Doctor Mohammad Mavidi

Doctor Mohammad Mavidi

Doctor Mohammad Mavidi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Mavidi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارتقاء سطح محیط زیست شهری با استفاده ازطراحی پایدارپیاده راه های شهری (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
2 استفاده از طراحی پایدار به منظور کنترل و مهار سیلابهای رودخانه های شهری (Download Paper) National Conference on Flood Management
3 بررسی نقش طراحی پایدار و شناسایی مولفه های موثر براثر گذاری پیاده راه ها در زندگی اجتماعی شهری (Download Paper) 1st Conference of Iranian Architectural & Urban
4 بررسی نقش طراحی شهری در پایدارسازی محیطهای شهری وارائه راهکارهایی برای تحقق آن (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
5 بررسی نقش و تأثیر فرهنگ و آیین بر پایداری اجتماعی فضاهای عمومی شهری بومی ارائه سیاستها و راهبردها (Download Paper) National Conference on Architecture, Urbanism and sustainable development with a focus on local architecture and sustainable city
6 برنامه ریزی پهنه های مستعدگردشگری دربافت های فرسوده شهری بارویکردتوسعه خلاق مدل شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
7 برنامه ریزی حمل ونقل پایداربرای ایجادشهرزیست پذیرحرکت به سوی حفظ محیط زیست شهری (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
8 برنامه ریزی وطراحی فضاهای شهری پایداردرجهت زیست پذیری شهرها باهدف حفظ و ارتقاء محیط زیست شهری (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
9 برنامهریزی توسعه فضاهای جمعی گردشگر محور به منظور افزایشحضور گردشگران و تقویت کارآفرینی محلی (Download Paper) National Conference on Tourism, National Capital and Future Perspective
10 بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی از طریق ارتقای کیفی فضاهای عمومی با تقویت پیاده راههای شهری نمونه مورد مطالعه: خیابان 51 خرداد شهر تهران (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
11 تاثیر فضاهای عمومی شهری انسان محور در حرکت به سوی پایداری اجتماعی (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
12 تأثیر روشنایی و نورپردازی در ایجاد حس سرزندگی و پویایی حیات شبانه فضاهای عمومی شهری (Download Paper) Iran Lighting Design Conference
13 تبیین اصول و راهبردهای طراحی منظر شهری پایدار درفضاهای عمومی شهری با تأکید بر طراحی اکولوژیکی و توسعه فضاهای سبزراهه شهری (Download Paper) The 1st International Conference of IALE iran
14 تبیین شاخصهایی برای برنامه ریزی عملکردی فضاهای عمومی شهری به منظور تحقق پایداری فرهنگی (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
15 تحقق پایداری اجتماعی از طریق طراحی و ایجاد فضاهای عمومی شهری سرزنده انسان محور (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
16 تحلیلی بر تأثیر روابط و تعاملات اجتماعی در برنامهریزی و تقویت فضاهای عمومی شهری اجتماع مدار (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
17 تقویت فضاهای پایدار محلههای شهری در راستای دستیابی به سرمایههایی مکانی در شهر (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
18 تقویت نقش آفرینی فضاهای پیاده محور شهری در بهبود سرمایه اجتماعی با تقویت سطح تعاملات اجتماعی (مورد مطالعه پیاده راههای شهر تهران) (Download Paper) International Conference on advanced methods of design and construction  context-oriented architecture
19 راهکارهایی برای برنامه ریزی توسعه و طراحی فضاهای عمومی شهری به منظورتحقق پدافندغیرعامل درشهرها (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
20 شناسایی مولفه های موثر در طراحی پایدار فضاهای پیاده محور شهری با هدف باز تولید سرمایه اجتماعی (با تاکید بر تقویت بعد عملکردی از طریق طراحی پایدار) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
21 شناسایی و بررسی مولفههای تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی به منظور تقویت پایداری اجتماعی فضاهای شهری (Download Paper) 1st National Conference on the society, architecture and city
22 ضرورت برنامهریزی فضاهای عمومی شهری بومی بر مبنای الگوی ایرانی - اسلامی به منظورارتقاء سطح هویت شهری (Download Paper) 02nd national conference islamic architecture and urbanism
23 طراحی پایدارفضاهای عمومی باتاکیدبرپیاده راه سازی به منظوربهبود زیست محیطی شهرها (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
24 مدیریت سیلاب رودخانه های شهری به وسیله طراحی پایدار به منظور کاهش خطرات و آسیب های احتمالی (Download Paper) National Conference on Sustainable Development with a focus on disaster risk reduction
25 منظر شهری و تأثیر آن بر پایداری اکولوژیکی شهرها و حفظ منابع طبیعی (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
26 مولفه های موثر بر نقش پل های عابر پیاده در ارتقا سطح منظر شهری (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
27 نقش پیاده راههای شهری در استقرار سیستم حمل و نقل پایدار برای ایجاد شهری زیست پذیر (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
28 نقش شاخصهای حکمروایی شهری درحرکت به سوی توسعه پایدارشهری (Download Paper) 5th Urban Planing and Management Conference