Doctor Naser Hafezi

Doctor Naser Hafezi

Doctor Naser Hafezi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Naser Hafezi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary Second Seminar of Engineering Geology and Environment of Mashhad Mashhad 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی اثرات آبرفت و طبقه بندی زمین در شهر مشهد براساس روش نسبت طیفی امواج خرد لرزه ای (Download Paper) Journal Of Sedimentary Facies Volume: 1, Issue: 1
2 ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 8, Issue: 4
3 ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب در وقوع زمین لغزش ( مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 3, Issue: 12
4 ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 8, Issue: 3
5 ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 9, Issue: 1
6 ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 3, Issue: 1
7 ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 6, Issue: 1
8 بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 9, Issue: 4
9 بررسی عوامل موثر بر هیدروژیوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی،نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 28, Issue: 4
10 بررسی مکانیسم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 5, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ابزار بندی و رفتار نگاری سدهای خاکی و بررسی نفوذ آب از تکیه گاه ، بدنه و فونداسیون (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
2 اثر جاذبه ماه و خورشید بر وقوع زمین لرزه ها در زون های (Download Paper)
3 اثر خصوصیات مهندسی خاک در میزان فرسایش بادی در دشت سیستان (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
4 اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
5 اثرات توسعه شهری بر کیفیت منابع آب شهر کرمان (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
6 اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
7 اثرات توسعه شهری برآلودگی نیترات در آبخوان دشت یاسوج (Download Paper) First National Conference on Environmental Pollution
8 اثرات زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم بر روی قناتهای منطقه (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
9 اثرات زیست محیطی سد الغدیر ساوه در ایجاد زمین لرزه های القائی (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
10 ارایه مدل مکانیکی زمین جهت اهداف ژیومکانیکی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
11 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت یاسوج به روش دراستیک با استفاده از GIS (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Engineering
12 ارزیابی آلودگی رواناب شهری در مناطق ورودی، داخلی و خروجی به فلزات سنگین: مطالعه موردی شهر نیشابور (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
13 ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) محل دفن پسماندهای خطرناک مرجع در ایران مرکزی (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
14 ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهادرمناطق خشک و نیمه خشک (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
15 ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
16 ارزیابی اثرات زیست محیطی گزینه های منتخب احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
17 ارزیابی اثرات زیستمحیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان (Download Paper) 06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
18 ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس عسلویه (Download Paper) National Conference on Geology and Exploration of Resources
19 ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استانداردSPT (Download Paper) 3rd congress of new technologies to achieve sustainable development
20 ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش (Download Paper) 06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
21 ارزیابی پایداری شیب های سنگی در آزاد راه خرم آباد-پل زال (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
22 ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
23 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور (Download Paper) National Conference on Geology and Exploration of Resources
24 ارزیابی پریود بنیادی و شاخص اسیب پذیری برخی از پلهای شهر مشهد با استفاده از میکروترمور (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
25 ارزیابی پریود تشدید و ضریب تقویت آبرفت با استفاده از داده های میکروترمور مطالعه موردی شهرستان زابل (Download Paper) 04th Conference of Geology and the Environment
26 ارزیابی پهنه های فرار آب در سد خاکی دامغان (Download Paper) 1st International Conference on Research and Development in Earth Sciences
27 ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان زابل با استفاده از اندیکس اولکنو (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
28 ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان زابل با استفاده از اندیکس اولکنو (مطالعه موردی: شهر زاهدان) (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
29 ارزیابی خصوصیات سنگهای آهکی تخریبی و فسیلی مورد استفاده در برخی از موج شکن های جنوب کشور (Download Paper) 06th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
30 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک ساختگاه مجتمع تجاری اقامتی ضامن مشهد مقدس (Download Paper)
31 ارزیابی خصوصیات مقاومتی و دوام داری سنگ‌های آذرین براساس اندازه دانه‌ها (مطالعه موردی موج شکن شهید رجایی) (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
32 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان: مطالعه موردی شهر مشهد (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
33 ارزیابی دقت خصوصیات مهندسی خاک چهار شرکت ژئوتکنیکی در مشهد براساس روش های آماری (Download Paper) First National Geology and Mining Exploration Symposium
34 ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
35 ارزیابی زمینشناسی مهندسی ساختگاه سد گلستان (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
36 ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
37 ارزیابی ژئوتکنیکی ساختگاه سد کوثر (نومل) در استان گلستان (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
38 ارزیابی ساختار سرعتی موج برشی در غرب مشهد به روش آرایه میکروترمورها (ReMi) و مقایسه آن با داده های درون گمانه ای (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
39 ارزیابی سرعت موج برشی براساس عدد نفوذ استاندارد و دقت نتایج در گستره شهر مشهد (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
40 ارزیابی شاخص اسیب پذیری عرشه برخی از پل های شهر مشهد با استفاده ازمیکروترمور (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
41 ارزیابی شاخصآسیبپذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
42 ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) ابزاری برای اولویت بندی در تعیین محل مناسب دفن پسماندهای خطرناک مرجع در ایران مرکزی (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
43 ارزیابی ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف در بخش جنوبی شهر مشهد (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
44 ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
45 ارزیابی غلظت فسفر در خاک حاشیه جاده استان گلستان (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
46 ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
47 ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکهای لسی شمال کلاله و خطارت ناشی از آن (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
48 ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد (Download Paper) First National Conference on Environment, Sustainable Environment and Health
49 ارزیابی مخاطرات زمین شناختی دشت سیستان با استفاده از GIS و 3TIER (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
50 ارزیابی مدیریت نخاله های ساختمانی در شهر مشهد (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
51 ارزیابی مسیر گسل جنوب مشهد با استفاده از تحلیل جهت داری میکروترمورها (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
52 ارزیابی منشاء و مسیر حرکت توفان گرد و غباری 13 لغایت 17 تیر ماه 1388 (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
53 ارزیابی میزان خورندگی خاک از طریق اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی خاک (مطالعه موردی منطقه ویژه پارس) (Download Paper)
54 ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
55 ارزیابی نفوذپذیری توده سنگ ساختگاه سد آغ چای با استفاده از نتایج آزمایشات لوژان (Download Paper) First National Virtual Conference on Earth Sciences
56 ارزیابی نفوذپذیری تودههای سنگی و فرار آب از مخزن سد میناب با استفاده از مدل تجربیHC (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
57 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد نرگسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویهSPI) (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
58 ارزیابی نقش ویژگی های پتروگرافی در دوام و مقاومت سنگهای آذرین(مطالعه موردی موج شکن شهید رجایی) (Download Paper) 04 Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
59 ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پسمانددرشهررامهرمز (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
60 ارزیابی هوازدگی نهشته های لسی فلات لسی ایران مطالعه موردی حوضه قرناوه (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
61 ازریابی صحرایی، آزمایشگاهی و پتروگرافی عملکرد سنگهای لوماشلی (مطالعه موردی موجشکن کنگ، استان هرمزگان) (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
62 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
63 استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد (Download Paper) National Conference on Geology and Exploration of Resources
64 اکتشاف گسل های پنهان به روش مقاومت سنجی الکتریکی در منطقه توس مشهد (Download Paper) National Conference of Civil and Geological Engineering
65 انتخاب گزینه نهایی محل دفن پسماند در شهر نکا بر اساس روش ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
66 اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری لس های استان گلستان (Download Paper)
67 اولویتبندی پهنه های انتخابی جهت احداث لندفیل شهری با استفاده از ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل ( TOPSIS )مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
68 اهمیت ارزیابی خطرات لرزه ای در توسعه شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
69 اهمیت شناسایی لغزشهای قدیمی در مطالعات مکان یابی پروژه های سدسازی (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
70 ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس Microsoft Access (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
71 بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و اثرات آن در مرکز شهر مشهد (Download Paper) 1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
72 برآورد پروفیل سرعت موج برشی بر اساس وارون سازی داده های روش تک ایستگاهی مایکروترمور ( مطالعه موردی جنوب شهر مشهد) (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
73 برآورد خطرزمینلرزه در ساختگاه سد استقلال میناب به روش احتمالاتی (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
74 برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
75 برآورد منحنی دانه بندی خاک دانهای بر اساس تکنیک پردازش تصویر (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
76 برآوردپاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریزارتعاشات تک ایستگاهی مطالعه موردی ایرانشهر (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
77 بررسی آماس پذیری مارن های سازند آغاجاری در منطقه عسلویه (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
78 بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
79 بررسی اثر شکل دانه ها در منحنی دانه بندی به کمک پردازش تصویر (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
80 بررسی اثرات زیست محیطی توسعه شهر بر آبخوان و منابع آب مطالعه موردی شهر مشهد (Download Paper) 6th Water Resources Management
81 بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
82 بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده های نقطه میانی مشترک ژئورادار (Download Paper) 2nd International Conference of Geotechnical & Urban Earthquake Engineering
83 بررسی افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد جهت ایجاد ترک های کششی و فرونشست (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
84 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه سیستان با استفاده از شاخصهای ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
