Doctor Mohamad Farsi

Doctor Mohamad Farsi

Doctor Mohamad Farsi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Farsi in Journals

Position Journal Name
Editorial Board Journal of horticulture science

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 2
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
3 بررسی امکان انتقال cDNA ژن منگنزپراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی به قارچ دکمه ای سفید با کمک آگروباکتریوم (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 2
4 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 2
5 بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) در ایران (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 1
6 جدا سازی و همسانه سازی ژن منگنزپراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی (Download Paper) Journal of agricultural biotechnology Volume: 7, Issue: 2
7 غربالگری هموکاریونها و تولیدنژاد دورگ جدید قارچ دکمه ای سفید (Agaricusbisporus) با استفاده از نشانگر ریزماهواره (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 ابزارهای موفقیت در مدیریت جانشین پروری با رویکرد درون زایی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
2 اثر نانو سیلیس و چسب اوره بر مقاومت مکانیکی و کندسوزکنندگی تخته خرده چوب حاصل از مخلوط گونه های باغی (Download Paper) The second national conference on new technologies in the wood and paper industries
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (Download Paper)
4 اساس ثبت رفتار شناور تندرو در موج و روش تحلیل آن (Download Paper) 10th National Symposium of Marine Industries
5 استفاده از بیوتکنولوژی در اصلاح گوجه فرنگی (Download Paper)
6 استفاده از ضایعات تتراپک در تولید چندسازه چوب- پلاستیک (Download Paper) The First National Conference of New Technologies in Chemical and Petrochemical
7 استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
8 استفاده از نشانگرهای RAPD به منظور تایید هیبریدهای درون گونه‌ای در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
9 استفاده از نشانگرهای SSR برای انتقال بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 به برنج (رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی WA (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
10 استفاده از نشانگرهای SSR برای انتقال ژن عامل عطر و طعم (fgr) به برنج از طریق تلاقی برگشتی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
11 استفاده گلبرگ زعفران در تولید قارچ خوراکی، راهکاری برای استفاده مجدد از پسماند زعفران (Download Paper) 3rd national conference on development prospects of the region Torbat in 1404
12 استقرار بهینه پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای با استفاده از مدل چندوجهی صف (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
13 اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (Download Paper)
14 انتقال ژن آنتی پورتر واکوئلی آرابیدوپسیس AtNHX به کلزا و بررسی بیان آن در گیاهان تراریخته (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
15 انتقال ژن codA باکتری Arthrobacter globiformis به گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom Mill) با استفاده از Agrobacterium tumefaciens به منظور تولید گیاهان متحمل در برابر شوری (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
16 اولین گزارش از کاربرد نشانگر مولکولی iPBS برای تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری بوته میری و مرگ گیاهچه گوجه فرنگی (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
17 بررسی آزمایشگاهی اثرحلال های دوجانبه برکشش سطحی محلول هیدروکلریک اسید مورد استفاده درتحریک مخازن نفتی و گازی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
18 بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
19 بررسی اثر چندین مکمل کشت برروی عملکرد قارچ خوراکی صدفی (Download Paper)
20 بررسی اثر فرایند اغتشاشی اصطکاکی برروی سطح برونز آلومینیوم نیکل دار (Download Paper) 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
21 بررسی اثر محیط کشت و غلظت های مختلف ساکارز در کشت درون شیشه ای گیاه زینتی آبزی Cryptocoryne sp. (Download Paper) 01st National Congress of flowers and ornamental plants
22 بررسی اثر یونهای کلسیم و پتاسیم بر رشد ریشه های مویین تراریخت داتوره (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
23 بررسی اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (Download Paper)
24 بررسی اثرنانو رس وتیمار شیمیایی برروی خواص فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک (Download Paper) 1st national conference on oil, gas, petrochemical and sustainable development
25 بررسی الگوی بیان ژنهایACCسنتتازوEREBPدر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود arientinum LCicer. در پاسخ به تنش خشکی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
26 بررسی امکان استفاده از کاغذهای باطله اداری برای تولید کاغذ روزنامه در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (Download Paper) The second national conference on new technologies in the wood and paper industries
27 بررسی امکان غربالگری هموکاریون ها از هتروکاریون های قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) به منظور تولید بذر هیبرید به کمک نشانگر SSR (Download Paper) 1st International Conference on Agricultural Science, Natural Resources, Natural Resources, Rural Tourism and Medicinal Plants of Islamic Countries
28 بررسی miRNA ها و شناسایی ژن های هدف آنها در گیاه برنج و آنالیز مقایسه های آنها با آرابیدوپسیس، ذرت و انگور (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
29 بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی چند رقم گلرنگ ایران و دو رقم گلرنگ خارجی با استفاده از مارکر RAPD (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
30 بررسی تاثیر دما و استفاده از ضایعات کشاورزی بر روی سرعت رشد و کیفیت اسپاون خاک اره ی قارچ دارویی گانودرما Ganoderma lucidum (Download Paper) First National Conference on the Environment
31 بررسی تاثیر دما و استفاده از ضایعات کشاورزی بر روی کیفیت و سرعت رشد میسلیوم در اسپان خاک اره قارچ دارویی گانودرما(Ganoderma lucidum ) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
32 بررسی تاثیر ذرات نانورس و آرد پوست پسته بر خواص مکانیکی نانوچند سازه چوب پلاستیک (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
33 بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر سرعت رشد میسلیوم و وزن تر و خشک میوه ی قارچ دارویی گانودرما ( Ganoderma lucidum) (Download Paper) First National Conference on the Environment
34 بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر وزن و سرعت رشد میسلیوم قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum )در شرایط کشت جامد (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
35 بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر وزن و سرعت رشد میسلیوم قارچدارویی گانودرما ( Ganoderma lucidum )در شرایط کشت جامد (Download Paper) First National Conference on the Environment
36 بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلشی سین در القاء پلی پلوییدی در رقم اسپیدفید سورگوم علوفه ای (Download Paper) Congress for the Development of Regional Scientific Cooperation of Food and Agriculture Industries
37 بررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.) (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
38 بررسی تغییر بیان miRNA ها وشناسایی ژن های هدف آنها در گیاه برنج درپاسخ به تنش خشکی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
39 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام انارهای محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
40 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
41 بررسی چارچوب های فلزی-آلی و ترکیبات آن برای جذب (CO(2 (Download Paper) 1st National Conference on Gas and Petrochemical Processes
42 بررسی خوش خوراکی نسبی و مصرف اختیاری باگاس فرآوری شده با قارچ پلوروتوس فلوریدا (pleurotus florida) در تغذیه گوسفند (Download Paper) 1st national conference on modern research in livestock science focused on environmental stress
43 بررسی رابطه هورمون IAA تولید شده توسط باکتری Pseudomonas putida و عملکرد قارچ دکمه ای خوراکی (Agaricus bisporus) (Download Paper) 1st International Conference on Agricultural Science, Natural Resources, Natural Resources, Rural Tourism and Medicinal Plants of Islamic Countries
44 بررسی راندمان انتقال ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) توسط پیوند زدن جهت به کارگیری در تحقیقات مختلف (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
45 بررسی روشهای حذف دی اکسید کربن از گازهای خروجی فرایندهای متالوژیکی (Download Paper) First National Congress of Refractory
46 بررسی روشهای مختلف تولید اسپان قارچ از ساقه ، کلاهک ، هاگ در محیط کشت PDA (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
47 بررسی ساختار تشریحی گونه های دارویی و اقتصادی سرده Nepeta L. (Lamiaceae در شمال شرق ایران (Download Paper) National Conference on Agriculture Management
48 بررسی عددی برخورد گوه با سطح آزاد آب در حالت سقوط آزاد (Download Paper) 4TH International Conference on Offshore Industries
49 بررسی فناوری های جداسازی کربن و نیتروژن از گاز طبیعی (Download Paper) The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir
50 بررسی قابلییت هضم و ترکیب شیمیایی باگاس فرآوری شده با قارچ پلوروتوس فلوریدا (Pleurotus florida) به منظور تولید خوراک دام (Download Paper) 1st national conference on modern research in livestock science focused on environmental stress
51 بررسی کاربرد ضایعات کشاورزی در تولید پایدار قارچ خوراکی صدفی در بستر کشت (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
52 بررسی کدون های ترجیحی در قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
53 بررسی گیاه شناختی و ساختار تشریحی گونه های دارویی و اقتصادی Salvia L.در شمال شرق ایران (Download Paper) National Conference on Agriculture Management
54 بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در لاین گوجه‌فرنگی (Download Paper)
55 بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت جانشین پروری (مورد مطالعه:بهزیستی شهرستان ملایر) (Download Paper) 3rd International Conference on Management, Economics and Development
56 بهینه سازی ریزازدیادی گیاه آکواریومی Cryptocoryne sp در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 01st National Congress of flowers and ornamental plants
57 بهینهسازی جداسازی DNA ژنومی (با خلوص بالا) در گیاه انار (Download Paper)
58 پیشرفت های اخیر در فن آوری های غشایی برای ضبط CO2 (Download Paper) The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir
59 تاثیر اصلاح شیمیایی سطح الیاف طبیعی و مقدارنانورس برمقاومت مکانیکی چندسازه های چوب - پلاستیک (Download Paper) The First National Conference of New Technologies in Chemical and Petrochemical
60 تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه ای (Download Paper)
61 تاثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات بر خواص مکانیکی و مقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (Download Paper) 1st National Conference on Recent Findings in Agricultural and Natural Resources Research
62 تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر میزان پلی ساکارید های خارج و درونسلولی میسلیوم قارچ دارویی گانودرما در شرایط کشت جامد (Download Paper) First National Conference on the Environment
63 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص فیزیکی تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
64 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی و مقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (Download Paper) The international conference on new research in science, engineering and technology with a focus on needs-based research
65 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی ومقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (Download Paper) 1st National Conference on Mathematics and engineering sciences with practical knowledge approach
66 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی ومقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
67 تأثیر دی آمونیوم هیدروژن فسفات برخواص مکانیکی ومقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتی (Download Paper) 2nd National  Congress on Biology and Natural Sciences in iran
68 تدوین برنامه های استراتژیک در صنعت منبت و مبل شهرستان ملایر (Download Paper) 2nd International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Innovation
69 تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
70 تعیین شایستگی های مدیران حرفه ای میانی دولت در ایران(مورد مطالعه: مجموعه استانداری و فرمانداری) (Download Paper) Interntional Conference on Business Development and Excellence
71 تعیین فعالیت اندوگلوکونازی Streptomyces sp. TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز (CMCase) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
72 جداسازی و همسانه سازی Cdna ژن منگنز پراکسیداز mnp ازقارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
73 جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ خوراکی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
74 جذب CO2 با استفاده از آمونیاک به عنوان حلال (Download Paper) International Conference on Technology and Innovation in Science, Engineering and Technology
75 حرکات وابسته پیچ و هیو شناورهای پروازی (Download Paper) 10th National Symposium of Marine Industries
76 حفاظت از گیاه دارویی Cystopteris fragilis (L.) Bernh در محیط گلخانه ای (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
77 ریخت‌شناسی تکنیک‌های تحقیق در عملیات در مساله استقرار سیستم‌های اورژانس (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
78 شناسایی miRNA های درگیر در پاسخ تنش خشکی برنج با استفاده از توالی‌یابی با کارایی بالا (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
79 شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
80 شناسایی و بررسی عناصر تنظیم کننده بالادست ژن های MIRNA برنج (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
81 شناسایی و معرفی چند گونه قارچ خوراکی وحشی با استفاده از نواحی ITS و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر ISSR (Download Paper) First Conference on Agricultural and Environmental Sciences
82 طراحی و ساخت راکتور دیسکگردان برای محاسبه سرعت واکنش اسید و سنگ مخزن (Download Paper) 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
83 طراحی و شبیه سازی سیستم هدایت و کنترل برای یک AUV با تاکید بر عدم برخورد با موانع مسیر (Download Paper) 16th Conference on Marine Industries
84 قابلیت تولید پروتئینهای هترولوگ در قارچهار رشته ای به منظور تولید داروهای نوترکیب انسانی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
85 کاربرد آلومینیم و مواد کامپوزیتی در شناورها (Download Paper) 09th National Symposium of Marine Industries
86 کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی های تجاری قارچ خوراکی دکمه ای (Download Paper)
87 گاز رادون و بررسی ریسک های نفوذ آن و راهکارهای کاهش تراکم آن در محیط های زندگی (Download Paper) First National Conference on Environment, Sustainable Environment and Health
88 محاسبه سرعت واکنش بین سنگ مخزن دولومیتی و هیدروکلریک اسید با راکتور دیسک گردان (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
89 مرروری بر فرایند جذب گاز کرین دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات (Download Paper) International Conference on Technology and Innovation in Science, Engineering and Technology
90 مروری بر اختراعات ثبت شده در زمینه جذب گاز کربن دی اکسید (Download Paper) International Conference on Technology and Innovation in Science, Engineering and Technology
91 مروری بر تکنولوژی تولید بیودیزل در میکرو رآکتور (Download Paper) The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir
92 مروری بر تکنولوژیهای جذب گاز کربن دی اکسید (Download Paper) The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir
93 مروری بر کاربرد تکنولوژی میکروسیال در جذب CO2 (Download Paper) The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir
94 مروری بر کاربرد جذب دی اکسیدکربن با استفاده از حلال DES و محلول آمین (Download Paper) The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir
95 مروری بر مکانیزم تاثیر نانو سیالات بر افزایش جذب دی اکسید کربن (Download Paper) International Conference on Technology and Innovation in Science, Engineering and Technology
96 مروری بر مکانیزم های افزایش جذب دی اکسیدکربن توسط نانوسیالات (Download Paper) The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir
97 مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
98 مطالعه میزان کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر با رویکرد تطبیقی در دانشگاه خلیج فارس (Download Paper) Conference  on entrepreneurial ideas and new business opportunities
99 مقایسه دو روش اندازه گیری سلولاز در جدایه های آکتینومیست گرمادوست کمپوست قارچ خوراکی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
100 موانع فنی و اقتصادی جذب کربن دی اکسید و تکنولوژی های جداسازی (Download Paper) The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir
101 ناهمگون کردن محیط متخلخل با استفاده از نرم افزار کامسول به منظور مدل سازی فرآیند اسیدکاری (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
102 نقش آمین ها به عنوان محیط جاذب برای جذب دی اکسیدکربن پس از احتراق (Download Paper) International Conference on Technology and Innovation in Science, Engineering and Technology
103 واکاوی شایستگیهای عمومی مدیران برمبنای مدل تعالی سازمان EFQM (Download Paper) 1st International Conference on tools and management techniques