Doctor Fereidoun Khosravi

Doctor Fereidoun Khosravi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Fereidoun Khosravi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Geotechnical Geology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی عددی اثر انفجار مواد منفجره قوی بر مخازن تحت فشار افقی، قائم و کروی (Download Paper) Journal of Structural Engineering and Construction Volume: 5, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر MEA درایجاد پدیده خوردگی تنشی S.C.C روی مخزن کربن فیلتر واحدامونیاک یک پتروشیمی رازی (Download Paper) Congress of Corrosion in the Oil Industry
2 احداث گالری در زیر هسته سد خاکی با نگرشی بر سد کرخه (Download Paper) 03rd International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
3 ارتباط سرعت امواج لرزه ای با قابلیت انحلال پذیری سنگ (Download Paper) 05th Iranian Tunneling Conference
4 استفاده ازروش تزریق پرفشار jet grouting درگودبرداری های عمیق (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
5 افزایش استهلاک خاک با استفاده از الیاف برای بهسازی لرزه ای (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
6 افزایش زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
7 افزایش ضریب اطمینان توده های اشباع و ناپایدار با استفاده از الیافهای مصنوعی (Download Paper) Iranian Mining Engineering Conference
8 انتخاب گزینه محل سد برروی پی های مسئله دار از نوع خش لغزه (Slican side) (Download Paper) 04th Conference on Dam Construction
9 بررسی اثرات حفاری تونل مترو شیراز بر روی سازه های اطراف در زیر گذر زند (Download Paper) 04th Conference of Geology and the Environment
10 بررسی اثرات حفاری تونل متروشیراز برروی سازه های اطراف (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
11 بررسی پارامترهای زمینشناسی مهندسی ساختگاه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
12 بررسی پدیده لهیدگی در توده سنگ مسیر تونل امام زاده هاشم (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
13 بررسی عملکرد آب بندی بتن پلاستیک دیوار آب بند سد خیرآباد نیکشهر (Download Paper) 01st National Conference of Dam and Hydraulic Structures
14 بررسی میزان ضریب اطمینان فرمول های حل بسته وانگ و مقایسه آن با شبیه سازی عددی تونل دایره ای دردو نرم افزار sap و plaxis و تعمیم آن به تونل های غیردایره ای (Download Paper) International Conference on Advanced Research in Science and Technology of the 21st Century
15 بررسی و تحلیل تراوشجهت اجرای پرده تزریق در پی سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار Seep/w (مطالعه موردی سد خاکی سیاهو سربیشه- شرق ایران) (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
16 بررسی وضعیت سلامت عمومی ورزشکاران حوزه ورزش قهرمانی استان سمنان (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
17 پیش بینی نرخ پیشروی TBM در سنگ های سخت با استفاده از شبکه های بیزی مطالعه موردی : تونل انتقال آب گلاب 2 (Download Paper) 4th Conference and Exhibition of dams and tunnels
18 تحلیل گزینه برتر سازه های سریع الاحداث مدولار (Download Paper) Fourth National Conference on Mechanical Engineering, Civil Engineering and Advanced Technology
19 تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
20 تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
21 خاکها با پتانسیل رمبندگی با نگرشی بر روی مناطقی از ایران (Download Paper) 03rd International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
22 خوردگی تنشی از نوع کلراید تیغه های خشک کن P.V.C پتروشیمی آبادان (Download Paper) 05th Iranian National Corrosion Congress
23 دستورالعمل طراحی شهرک های صنعتی از دید پدافند کالبدی نمونه موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز (Download Paper) 3rd National Conference on Fire and Urban Safety
24 دستورالعمل طراحی شهرک های صنعتی از دید پدافند کالبدی نمونه موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز (Download Paper) 7th International Conference on Sustainable Development and Urban
25 روشهای خشک زدایی محدود بر اساس تجارب کشورهای گوناگون (Download Paper) 01st National Conference on Drought Mitigation and Water Shortage
26 شبیه سازی رفتار دینامیکی بتن تحت بارگذاری ضربه ای (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
27 شناسایی و الویت بندی انگیزه ها، با دید به سلامتی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و قهرمانی استان سمنان (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
28 لحاظ اثرات انذرکنش در سازه نگهبان اجراشده با روش شمع کوبی و مقایسه باحالت بدون اندرکنش در گودها با مدلسازی عددی توسط نرم افزارplaxis (Download Paper) The first international conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City
29 محاسبه عرض پایه بهینه پروژه تونل دوقلوی شیراز با استفاده از روش عددی (Download Paper) 07th Iranian Tunneling Conference
30 مطالعه عددی رفتار پی های مربعی شکل بر روی بسترهای ماسه ای تقویت شده با ژیوگرید تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
31 معادله تجربی بین سرعت موج برشی و عدد اس پی تی در خاکهای شهر زاهدان (Download Paper) 03rd Conference of Applied Geology and the Environment
32 معرفی معادلات کشش سطحی در خاکهای رسی و بکارگیری آن برای محاسبه کشش سطحی بین آب و دانه رسی (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
33 معیارهای ایمنی در طراحی سدهای بزرگ (Download Paper) 12th students Conference on Civil Engineering
34 مقایسه آنالیز رگرسیون خطی و فاکتورهای ارزیابی عملکرد جهت تعیین دقیق ترین روش تخمین هزینه نهایی پروژه (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management