Doctor Ali Beytollahi

Doctor Ali Beytollahi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تاثیر فسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن (Download Paper) Journal of Metallurgical and Materials Engineering Volume: 26, Issue: 2
2 تاثیر افزودنی Bi₂O₃ بر جدایش فازی مایع- مایع، تبلور و خواص الکتریکی شیشه- سرامیک های فروالکتریکی سیستم PbO-TiO₂-SiO₂-B₂O₃ (Download Paper) Journal of Metallurgical and Materials Engineering Volume: 23, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر قزوین واقع در استان قزوین (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان میانه واقع در استان آذر بایجان شرقی (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
4 استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو (Download Paper) 07th Symposium of Geological Society of Iran
5 الویت بندی مکانی شهر تهران بر اساس میزان ریسک لرزه ای (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
6 اولویت بندی لرزه ای نواحی شهر تهران (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
7 برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی برای شهر تهران (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
8 بررسی اثر افزودن جوانه زای اکسید بیسموت بر اندازه دانه و خواص دی الکتریکی شیشه- سرامیک هایPbTiO3 (Download Paper) 08th Iranian Ceramic Congress
9 بررسی اثر افزودنی هگزان بر خواص مزوپور سیلیکاتی SBA-15 (Download Paper) 08th Iranian Ceramic Congress
10 بررسی اثر جوانه‌زای اکسید کروم بر روی رفتار تبلور، ریزساختار و خواص مغناطیسی شیشه سرامیک سیستم BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 (Download Paper) 06th Iranian Ceramic Congress
11 بررسی اثر مسیر بر روی پارامتر افت طیفی کاپا(k) به کمک داده های جنبش نیرومند زمین لرزه بم (Download Paper) International Conference on Earthquake (A Memorial of Bam Disaster)
12 بررسی پارامترهای اتمسفر، دما و زمان بر سنتز و خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار (Download Paper) 1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
13 بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و خواص فوتوکاتالیستی پودرهای مزوپور اکسید تیتانیم (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
14 بررسی تاثیر عامل پیرسازی محلول اولیه بر ساختار و خواص فیزیکی پودرهای مزوساختار اکسید تیتانیوم (Download Paper) 07th Iranian Ceramic Congress
15 بررسی تاثیر فرایند فعال سازی مکانیکی در کاهش سایز ذرات داروی استامینوفن (Download Paper) 01st Conference of Nanotechnology in Environments
16 بررسی تأثیر افزودنی La بر ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت کلسیم (Download Paper) 06th Iranian Ceramic Congress
17 بررسی چگالی زمین لرزه ها و نحوه تغییرات آن نسبت به زمان درحوزه تهران و اطراف آن (Download Paper) 01st Conference of Earthquake Precursors
18 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با استفاده از داده های لرزه ای درون چاهی در شهر سمنان (Download Paper) National Conference on Geology and Exploration of Resources
19 بررسی روند تغییرات ساختاری با دما در پودر مزوپور اکسید تیتانیوم (Download Paper) 08th Iranian Ceramic Congress
20 بررسی ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای نابلور و پهنِ آلیاژFINEMET با افزودنی Al/Ge تولید شده به روش Planar Flow Melt Spinning (Download Paper) 1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
21 بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
22 بررسی سنتز نانو ذرات مگنتیت از تبلور شیشه- سرامیک سیستم Na2O(CaO)-Fe2O3-B2O3-SiO2 (Download Paper) 07th Iranian Ceramic Congress
23 بررسی ضریب بزرگنمایی شتاب در دیوارهای خاک مسلح تحت بارگذاری زلزله (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
24 بررسی و مقایسه مفاهیم ضریب اطمینان، شاخص قابلیت اطمینان و منحنی های شکنندگی (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
25 پایش پیش نشانگرهای لرزه ای بر اساس تحلیل دینامیکی ضرایب لرزه خیزی، مطالعه موردی گستره تهران (Download Paper) The First National Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
26 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سه پارامتر جنس، شیب و بارش باران (مطالعه موردی نقشه چهارگوش بروجن) (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
27 پهنه بندی ضریب بزرگنمایی شتاب در شهر بندر عباس (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
28 تاثیر افزودنی ژرمانیوم بر ریز ساختار و خواص آهنربای Nd-Fe-B زینتری (Download Paper) 04th Iranian Ceramic Congress
