Doctor Abass Abolghasemi

Doctor Abass Abolghasemi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abass Abolghasemi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Sport Psychology Studies
Editorial BoardPsychology of Exceptional Individuals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار (Download Paper) Pajouhan Scientific Journal Volume: 15, Issue: 1
2 اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اصلاح راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش علایم وسواس فکری و عملی (Download Paper) Clinical Psychology & Personality Volume: 14, Issue: 2
3 ارتباط جهت گیری هدف، خودکارآمدی و هیجان های مثبت و منفی با عملکرد ورزشی و رضایت از زندگی در ووشوکاران دختر (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 2, Issue: 4
4 بررسی اثر بخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان (Download Paper) Educational Psychology Volume: 7, Issue: 22
5 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علایم وسواس فکری و عملی (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 3, Issue: 1
6 بررسی اثربخشی روشهای آرام سازی وانحراف توجه، برای کاهش وکنترل درد کودکان بستریی در بیمارستان عمومی (Download Paper) Counseling Culture and Psychotherapy Volume: 3, Issue: 10
7 بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 2, Issue: 1
8 بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 2, Issue: 2
9 بررسی پیش بینی گرایش به رفتارهای ریسک پذیر براساس احساسات خودکارآمدی و هیجان خواهی در بین دانشجویان (Download Paper) Journal of Lifestyle Volume: 2, Issue: 2
10 پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت است (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 2, Issue: 8
11 پذیرش همسالان و دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 2, Issue: 8
12 پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 7, Issue: 26
13 تاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش نا امیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 5, Issue: 1
14 رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی (Download Paper) Knowledge & Research in Applied Psychology Volume: 12, Issue: 1
15 راهبردهای کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به اختلال استرس حاد و افراد بهنجار (Download Paper) Journal of Knowledge & Health Volume: 7, Issue: 4
16 طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین اجرای روان و اضطراب رقابتی با استحکام روانی و جهت گیری ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 4, Issue: 11
17 مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیاب یهای مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی (Download Paper) Knowledge & Research in Applied Psychology Volume: 14, Issue: 3
18 مقایسه حمایت و محرومیت اجتماعی در معتادان به مواد مخدر و داروهای روان گردان و افراد بهنجار (Download Paper) Knowledge & Research in Applied Psychology Volume: 13, Issue: 2
19 مقایسه ی نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان ابتدایی در مدارس مجری با مدارس سنتی (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 1, Issue: 27
20 نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر بخشی فراشناخت درمانی بر کاهش نارسایی هیجانی و کمرویی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
2 اثر درمان حمایتی- بیانگر بر ابعاد منش و تحمل آشفتگی بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (Download Paper) 5th Congress of the Iranian Psychological Association
3 اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در بازیکنان فوتبال (Download Paper) International Conference on Emerging Trends in Human Sciences
4 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر افسرده (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
5 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری دانش آموزان دختر افسرده (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
6 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری هیجانی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر افسرده (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
7 اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی رفتاری برشدت علایم و –تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریکپذیر (Download Paper) National Conference on Education and Development of Human Resources
8 اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشانگان روان شناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
9 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی برپرستاران مضطرب (Download Paper) The first national conference on nursing, psychology, health promotion and healthy environment
10 ارتباط ابعاد سرشت/ منش، احساس تعلق و تصویر بدنی با جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (Download Paper) 3rd International Conference on Psychology and Educational Sciences
11 ارتباط ابعاد سرشت/منشبا جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (Download Paper) 1st national conference on modern research in psychology, counseling and education
12 ارتباط احساس تعلق و تصویر بدنی با جهت گیری جنسی و کارکرد جنسی در بیماران افسرده (Download Paper) 1st national conference on modern research in psychology, counseling and education
13 ارتباط حس انسجام با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (Download Paper) 3rd International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
14 ارتباط سبک های دلبستگی با نشانه های اختلال پانیک (Download Paper) 4th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
15 ارتباط سیستم های مغزی رفتاری با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (Download Paper) 3rd International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
16 بررسی ارتباط الگوهای پاسخ هیجانی و تاب آوری با کیفیت خواب بیماران مبتلا به افسردگی (Download Paper) 3rd International Conference on Psychology and Educational Sciences
17 بررسی ارتباط جهت گیری کارآفرینی با عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی (Download Paper) 01st Student Conference of Entrepreneurship
