشی فرآیند تزریق گاز امتزاجی به یکی از مخازن کربناته ایران با استفاده از شبیه ساز Eclipse300 (Download Paper) The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries