Doctor Parviz Mohammadzade

Doctor Parviz Mohammadzade

Doctor Parviz Mohammadzade

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Parviz Mohammadzade in Journals

Position Journal Name
Editorial Board Quarterly Journal of Applied Theories of Economics

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی اثر میزان بازبودن تجاری بر اندازه دولت: مورد کشورهای در حال توسعه (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 1, Issue: 1
2 بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی : رویکرد اقتصادسنجی فضایی (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 3, Issue: 2
3 بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 3, Issue: 1
4 بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 3, Issue: 12
5 بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 2, Issue: 2
6 بررسی شاخص های مختلف تمرکز در صنعت سیمان کشور (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 1, Issue: 2
7 بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 4, Issue: 2
8 پیش بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 2, Issue: 8
9 تحلیل فضایی عوامل موثر برصادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 4, Issue: 1
10 تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران رهیافت TVP (Download Paper) Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research Volume: 1, Issue: 1
11 تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان واحدهای مسکونی با استفاده از مدل انتخاب گسسته (مطالعه موردی: شهر تبریز) (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 3, Issue: 10
12 تعیین کننده های فشار بازار ارز تحت نظام های متفاوت ارزی: رویکرد متوسط گیری بیزین (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 5, Issue: 1
13 کاربرد الگوی سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور (Download Paper) Quarterly Journal of Applied Theories of Economics Volume: 2, Issue: 1
14 مطالعه تاثیر شاخص های توسعه ای بر پذیرش و استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی ICTs در بین کشورهای منتخب آسیایی (Download Paper) Journal of Economy and Regional Development Volume: 18, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای منطقه MENA (کاربرد اقتصاد سنجی فضایی) (Download Paper) The First International Conference on Econometrics
2 اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین الملل کالا و خدمات (Download Paper) The 7th national & 1st International Conference on Electronic Commerce & Economy
3 ارزیابی کارایی هزینهای بانک تجارت و تعیین عوامل مؤثر برآن: مطالعه موردی شعب استان آذربایجان شرقی (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
4 اندازه بهینه شهر از دیدگاه اقتصادی: نظریه ها (Download Paper) International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
5 برآورد سهم هزینه حمل ونقل ریلی دربهای تمام شده کالاها مطالعه موردی کالاهای اساسی (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
6 برآورد هزینه‌های اجتماعی ناشی از خدمات حمل و نقل (مطالعه موردی: شبکه راه‌آهن) (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
7 بررسی آموزش فنی و حرفهای بر ارتقای کارآفرینی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (Download Paper) 3rd Conference on the new finding of Management Sciences, entrepreneurship and education  in Iran
8 بررسی اثرات هزینههای بهداشت و درمان بخش خصوصی و دولتی بر وضعیت سلامت در کشورهای منتخب، با رویکرد دادههای تابلویی (Download Paper) National Conference on new approaches in business management
9 بررسی ارتباط بین نوسانات جریان های نقدی و نوسانات آن با سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) National Conference on Advances in billing
10 بررسی تاثیر گردشگری، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی هوا: مطالعه موردی ایران (Download Paper) 1st International Conference on Arts, Crafts and Tourism
11 بررسی عوامل موثر بر سودآوری بنگاههای صنعتی ایران (مطالعه موردی:صنایع چرم، کیف و کفش) (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
12 بررسی عوامل موثر بر مکانیابی صنعتی مطالعه موردی استان اذربایجان شرقی: مدل لاجیت (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
13 بهینه سازی ابعاد نیروگاه دودکش خورشیدی جهت حصول به ماکزیمم توان خروجی (Download Paper) Conference on new developments in the field of energy
14 تاثیر پذیری حمل و نقل دریایی از سیاست هدفمند کردن یارانه ها : رهیافت الگوی تعادل عمومی کاربردی (Download Paper) 13th National Symposium of Marine Industries
15 تاثیر کیفیت ادراک شده و وفاداری بر انتخاب برند نوشابه: کاربرد مدل های اقتصاد سنجی خرد (Download Paper) The First International Conference on Econometrics
16 تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1387- 1393 (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
17 تاثیر مدیریت منابع مالی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه و خاورمیانه (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
18 تأثیر درآمد بر مکان یابی مسکونی (مطالعه موردی شهر تبریز) (Download Paper) The First International Conference on Econometrics
19 تأثیر ویژگی فضایی بر قیمت مسکن (Download Paper) The First International Conference on Econometrics
20 تخمین تقاضای خانوارهای شهری ایرانی با استفاده از مدل AIDADS (Download Paper) The First International Conference on Econometrics
21 تعیین کننده های هزینه های کمرشکن خدمات درمانی (Download Paper) Second Seminar on Health Economics
22 توریسم و توسعه اقتصاد شهری؛تاثیر صنعت گردشگری بردرآمد و اشتغال افراد درشهرها (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
23 سنجش کارایی اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب منطقه منا: تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) National Conference on new approaches in business management
24 شبیه سازی اثرات اقتصادی افزایش قمت سوخت بر بخش حمل و نقل ریلی (Download Paper) 12th Railway Transportation Conference
25 طراحی جانمایی زیر سیستم های ماهواره با در نظرگرفتن قیود کنترل وضعیت (Download Paper) 16th Conference of Iranian Aerospace Society
26 عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، بعنوان رهیافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری (Download Paper) 2nd congress of professional urban management
27 عوامل موثر بر میزان صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با استفده از مدل توبیت فضایی (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
28 کیفیت نهادها و رونق بخش صنعت (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
29 مکانیابی مسکونی توسط خانوارها در شهر تبریز (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
30 هدفمندی یارانه حامل های انرژی، مصرف حامل های مختلف انرژی و حمل ونقل توسط خانوارها و آلودگی هوا (Download Paper) Economical Jihad International Conference