18 بررسی رابطه بین شادکامی، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با رضایت زناشویی (Download Paper) 1st National Conference on Psychology and Family
19 بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینی با نوآوری و خودشکوفایی در مدیران واحدهای تولیدی (Download Paper) The First Iranian Conference on Creatology, TRIZ and Innovation Management and Engineering
20 بررسی نقش باورهای فراشناختی بر اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان (Download Paper) 01st Conference Cognitive Science in Education
21 پنج عامل شخصیتی و سلامت روان به عنوان پیش بینی کننده های نوآوری در کارکنان دولتی شهرستان اردبیل (Download Paper) 03rd Iranian Conference on Creatology, TRIZ and Innovation Management and Engineering
22 پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس علائم و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه (Download Paper) 2nd National Conference of Social Psychology and Educational Sciences
23 تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان (Download Paper) 3rd National Conference on Psychology and Education
24 تاثیر آموزش کنترل تکانه برکاهش نشانه های ADHD دانش آموزان (Download Paper) Regional congress of psychology and education sciences
25 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (Download Paper) 3rd National Conference on Psychology and Education
26 تاثیرآموزش راهبردهای خودتنظیمی برخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان (Download Paper) 1st National Conference on Psychology and Educational Sciences in Iran
27 تعیین ارتباط الگوهای پاسخ هیجانی و تاب آوری با رفتارکمک جویی در بیماران افسرده (Download Paper) 3rd International Conference on Psychology and Educational Sciences
28 تعیین نقش ارزش مداری و آرزوها در پیش بینی سلامت روانی جوانان (Download Paper) 1st international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
29 رابطه پویایی های ارتباطی و تأئید خود با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
30 رابطه پویایی های ارتباطی و خود تأئیدی با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت (Download Paper)
31 رابطه تنظیم هیجان شناختی با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (Download Paper) 3rd International Conference on Psychology and Educational Sciences
32 رابطه سرسختی روانشناختی و خوش بینی با رضایت زناشویی زنان (Download Paper)
33 رابطه سیستم های مغزی/ رفتاری با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (Download Paper) 3rd International Conference on Psychology and Educational Sciences
34 مقایسه آلکسی تایمی، رفتار خود آسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای، دوماده ای، چند ماده ای و افراد بهنجار (Download Paper) 2nd SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
35 مقایسه ابعاد خودکارآمدی دردانش آموزان دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی و عادی (Download Paper) Regional congress of psychology and education sciences
36 مقایسه اختلالات خواب، آشفتگی هیجانی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای سندرم بیقراری پا و عادی (Download Paper) International Conference on Behavioral Science and Social Studies
37 مقایسه انعطاف پذیری، انسجام و ارتقاء خود در زنان با و بدون تعارض زناشویی (Download Paper) International Congress of Psychology and culture of life
38 مقایسه کیفیت زندگی افراد دارای نشانه های PTSD و افراد بهنجار (Download Paper) 2nd National Conference of Social Psychology and Educational Sciences
39 مقایسه متغیر های شناختی مرتبط با نگرانی در نوجوانان مبتلا به اضطراب فراگیر و عادی (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
40 مقایسه ی کیفیت خواب و فعالیت فیزیکی در زنان با و بدون نشانه های اختلال پانیک (Download Paper) 4th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
41 میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر و بررسی تفاوت جنسیتی درمیزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر (Download Paper) Fourth International Congress on Psychosomatic
42 نقش ارزش مداری و رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی سلامت روانی جوانان (Download Paper) 2nd National Conference of Social Psychology and Educational Sciences
43 نقش بازداری رفتاری، تحمل بلاتکلیفی و خودآگاهی در پیش بینی سرمایه روانشناختی افراد دارای نشانه های وسواس فکری - عملی (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
44 نقش تحمل بلاتکلیفی و خودآگاهی در پیش بینی سرمایه روانشناختی افراد دارای نشانه های وسواس فکری – عملی (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
45 نقش تنظیم هیجان در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (Download Paper) 2nd National Conference of Social Psychology and Educational Sciences
46 نقش خودمهارگری به عنوان یک عنصر فرهنگی در پیش بینی راهبردهای حل مسیله اجتماعی دردانشجویان (Download Paper) First International Conference on Culture, Psychopathology and Education
47 نقش سلامت معنوی در پیش بینی سطح امیدواری و افسردگی بیماران سرطانی (Download Paper) First National Congress of Religious Thought and Research
48 نقش سوء رفتار دوران کودکی در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (Download Paper) 2nd National Conference of Social Psychology and Educational Sciences
49 نقش شوخ طبعی در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
50 نقش شوخ طبعی و حس انسجام در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
51 نقش عاملهای شخصیت در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر در رانندگان متخلف شهر اردبیل (Download Paper) 1st Student National Congress on Social Determinants of Health
52 نقش کنترل عواطف ورفتارهای خودتنظیمی درپیش بینی کیفیت زندگی زنان چاق افسرده (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
53 نقش گذشت در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
54 نقش گذشت، شوخ طبعی و حس انسجام در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
55 نقش مزاج های عاطفی و طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran