Doctor Fayegh Yousefi

Doctor Fayegh Yousefi

Doctor Fayegh Yousefi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Fayegh Yousefi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط بین تفاوت جنسیتی و سابقه اختلال روانپزشکی در خانواده با اختلال نافرمانی مقابله ای در بین دانش آموزان ابتدایی شهر سنندج در سال 1393 (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 4, Issue: 3
2 ارتباط بین سرسختی، تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 2, Issue: 2
3 بررسی اثربخش درمان شناختی رفتاری بر اختلالات جنسی متعاقب هیسترکتومی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 3, Issue: 4
4 بررسی ارتباط خشم حالت با تیپ شخصیتی و هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (Download Paper) Zanko Journal of Medical Sciences Volume: 17, Issue: 53
5 بررسی ارتباط خشم صفت با تیپ شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (Download Paper) Zanko Journal of Medical Sciences Volume: 16, Issue: 51
6 بررسی ارتباط سلامت معنوی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 5, Issue: 2
7 بررسی ارتباط میان سطح تحصیلات و شغل والدین با وابستگی به اینترنت، افسردگی و اضطراب دانش آموزان شهر سنندج (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 1, Issue: 2
8 بررسی شیوع اختلال نقص توجه – بیش فعالی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دبستانی شهر کامیاران در سال تحصیلی 1393-1394 (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 3, Issue: 3
9 بررسی فراوانی تیپ شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و هیجان (ثبات، نوروز و سایکوز) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (Download Paper) Zanko Journal of Medical Sciences Volume: 16, Issue: 52
10 بررسی مقایسه سطح سرمی ویتامین D در بین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی و کودکان سالم (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 4, Issue: 2
11 بررسی مقایسه میزان ضریب هوشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 1, Issue: 1
12 بررسی میزان بروز خشم معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج (Download Paper) Zanko Journal of Medical Sciences Volume: 17, Issue: 54
13 بررسی میزان بروز و کنترل خشم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 95-1394 (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 2, Issue: 1
14 بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه شهرسنندج (Download Paper) Zanko Journal of Medical Sciences Volume: 16, Issue: 50
15 بررسی میزان خشم صفت معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج (Download Paper) Zanko Journal of Medical Sciences Volume: 17, Issue: 53
16 تاثیر آموزش شناختی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 3, Issue: 3
17 تاثیر شناخت درمانی بر درمان بیماران مبتلا به PTSD (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 1, Issue: 3
18 خودکشی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی و تشخیص روانپزشکی در بیماران بیمارستان قدس سنندج (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 4, Issue: 3
19 رابطه عزت نفس، متغیرهای جمعیت شناختی، تشخیص روانپزشکی و تعداد دفعات بستری با استیگما در بیماران روانپزشکی (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 3, Issue: 4
20 مقایسه اثربخشی روش های درمانی نوروفیدبک و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال اضطراب اجتماعی (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 4, Issue: 1
21 نقش آموزش مهارت حل مساله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ در دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه شهرستان مریوان در سال 1394 (Download Paper) 9th Congress for Psychotherapy on the bed of the cultural values
2 بررسی شیوع مشکلات رفتاری کودکان والدین مبتلا به سوءمصرف مواد در شهر پیرانشهر (Download Paper) 1st International Comprehensive Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Sciences
3 بررسی فراوانی خرافات و عوامل مربوط به آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1392 (Download Paper) 1st national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
4 نقش باورهای مذهبی در علایم وسواسی-اجباری: اثر واسطه ای باورهای فراشناختی،باورهای آمیختگی، مسئولیت پذیری و راهبردهای کنترل فکر (Download Paper) 2nd International Conference on Behavioral Science and Social Studies