Doctor Zohreh Fani

Doctor Zohreh Fani

Doctor Zohreh Fani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Zohreh Fani in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Geography and Urban Space Development

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اهمیت عملکرد دولت محلی در ساختار اشتغال شهری (مطالعه تطبیقی شهرهای تهران و مونترال) (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 1, Issue: 4
2 برنامهریزی برای درونزاکردن توسعه در فضاهای شهری مورد مطالعه: بجنورد (Download Paper) Journal of Geography and Regional Development Volume: 13, Issue: 1
3 تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان مورد مطالعه: جزیره قشم (Download Paper) Tourism Management Studies Volume: 9, Issue: 28
4 تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تآکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ مورد پژوهی: کلان شهر تهران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 104
5 توانمندسازی شغلی زنان و توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: زنان شاغل، منطقه 18 شهر تهران (Download Paper) Journal of Geography and Urban Space Development Volume: 1, Issue: 1
6 رتبه بندی مناطق شهری و شناسایی عوامل رضایت شهروندان از عملکرد اتوبوس رانی زنجان با استفاده از الگوی تلفیقی کانو تاپسیس (Download Paper) Journal of Geography and Urban Space Development Volume: 4, Issue: 1
7 سنجش کارآیی توسعه معابر شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 3, Issue: 1
8 سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان (Download Paper) Tourism Management Studies Volume: 7, Issue: 20
9 کارآیی پایدار شبکه حم لونقل عمومی با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها نمونه موردی: خطوط اتوبوس رانی شهر و حومه اردبیل (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 3, Issue: 2
10 مکا نگزینی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد پدافند غیرعاملمطالعه موردی: شهر بهبهان (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 101
11 نقش مدیریت شهری درتوسعه گردشگری مطالعه موردی: شهررامسر (Download Paper) Tourism Management Studies Volume: 4, Issue: 12
12 واکاوی مفهوم آمایش سرزمین و آسیب شناسی تحقق آن در برنامه های توسعه کشور (Download Paper) Journal of Geographical New Studies ,Architecture and Urbanis Volume: 2, Issue: 13
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی عملکرد تاسیسات وتجهیزات شهری در رشد و توسعه اقتصادی با تاکید بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی : شهرستان خلخال) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
2 بررسی بازآفرینی محله با تاکید بر گره های حمل و نقلی (مطالعه موردی: مترو در محله چهارصد دستگاه منطقه 14 تهران) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering, Architecture and Urban Development
3 تجزیه و تحلیل استراتژیک در ارتقای پایداری محیط زیست و مدیریت گردشگری شهری مطالعه موری منطقه یک کلانشهر تهران (Download Paper) The 2nd international conference on tourism, geography and clean environment
4 تحلیل رابطه نقش زنان در پیشرفت پایدار و وظایف مراقبتی (Download Paper) The First National Congress of Iranian Women
5 تحلیلی جغرافیایی بر نقش توانمندسازی زنان در بهسازی سکونتگاه های غیررسمی (Download Paper) International Conference on Women and urban life
6 تدوین راهبردهای توسعه بام سبز شهری در ایران با استفاده از مدل SWOT (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
7 تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
8 تغییرات آب و هوایی، نقش های جنسیتی و امنیت غذایی (Download Paper) 5th Regional Conference on Climate Change
9 جهانی شدن و کیفیت زندگی شهری (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
10 روابط همسایگی در شهر اسلامی و امنیت روانی مورد انتظار رویکرد CPTED؛ نمونه موردی،بافت قدیم شهر اصفهان (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
11 رویکرد استراتژی شهرهای اکولوژیک برای خاورمیانه(با تاکید بر تهران) (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
12 سازمان های ایمان محور و محیط زیست شهری (مروری بر نقش این سازمانها در ایران و کانادا ) (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
13 سرمایه اجتماعی، شهرنشینی هوشمند و اقتصاد سیاسی (مطالعه ی موردی: شهر زاهدان) (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
14 محیط زیست شهری: کاربری اراضی و مکان یابی صنایع (مطالعه موردی : شهر قره ضیاءالدین در آذربایجان غربی) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
15 مکانیابی بهینه فضای سبز و امنیت روانی مورد انتظار رویکرد CPTED؛ نمونه موردی، چهارباغ اصفهان (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
16 مکانیابی مراکز اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS مطالعه موردی: منطقه 2 اصفهان (Download Paper) 4th International Conference of Geographic Sciences
17 ملاحظات ایمنی در مکان یابی تأسیسات و تجهیزات شهری (Download Paper) 3rd National Conference on Disaster Management & HSE
18 نظام شهرسازی اسلامی، تجلی گاه روابط انسانی (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
19 نقدی بر ساختار کنونی؛ اقتصاد شبه سرمایه داری و گسیختگی فضا (مورد: منطقه سه کلان شهر تهران) (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
20 نقش بازآفرینی شهری در ارتقاء منزلت مکانی از نظر ساکنان (مطالعه موردی: خیابان ایران، تهران) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
21 نقش بازاریابی الکترونیک در توسعه گردشگری با تأکید بر دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری (محدوده مورد مطالعه :استان همدان) (Download Paper) 1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
22 نقش توانمندی شغلی زنان درکارآفرینی و تولید ملی با تاکید برعملکرد سازمانی - اداری (Download Paper) 1st International Conference on Management, Innovation and National Production
23 نقش سرمایه های اجتماعی درمدیریت نوین محله ای مورد مطالعه محله هفت چنارمنطقه 10شهرتهران (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
24 نقش گردشگری شهری درتوسعه اقتصادی با رویکرد آمایشی (نمونه موردی: کلانشهرکرمانشاه) (Download Paper) 1st national conference on sustainable tourism with the approach of sports tourism, health and the environment
25 همگرایی کارکردی شهری روستایی رویکردی بنیادی و جامع در توسعه پایدار فضایی (Download Paper) Natioanl Conference on Spatial Sustainable Development in the Caspian Sea Coasts