85 بررسی اماری زلزله های القایی ناشی از آبگیری سد کرخه (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
86 بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگیهوای شهر مشهد (Download Paper) National Conference on DustEs and Air Pollution
87 بررسی پارامترهای نشست پذیری نهشته های آبرفت شهر مشهد (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
88 بررسی پتانسیل روانگرایی رسوبات آستانه اشرفیه با استفاده خصوصیات میکروسکوپی و دینامیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Engineering
89 بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگی های مکانیکی ماسه سنگ های سازند نیزار (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
90 بررسی تاثیرمحیط رسوبی برخصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهرکرمان (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
91 بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل (Download Paper) Water Flow and Pollution national conference
92 بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاکSPT)در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
93 بررسی تغییرات کیفی آب موجود در فرازبند سد گتوند علیا (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
94 بررسی تقلیل کیفیت آب در بعضی قسمتهای آبخوان کردکوی (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
95 بررسی توالی پس‌لرزه‌ها و توزیع مکانی و زمانی آنها در ایران (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
96 بررسی جایگاه دفن فعلی زباله های شهری اردبیل بر اساس شاخص های محیطی و عملیات اجرایی (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
97 بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
98 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگهای مارنی ساختگاه سدنرگسی (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
99 بررسی خصوصیات مهندسی ماسه سنگ های سازند نیزار (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
100 بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
101 بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
102 بررسی رابطه تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در گستره شهر مشهد (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
103 بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
104 بررسی روابط همب ستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
105 بررسی روند توسعه شهر اهواز و اثرات زیست محیطی آن (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
106 بررسی روند فرونشست زمین در ایران (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
107 بررسی زمان رخداد زمین لرزه ها در ایران (Download Paper)
108 بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی مطالعه موردی شهرستان مشهد (Download Paper) National Conference on Geology and Exploration of Resources
109 بررسی زمین شیمی زیست محیطی چشمه های آب گرم دامنه شرقی آتشفشان سبلان (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
110 بررسی شبکه فاضلاب شهری اهواز با تکیه بر مباحث زیست محیطی (Download Paper) The Second National Conference on Environmental Research
111 بررسی شواهد صحرایی لوله زایی چاه ها و مقایسه آن با نرخ فرونشست دشت مشهد (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
112 بررسی صحت میزان آسیبپذیری با توجه به میزان نیترات سفره های آب زیرزمینی در نواحی شهری با استفاده از روش GIS (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
113 بررسی علل فرونشست زمین در مسیر راه آهن کرمان - مشهد در محدوده بلاک نمکی (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
114 بررسی عملکرد مته های دستگاه T,B,Mدر حفاری زیرزمینی شهری در سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) (Download Paper) Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
115 بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
116 بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
117 بررسی کمی و کیفی پساب استخرهای آبگرم سرعین (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
118 بررسی کیفی آب‌های زیرزمینی در پایین دست محل دفن زباله شهر مشهد (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
119 بررسی کیفیت رواناب شهر نیشابور از لحاظ مصارف کشاورزی، شرب و صنعت (Download Paper) First National Conference on Environmental Pathology and Urban Pollution
120 بررسی لرزه خیزی گسل توس (Download Paper) 2nd  conference on earthquake engineering seismology
121 بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه ویژه پارسجنوبی (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
122 بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی خاکهای لسی شمال کلاله و روش های بهسازی آن با نگرش بر پروژه های راهسازی (Download Paper) 5th Conference of Applied Geology and the Environment
123 بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
124 بررسی مقدماتی زمین لغزه واقع در شمال شرق بخش ترک شهرستان میانه (Download Paper) 01st Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran
125 بررسی منابع آلوده کننده ی آب سد مخزنی زاوین (Download Paper) First National Conference on the Environment
126 بررسی مورفوتکتونیک تاقدیس بورخ در شمال شهرستان بستک (زاگرس) (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
127 بررسی مورفولوژی و تعیین قسمت های ناپایدار رودخانه سیستان (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
128 بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
129 بررسی نفوذ آب شور دریای خزر در آبخوان کردکوی (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
130 بررسی واگرایی و قابلیت فروریزی لسهای شمالغرب سرخس (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
131 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی رسوبات شهر خاش با نگرشی بر خصوصیات دینامیکی آن (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
132 بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سازندهای شیلی و مارنی استان فارس برای تولید مصالح سبکدانه و ارزیابی اولیه از مصالح سبکدانه تولیدی (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
133 به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی AHP در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
134 پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
135 پهنه بند شاخصآسیبپذیر زمین در حاشیه گسل جنوب مشهد (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
