Doctor Saeid Bashiri

Doctor Saeid Bashiri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرنیتروژن و گوگرد برعملکرد و اجزای عملکرد کلزا درشرایط تنش کمبود آب (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
2 ارزیابی توزیع تنمش در اتصالات لوله ای DKT سکوهای شابلوزنی تحت اثر ضربه کشتی (Download Paper) 18th Conference on Marine Industries
3 استقرار ساختار درون سازمانی برای مدیریت عوامل بحران زای انسان ساخت (Man-Made Disasters) در صنعت (Download Paper) 02nd International Conference on HSE
4 امکان سنجی ایجاد واحد فلوئوریداسیون در تصفیه خانه های آب با توجه به تأثیر بر سلامت و مطالعه موردی در تصفیه خانه آب 3 و 4 تهران- تهرانپارس (Download Paper) 11th National Congress On Environmental Health
5 بررسی کارایی بنتونیت اصلاح شده در کاهش فسفر از محیطهای ابی (Download Paper) International Conference on Water and Wastewater
6 بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای روستایی در روستاهای شهرستان تهران (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
7 پایدارسازی فیدبک خروجی استاتیک برای سیستم زمان گسسته نامعین با استفاده از روش نامساوی های ماتریسی خطی (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
8 روش شناسی ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها و انتخاب روش مناسب (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
9 طراحی کنترل کننده غیرخطی مقاوم برای توربین بادی با محرکه سرو هیدرولیک مبتنی بر پمپ سرعت متغیر (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
10 طراحی و ساخت یک مدل ساده و عملی دستگاه تصفیه آب آشامیدنی ایمن برای استفاده در شرایط بحرانی و حوادث غیر مترقبه طبیعی و ارزیابی مقدماتی عملکرد آن در پایلوت آزمایشگاهی (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
11 طراحی و ساخت یک مدل ساده دستگاه تصفیه آب آشامیدنی برای استفاده در مواقع اضطراری و ارزیابی مقدماتی آن در حوزه شهرستان مراغه (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
12 لزوم تشکیل و سازماندهی یک سیستم کنترلی جهت مدیریت مواد زائد جامد ناشی از زلزله در عملیات پس از وقوع آن (Download Paper) 01st International Conference on Industry Safety ,Occupational Health and Environment in organizations
13 محاسبه حداکثر بار کل روزانه TMDL مواد مغذی در حوزه آبریز تالاب انزلی (Download Paper) National Congress on Water Reuse
14 مدیریت کیفی مخازن سدها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
15 مطالعه اجرای قانون مدیریت پسماندها جهت کاهش معضلات پسماندهای بیمارستانی در بیمارستانهای تهران با رویکرد کمی و کیفی (Download Paper) 02nd International Conference on HSE