29 تاثیر روش حرارت دهی ژول بر ساختار، تحولات فازی و خواص مغناطیسی نوارهای نانو ساختار Fe71Si13.5B9Nb3Cu1Al1.5Ge1 (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
30 تاثیر فرایند نانوکریستالیزاسیون بر خواص نرم مغناطیسی آلیاژ Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 (Download Paper) 09th Conference on Condensed Matter
31 تأثیر عملیات حرارتی سریع بر ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو ساختار Finemet (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
32 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهر قزوین واقع در استان قزوین (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
33 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
34 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان میانه واقع در استان آذر بایجان شرقی (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
35 تحلیل خرابی لرزهای سازه های قاب خمشی فولادی با در نظر گرفتناثرات اندرکنش خاک سازه (Download Paper) 2nd  conference on earthquake engineering seismology
36 تحلیل خطر لرزه ای و به دست آوردن شتاب در سطح زمین با استفاده از نرم افزار EERA برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
37 تحلیل خطر لرزه ای و تهیه نقشه خطر برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
38 تحلیل دینامیکی ضرائب لرزه خیزی بعنوان روشی در پایش پیش نشانگرهای لرزه ای گستره تهران (Download Paper)
39 تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو- مطالعه موردی گرگان (Download Paper) The First National Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
40 تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در گستره شهر سمنان (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
41 تعیین شتاب برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران و تعیین درصد تخریب سازه برای این مناطق (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
42 توزیع فضائی – زمانی زمین لرزه ها و بررسی مهاجرت تجمعی زمین لرزه های با بزرگای 5 و بزرگتر در پهنه ایران (Download Paper) 01st Conference of Earthquake Precursors
43 تهیه نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا به روش سنتز احتراقی محلول با استفاده از سوخت اوره (Download Paper) 06th Iranian Ceramic Congress
44 تهیه و تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو بروشFishnet و معرفی نرم افزار آن، مطالعه موردی شهر گرگان (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
45 سنتز سیلیکای مزومتخلخل KIT-6 و بررسی اثر دما براندازه حفرات (Download Paper) The First National Conference on Nanomaterials and Nanotechnology
46 سنتز شیمیایی و بررسی خواص مغناطیسی ذرات نانومتری مگنتیت حاوی مقادیر کم یون Zn+2 به منظور استفاده در مقاصد پزشکی (Download Paper) 06th Iranian Ceramic Congress
47 سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی (Download Paper) 01st joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
48 سنتز و بررسی ریز ساختار و خواص مغناطیسی یک نوع فریت نیکل-روی با استفاده از اکسید آهن ضایعاتی مجتمع فولاد مبارکه (Download Paper) 04th Iranian Ceramic Congress
49 سنتز هگزافریت کلسیم با افزودن اکسید لانتانم به روش هم رسوبی شیمیایی (Download Paper) 08th Iranian Ceramic Congress
50 شبیه سازی گمانه های ژئوتکنیکی با تلفیق داده های ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، جهت تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی خاک ساختگاه و ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در شهر سمنان (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
51 کاربردهای خاص و نوین نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن مغناطیسی در تشخیص و درمان بیماریها (Download Paper) 01st Conference of Nanotechnology in Environments
52 لزوم انجام تحلیل ریسک و درجه بندی سازه های موجود در شهر تهران بر اساس نوع عملکرد لرزه ای در برابر زلزله احتمالی (Download Paper) First National Conference on Earthquake and Risk Management with Vulnerability Approach for Vital Structures and Arteries
53 معرفی و بررسی روش های ارائه منحنی های شکنندگی (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
54 مقایسه رفتار تبلور یک شیشه بوروسیلیکاتی حاوی آهن حین افزودن شکر و TiO2 (Download Paper) 08th Iranian Ceramic Congress
55 مقایسه روش های مختلف تحلیل پاسخ ساختگاه بر تعیین شدت بزرگنمایی زلزله در نهشته های جنوب تهران (Download Paper) 2nd International Conference of Geotechnical & Urban Earthquake Engineering
56 مقررات موجود در استانداردها و قوانین فعلی ساختمان سازی ایالات متحده در خصوص تاب آوری (Download Paper) International Conference on Civil Engineering, Architecture and Modern Urban Management