136 پهنه بندی آلودگی سرب وروی دراستان خراسان شمالی (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
137 پهنه بندی اولیه منابع سنگی جنوب کشور جهت کاربرد در احداث موج شکن ها (Download Paper) 10th National Symposium of Marine Industries
138 پهنه بندی بافت خاک درگستره شهر شاهرود (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
139 پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks (Download Paper) 3rd congress of new technologies to achieve sustainable development
140 پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود (Download Paper) 06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
141 پهنه بندی خطر ریزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
142 پهنه بندی خطر زمین لرزه در طول مسیر آزادراه خرم آباد پل زال (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
143 پهنه بندی خطر فرسایش در شمالغرب سرخس با استفاده از GIS و روش تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
144 پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
145 پهنه بندی خطر لغزش در مسیر ساری - کیاسر (Download Paper) 02nd Disaster Management Conference
146 پهنه بندی دشت قره ضیالدین با نگرشی بر تاثیرات بارندگی بر روی تراز سطح آب زیرزمینی (Download Paper) First National Virtual Conference on Earth Sciences
147 پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
148 پهنه بندی فرسایش بادی با استفاده از خصوصیات مهندسی در دشت سیستان (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
149 پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) (Download Paper) 01st Conferene of Urban GIS
150 پهنه بندی میانگین سرعت موج برشی در حاشیه ی جنوبی شهر مشهد (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
151 پهنهبندی نسبی پتانسیل لرزهزایی در محدوده سد شهید رجایی ساری (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
152 پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی:آبخوان شهر مشهد (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
153 پیش‌بینی زلزله در ایران با بهره‌گیری از باندهای حرارتی تصاویر ماهواره‌ای: مطالعه موردی زلزله 1٬383 واور (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
154 تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار seep/w (Download Paper) 1st International Conference on Research and Development in Earth Sciences
155 تاثیر شرایط زمین شناسی و تکتونیک بر میزان تخریب شهر بم در اثر زمین لرزه 5 دیماه 1382 (Download Paper) 01st National Conferene on Earthquake Crisis Management in Historical Cities
156 تاثیر شیرابه ناشی از دفن زباله جامد شهری شهرستان آمل برمنابع آبی اطراف آن (Download Paper) Water Flow and Pollution national conference
157 تاثیر فرونشست زمین بر کیفیت آب های زیرزمینی دشت مشهد (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
158 تحلیل پایداری رخنمونهای سنگی تونل پوزه خون با استفاده ازنرم افزار راک پک سه Rock pack III (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
159 تحلیل خطر زمین لرزه ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
160 تحلیل داده های ایستگاه های غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن باشرایط زمین شناسی (Download Paper) National Conference on DustEs and Air Pollution
161 تحلیل مقدماتی الگوی شکستگی های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد (Download Paper) 2nd International Conference of Geotechnical & Urban Earthquake Engineering
162 تحلیل هندسی تاقدیس بورخ درزاگرس چین خورده - رانده و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
163 تخمین قابلیت انتقال با استفاده از لاگ های حفاری در دشت مشهد (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
164 تشدید امواج لرزه ای در آبرفت در سطح شهر مشهد (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
165 تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحهای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
166 تعیین حریم گسلش در بخش خاوری گسل خزر، استان مازندران (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
167 تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP (Download Paper) 5th Conference of Applied Geology and the Environment
168 تعیین روابط تجربی بین داده های ژیوالکتریک و پارامترهای ژیوتکنیکی ( با تاکید بر پارامترهای نشست) در شهر مشهد (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
169 تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی ( مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود ) (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
170 تعیین سطح لغزش با مدلسازی معکوس دو بعدی داده های مقاومت ویژه (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
171 تعیین مسیر تقریبی پهنه گسلی جنوب مشهد براساس داده های میکروترمور (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
172 تهیه بانک داده های ژئوتکنیک لرزه ای شهر مشهد در محیط WebGIS (Download Paper) 2nd International Congress of Applied Geology
173 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
174 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالب خاک در شهر خلیل آباد (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
175 تهیه نقشه های کری جینگ عدد نفوذ استاندارد و مواد ریزدانه در غرب مشهد (Download Paper) 2nd International Congress of Applied Geology
176 تهیه نقشه های کریجینگ بافت خاک غرب مشهد با استفاده از نرم افزار GIS (Download Paper) First National Geology and Mining Exploration Symposium
177 جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
178 خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
179 رابطه بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در شرق ایران (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
180 رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
181 ررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
182 روشهای پهنه بندی خطر لغزش (Download Paper) 01st Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran
183 زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
184 زمین لرزه های القائی ناشی از احداث سد: مطالعه موردی سد کرخه (Download Paper)
185 زمین لغزش های روستای بادله کوه دامغان (Download Paper) 04 Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
