Professor Mohammad Saidi Mehrabad

Professor  Mohammad  Saidi Mehrabad

Professor Mohammad Saidi Mehrabad

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Mohammad Saidi Mehrabad in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefJournal of Optimization in Industrial Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه یک مدل برای ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو و بررسی نتایج حاصل از به کارگیری آن (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 20, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل مسائل زمانبندی پروژه چند هدفه (Download Paper) 03rd National Conference on Industrial Engineering and Systems
2 ارائه مدلی به منظور مدیریت پروژه های تولید نرم افزار مبتنی بر رویکرد PMBOK (Download Paper) 02nd International Conference on Information and Communication Technology Management
3 ارائه مدلی دو هدفه برای مسئله زمان بندی بخش جراخی با در نظر گرفتن سطح خدمت رسانی به بیماران اورژانسی مطالعه موردی (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
4 ارائه یک الگوریتم هیبرید مبتنی بر GA جهت انتخاب پروژه بهینه با پارامترهای تصادفی فازی (Download Paper) 04th International Project Management Conference
5 ارائه یک چارچوب دانش برای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک ( RBM ) مطالعه موردی : سیستم تهویه مطبوع (Download Paper) 01st Risk Management International Congress
6 ارائه یک رویکرد جدید فازی برای انتخاب پروژههای اقتصادی R&D ( مطالعه موردی: صنعت داروسازی) (Download Paper) 04th International Project Management Conference
7 ارائه یک مدل تلرانس دهی قطعات بمنظور کاهش هزینه های تولید و زیان کیفیت (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
8 ارائه یک مدل تلرانس دهی قطعات بمنظور کاهش هزینه های تولید و زیان کیفیت (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
9 ارایه مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مسیله زمانبندی جریان کارگاهی هیبرید با ماشینهای غیرمشابه و زمان آزادسازی کارها (Download Paper) 03rd International Conference of Iranian Operations Research Society
10 ارایه مدل ریاضی مدیریت توزیع فراورد ههای کشاورزی همراه با دو محدودیت (Download Paper)
11 ارایه مدل ساده دوسطحی قیمت گذاری جهت پاسخگویی به تقاضا در فضای رقابتی (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
12 ارایه یک رویکرد جدید فازی برای انتخاب پروژه های اقتصادی R&D (مطالعه موردی: صنعت داروسازی) (Download Paper) 07th Conference of Industries and Mines R&D Centers
13 ارزیابی روش های پیش بینی در برنامه ریزی تولید ادغامی: ارایه روش جدید قدر مطلق خطای پیش بینی تجمعی (CAFE) (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
14 الگوریتم جست و جوی گرانشی و یک مدل ریاضی بهبود یافته برای حل مساله ی آرایش سلول ها با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
15 برنامه ریزی آموزشی بنگاه های اقتصادی نوپای مستقر در مراکز رشد با استفاده از الگوی فازی (Download Paper) 07th Conference of Industries and Mines R&D Centers
16 برنامه ریزی سیستم تولیدی انعطاف پذیر با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
17 تعیین اندازه انباشته و زمانبندی یکپارچه در محیط تولیدی جریان کارگاهی جایگشتی (Download Paper) International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization
18 چالش های فرا روی بانکداری الکترونیکی درایران به عنوان یکی از مهم ترین زیر ساخت های توسعه با رویکرد اقبال مردم به این بانک ها (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
19 حل مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود چند هدفه فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
20 حل مسئله جانمایی تسهیلات در محیطهای احتمالی بااستفاده از الگوریتمژنتیک (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
21 در نظر گرفتن قابلیت اطمینان در تشکیل سلول های تولیدی با رویکرد تئوری صف (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
22 رویکرد بهینه سازی تصادفی مدیریت درآمد هتل با درنظر گرفتن رزرواسیون تودرتو و رزرو مضاعف (Download Paper) The first national conference on management models and quantitative techniques
23 زمانبندی وسایل نقلیه هدایت شونده خودکار چندگانه در محیط کارگاهی مختلط با درنظرگرفتن پایایی سیستم (Download Paper) 2ND International Conference on Management and Industrial Engineering
24 شاخصهای کلیدی در ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو (Download Paper) 04th International Project Management Conference
25 شناسائی عوامل کلیدی موفقیت فن‌آوری RFID در مدیریت زنجیره تأمین SCM (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
26 شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in Management and Industrial Engineering
27 طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی (Download Paper) 02nd International Management Conference
28 مدل بهینه سازی مکان و طراحی تسهیلات در بازاری رقابتی با تقاضای کششدار و رفتار انتخاب حساس به مکان، قیمت و زمان انتظار (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
29 مدلسازی سیستم تولید سلولی پویا با مسیرهای جایگزین برای پردازش و در نظرگرفتن خرابی ماشین (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
30 مروری بر زمینه پژوهش های انتقال دانش در شرکت های چندملیتی (Download Paper) International Conference on Intellectual Capital Management (IICM 2009)
31 مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار با هدف کمینه سازی هزینه ها به کمک الگوریتم فاخته توسعه یافته (Download Paper) 2nd National Soft Computing Conference