186 شناسایی شرایط زیرسطحی شهرزابل براساس مطالعات میکروترمور (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
187 شناسایی مسیر گسل شمال مشهد بوسیله چرخشدادهها میکروترمور (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
188 ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
189 عوامل مؤثر در تغییرات مراکز جمعیتی و زیستی دشت سیستان (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
190 کاربرد ابزار مکینتاش پروب در تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (Download Paper) 5th Conference of Applied Geology and the Environment
191 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP) درمکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
192 کاربرد منطق فازی وروش ahp درپهنه بندی پتانسیل آلودگی خاک به عناصرسرب وروی (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
193 گزارش مقدماتی از زمین لغزه های منطقه رامسر (Download Paper) 01st Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran
194 لغزشهای تحریک جاده ای در محور ساری-کیاسر (Download Paper) 04 Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
195 مدیریت فرونشست زمین در دشت مشهد (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
196 مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهرستان گلپایگان (Download Paper) 5th Conference of Applied Geology and the Environment
197 مروری بر روش های مختلف طبقه بندی رودخانهها و کاربرد آنها برای رودخانه سیستان (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
198 مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
199 مروری بر طرح پژوهشی بررسی عملکرد سنگ در موج شکنهای توده سنگی سواحل خلیج فارس و دریای عمان (Download Paper) 07th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
200 مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر مشهد (Download Paper)
201 مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
202 مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان (Download Paper) 06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
203 مطالعات زمین شناسی مهندسی لغزش کوی ولیعصر تبریز (Download Paper) 02nd Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran
204 مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک رودخانه سفید رود (Download Paper) 1st national conference on engineering geology and the environment
205 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ های اطراف سد فریمان (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
206 مطالعه موردی تخمین سرعت موج برشی در یک مخزن کربناته (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
207 مطالعه موردی ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی جهت اهداف حفاری (Download Paper) 6th conference of reservoir and upstream industries and related industries
208 معرفی آیین نامه ملی برای کاربرد سنگ در موج شکن ها و سازه های حفاظت (Download Paper) 09th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
209 معرفی زمین لغزشهای مخزن سد ونیار تبریز و بررسی علل وقوع آنها (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
210 معرفی گسل شمال مشهد (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
211 معرفی گسله کواترنری باباامان در منطقه بجنورد، شمال غرب استان خراسان (Download Paper) 03rd Symposium of Geological Society of Iran
212 معیارهای امکان پذیری احداث مزارع پرورش میگو از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی آنها در نواحی جنوب دشت خوزستان (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
213 مقایسه پارامترهای بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامترهای استخراج شده از آزمایش سه محوریCU در خاکهای ریزدانه شهر مشهد (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
214 مقایسه روشهای تحلیل قابلیتروانگرایی و شرایط زمین شناسی خاکهای ساحلی مطالعه موردی: سواحل جنوب شرق دریای خزر (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
215 مقایسه کارایی برخی روشهای زمین آماری جهت بررسی پراکنش مکانی آلودگی سرب در خاک سطحی استان گلستان (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Engineering
216 مقایسه ی سرعت موج برشی حاصل از تحلیل برداشت مایکروترمورها و روش آزمون درون گمانه ای مطالعه موردی حاشیه ی جنوبی شهر مشهد (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
217 مکان یابی پسماندهای جامد شهری در شهر بجنورد (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
218 مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان به روش AHP وارزیابی درجه حساسیت پذیری پارامترهای مختلف (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
219 مکان یابی محل دفن پسماند شهری در شهر نکا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (Download Paper) 5th Conference on Geography and Urban Planning
220 مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک ( مطالعه موردی استان قم ) (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
221 مکانیابی دفن پسماندهای ویژه استان خراسانشمالی (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
222 مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
223 مکانیابی محل دفن زباله شهری با استفاده تحلیل سلسله مراتبی (AHP) درمحیط GIS مطالعه موردی شهرستان نیشابور (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
224 مکانیابی محل مناسب تغذیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
225 مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
226 مکانیابی وارزیابی معیارهای مکان دفن پسماندشهریزد با استفاده ازسنجش ازدور و gis (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
227 مهندسی رودخانه سیستان براساس شاخصهای ژئومورفیک ازمحل سد کهک تا دریاچه هامون هیرمند (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
228 ناپایداری های شیبی در محدوده نیروگاه سد شهید رجایی ساری (Download Paper) 04 Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
229 نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
230 نقش مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای در طراحی پایدار شهری (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
231 وضعیت زباله شهری و مدیریت زباله در مشهد (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
232 همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی ماسه سنگ های اطراف سد فریمان (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU