Doctor Eghbal Shakeri

Doctor Eghbal Shakeri

Doctor Eghbal Shakeri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Eghbal Shakeri in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary First International Conference on Building Information Modeling Tehran 2018
Conference Secretary Second International Conference on Building Information Modeling Tehran 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه های ساخت شهری تهران). (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 8, Issue: 31
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی تامین مالی پروشه های آزادراهی به روشBOTبا رویکرد مدیریت ریسک (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
2 آسیب شناسی قراردادهای پروژه های عمرانی بخش عمومی (دولتی) (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
3 آسیب شناسی قراردادهای طرح و ساخت درطرح های زیربنایی کشورمطالعه موردی پروژه های سدسازی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
4 آسیب شناسی مدیریت کیفیت در ساخت و سازهای شهری (Download Paper) 2nd congress of professional urban management
5 آسیب شناسی مقررات بیمه درطرح های عمرانی و پیشنههادهایی برای بازبینی آن (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
6 ابهام در شناخت جایگاه مدیریت طرح (MC) در نظامهای فنی و اجرایی رایج کشور (Download Paper) 04th International Project Management Conference
7 اثر همزمان استفاده از سیمان 525 ، فوق روانکننده و دوده سیلیسی بر کاهش اثرات زیستمحیطی بتن (Download Paper) 2nd International Conference on Research in the cement and concrete industry and the National Conference of Civil Engineering, Urban Planning and Sustainable Development
8 اثرات اقتصادی تأخیر در پروژه های عمرانی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
9 ارائه الگو جهت کاهش زمان فازهای پروژه های ساخت و ساز (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
10 ارائه الگو متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های تلفیقی عمرانی- صنعتی مطالعه موردی: بنادر دریایی (Download Paper) 05th International Project Management Conference
11 ارائه الگوریتمی جهت انتخاب سیستم تدارک پروژه ها با تمرکز بر روش دو عاملی (Download Paper) 05th International Project Management Conference
12 ارائه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه ها با استراتژی های سازمان (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
13 ارائه الگویی مناسب جهت قراردادهای خدمات راهبری دستگاه حفار (TBM) در ایران (Download Paper) The first national conference on high-speed rail in Iran
14 ارائه چارچوبی به منظور کنترل خودکار ضوابط ساخت و ساز در ایران در بستر مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM (Download Paper) Second International Conference on Building Information Modeling
15 ارائه راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها ی بخش آب با استفاده از تحلیل SWOT (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
16 ارائه روش اندازه گیری دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (Download Paper) 06th International Project Management Conference
17 ارائه روشی جهت انتخاب بهینه ی قراردادهای مشارکت و جذب سرمایه در پروژه های زیربنایی (مطالعه:احداث خطوط متروی تهران) (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
18 ارائه مدل ارزیابی بخش خصوصی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه‌های عمرانی کشور با استفاده از آنالیز ترکیبی SWOT-AHP (Download Paper) Regional Congress of Civil Engineering
19 ارائه مدل شبکه عصبی جهت تخمین هزینه رشته ابنیه پروژه های مسکونی (Download Paper) 7th International Project Management Conference
20 ارائه مدل فازی ارزیابی فرآیند های مدیریت پور تفلیو (Download Paper) 7th International Project Management Conference
21 ارائه یک متدولوژی جهت انتخاب بهترین شاخص پیش بینی نتایج پایانی پروژه در سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVMS) (Download Paper) 05th International Project Management Conference
22 ارائه یک مدل مالی برای پروژه های BOT آزادراهی ایران (Download Paper) 04th International Project Management Conference
23 ارایه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه ها با استراتژی های سازمان (Download Paper) 05th International Conference on Strategic Management
24 ارایه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه های با استراتژی های سازمان (Download Paper) 06th International Project Management Conference
25 ارایه چارچوب سنجش سطح طراحی کارفرما در تدارک پروژه های EPC و BOT متناظر با اصول و مبانی این پروژه ها (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Cultural Management of Cities
26 ارایه چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب کارفرما در پروژه های BOT (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
27 ارایه مدل سیستماتیک مدیریت سبد پروژه های عمرانی (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
28 ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد (Download Paper) 10th International Conference on Economics and Management
29 ارتقاء سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه (PMO1) براساس مدل مکعب بلوغ PMO (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
30 ارزیابی اقتصادی بتن سبک سازه ای در تیرهای بتن مسلح (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Management and Construction Stability
31 ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک های مالی (Download Paper) 04th International Project Management Conference
32 ارزیابی اقتصادی ساخت و ساز پایدار، مطالعه موردی مجتمع تجاری باران و اطلس پلازا (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
33 ارزیابی اقتصادی فاضلاب تصفیه شه با رویکرد بر تامین منابع مالی (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
34 ارزیابی اقتصادی ناشی از کاهش وزن واحجام سازه ها با استفاده از بتن سبک در ساختمان (Download Paper) 1st National Light Weight Concrete Conference
35 ارزیابی انواع رویکردهای تامین مالی در پروژ ههای متروی شهری (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting, Business Management and Innovation
36 ارزیابی بخش خصوصی جهت جلب مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی با استفاده از مدل هیبریدیSWOT-FUZZY VIKOR (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
37 ارزیابی بخش خصوصی در پروژه ها ی مشارکتی با استفاده از مدل هیبریدی SWOT-Fuzzy PROMETHEE (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
38 ارزیابی بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی با استفاده از مدل SWOT-Fuzzy ELECTRE (Download Paper) 7th International Project Management Conference
39 ارزیابی بخش خصوصی درپروژه های مشارکتی با استفاده ازمدل هیبریدی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
40 ارزیابی پارامترهای فنی - اقتصادی استفاده ازبتن خودتراکم درصنعت ساخت و ساز (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
41 ارزیابی تکنیک ساخت ناب در کاهش هزینه سرمایه گذاری پروژه های ساخت و ساز: با رویکرد 6 سیگما (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
42 ارزیابی تکنیک های کاهش زمان پروژه های ساخت و ساز (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
43 ارزیابی چرخهی عمر سازههای بتنآرمه به کمک روش ملی طرح اختلاط بتن (Download Paper) 2nd International Conference on Research in the cement and concrete industry and the National Conference of Civil Engineering, Urban Planning and Sustainable Development
44 ارزیابی خطر مربوط به ایمنی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در طول برنامه ریزی و تخصیص بودجه پروژه های ساختمانی (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
45 ارزیابی سطح ریسک خطاهای انسانی فرایند ساخت تونل (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
46 ارزیابی عوامل بروز تغییر در پروژه های متروی شهری (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
47 ارزیابی کاربرد مهندسی ارزش (VE) در پر کاربرد ترین روش های تدارک پروژه (PDS) (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
48 استقرار، بهبود و توسعه اتوبوس پیاده مدرسه، راه حلی برای کاهش ترافیک مدارس شهر تهران(مطالعه موردی مدارس ابتدایی منطقه 8 شهر تهران) (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
49 اندازه گیری آلودگی ناشی از فرایند ساخت در کلان شهر تهران (Download Paper) 3rd conference on air and noise pollution management
50 اندازه گیری آلودگی ناشی از فرایند ساخت در کلان شهر تهران (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
51 اولویت بندی معیارهای ارزیابی پیمانکاران پروژه های زیربنایی در راه آهن (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
52 اهمیت جریان نقدی در پروژه های عمرانی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
53 اهمیت و ضرورت حضور نظام رتبه بندی و تعیین صلاحیت عوامل اجرایی در بخش مخابرات کشور (Download Paper) 04th International Project Management Conference
54 برآورد هزینه کل پروژه در قراردادهای واگذاری امتیاز(BOT) (Download Paper) 05th International Project Management Conference
55 بررسی اثرات اجتماعی-اقتصادی تسریع پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی پروژه شهید همت اصفهان (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
56 بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان های کارفرمایی و ارائه راهکار (Download Paper) 06th International Project Management Conference
57 بررسی انواع قراردادوبیمههای حمل و نقل دریایی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
58 بررسی انواع مدل های مدیریت استراتژیک پروژه ها (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
59 بررسی پروژه های زیربنایی با معیارهای توسعه پایداربنادر تفریحی و مسافری کوچک (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
60 بررسی تاثیر سطح طراحی و مطالعات کارفرما در شکل گیری انواع مدل های EPC (Download Paper) 01st National Conference on EPC contract
61 بررسی تاثیرات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت WTO بر تامین کالا و تجهیزات پروژه های عمرانی کشور (Download Paper) Project Procurement System for Construction industry in Iran
62 بررسی تاثیرات سطح طراحی کارفرما در شکل گیری انواع مدل های EPC (Download Paper) 05th International Project Management Conference
63 بررسی تطبیقی سیستم های مدیریت اطلاعات در شرکت های بزرگ کشور با رویکرد پیاده سازی یک مدل یکپارچه بین عوامل اجرایی پروژه (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
64 بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
65 بررسی جایگاه مدیریت طرح در نظام ساخت وساز ایران ونقش آن در توسعه (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
66 بررسی چالش های فرا روی تأمین منابع مالی در پروژه های طرح و ساخت وارائه راه کار های عملیاتی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
67 بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی جدید شهرداری تهران در بهبود عمران و حمل و نقل شهری (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
68 بررسی روش اجرای سریع ) Fast Tracking ) و همپوشانی فعالیت ها و فازهای پروژه (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
69 بررسی روش های کاهش مصرف سیمان در ساخت و تاثیر آن بر اقتصاد (Download Paper) 1st International Conference on Cement Industry, Energy and Environment
70 بررسی روشهای افزایش دوام بتن و تاثیر آن براقتصاد (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
71 بررسی روند بکار گیری پیکره سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نحوه پیاده سازی آن در پروژه های عمرانی (Download Paper) First National Conference on Building the Future
72 بررسی سندچشم اندازوسیاستهای کلی آن دررابطه با طرح های عمرانی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
73 بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی با رویکرد عدم تامین مالی (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
74 بررسی علل تاخیرات درقرار دادهای پیمانکاری به روش EPC (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
75 بررسی علل طولانی شدن پروژه ها و هزینه های ناشی از آن و ارائه راهکارهای مناسب (با نگاهی بر پروژه های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان) (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
76 بررسی عوامل خطرآفرین در کارگاههای ساختمانی (Download Paper) 01st Congress On Safety in Construction Sites
77 بررسی فرایند تجهیز و برچیدن کارگاه (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
78 بررسی فرایند جانشینی مدیریت در محیط پروژه ای (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Development
79 بررسی قوانین برگزاری مناقصات از منظر مدیریت دعاوی (Download Paper) 03rd National and 1st International Conference on Project Procurement System
80 بررسی کارامدی سیستم مدیریت حقوقی قراردادهای بینالمللی عمرانی (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
81 بررسی کاربردهای BIM برای هر یک از ذی نفعان و تحلیل آن در مراحل مختلف پروژه (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
82 بررسی محیط قانونی ساخت وساز شهری (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
83 بررسی مدیریت ادعا درپروژه های عمرانی موسسات عمومی غیردولتی مطالعه موردی پروژه های درمانی تامین اجتماعی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
84 بررسی مدیریت دعاوی خسارت تاخیر در قراردادهای فیدیک و قراردادهای عمومی پیمان (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
85 بررسی مشخصات آسفالت اصلاح شده با استفاده از مصالح سرباره ای (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
86 بررسی مشکلات اجرایی،حقوقی و مدیریتی تغییر در مقادیر کار در شرایط عمومی قرادادهای طرح وساخت در پروژه های صنعتی EPC (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
87 بررسی مفاهیم اخلاق در مهندسی و معرفی منشورهای قابل استفاده در ایران (Download Paper) 1st International Conference and the Fourth National Conference on Education in Engineering  (with an emphasis on new technologies of learning)
88 بررسی مقاومت اجزا بتنی در برابر حریق (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
89 بررسی منشأ قراردادی ادعاهای پیمانکاران در پروژه های عمرانی Construction Contracts &Claims (CCC) (Download Paper) 01st Conference on Improvment of Construction Industry in Iran
90 بررسی موانع اصلی موفقیت بخش خصوصی داخلی در مشارکت پروژه های عمرانی (Download Paper) 01st Conference on Improvment of Construction Industry in Iran
91 بررسی میزان هماهنگی قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه معاملات دولتی سازمان تجارت جهانی (Download Paper) 02nd Conference on Accounting, Financial Management and Investment
92 بررسی نقش استفاده ازفن آوری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درجهت دستیابی به معماری پایدار (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
93 بررسی و تحلیل بستر قانونی ساخت و ساز صنعتی مسکن و ارائه راه کارها و الزام های آن (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
94 بررسی وضعیت کنونی مدلسازی اطلاعات ساختمان در کشور ایران جهت پیاده سازی و پذیرش آن در صنعت ساخت و ساز کشور (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
95 بررسیو تحلیل شیوه های مدیریت پروژه (با مطالعه موردی در متروهای ایران) (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
96 بلند مرتبه سازی پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فروده شهری (Download Paper) 13th Students Conference on Civil Engineering
97 بودجه ریزی سرمایه ای در شرایط نامطئن (Download Paper) National Conference on Accounting and Management
98 بهبود عملکرد شرکتهای عمومی (GC) و واحد خدمات مدیریت طرح (MC) در تعامل با کارفرما به منظور اجرای بهینه پروژه های عمرانی (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
99 بهبود فرایند ایجاد ارزش در روند پیاده سازی فازهای مدیریت سبد پروژه ها (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
100 بهبود مدیریت پروژه های عمرانی در کشورهای جهان سوم با استفاده از ERP (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
101 بهره گیری از ارزشگذاری اختیار واقعی در پروژه های زیربنایی مشارکتی(PPP) (Download Paper) 14th International Project Management Conference
102 بهینه سازی استراتژی شرکت در مناقصات با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
103 بهینه سازی زمانبندی تهیه اقلام مهم در شرایط تورمی : مطالعه موردی سازه های فولادی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
104 بهینه سازی موقعیت استقرار جرثقیلهای برجی در کارگاه های ساختمانی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
105 پارامترهای تأثیر گذار در تهیه مدل مالی پروژه های فرودگاهی مطالعه موردی: ترمینال مسافری شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) (Download Paper) 7th International Project Management Conference
106 پارتنرینگ- مدیریت ارزش، تلفیقی ارزشمند از ابزارهای مدیریت پروژه (Download Paper) 02nd Value Engineering Conference
107 پروژه های عمرانی نیمه تمام و دلایل ساختار زایشی آنها (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
108 تاثیر نظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه، ارتقا و ایجاد عوامل اجرایی بخشICT کشور (Download Paper) 04th International Project Management Conference
109 تاثیر نظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه، ارتقاء و ایجاد عوامل اجرایی بخش ICT کشور (Download Paper)
110 تاثیرعدم انجام تعهدات مالی در پروژهای سرمایه گذاری (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
111 تامین آب شرب به روش جدا سازی از بهداشتی با رویکرد قراردادی مشارکتی (Download Paper) 6th Conference on water, wastewater and solid waste
112 تحلیل مقایسه ای قوانین و الگوهای مربوط به ساختاربرنامه ریزی برای توسعه شهری در ایران و سایر کشورهای جهان(مطالعه موردی: آمریکا، استرلیا، کانادا و ایران) (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
113 تخصیص ریسک در انواع رویکرد های اجرایی قرارداد های مهندسی -تدارکات -ساخت (epc) (Download Paper) 06th International Project Management Conference
114 تخصیص ریسک در شرایط همسان قراردادها ی طرح و ساخت (FPC&DB) در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
115 تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه (Download Paper) 13th Students Conference on Civil Engineering
116 توسعه همافزایی در کاربرد همزمان روشهای ساخت وساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان در مناقصات و کاهش خطای محاسبات (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
117 جایگاه بخش خصوصی درپروژههای زیربنایی کشورتحلیل کاربری قراردادهای احداث بهره برداری انتقال B.O.T (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
118 جایگاه مجتمع های ایستگاهی در تامین مالی پروژه های خطوط مترو در شهر تهران (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting, Business Management and Innovation
119 جایگاه مهندسی ارزش در احداث پروژه های حمل و نقل جاده ای کشور (مطالعه موردی :مسیر گردنه صلوات آباد در محور سنندج-همدان (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
120 جهانی شدن و چالشهای نظام اجرائی پروژه های شهری در ایران (Download Paper)
121 چارچوب ارزیابی عملکرد بر مبنای استاندارد PMBOK (Download Paper) 06th International Project Management Conference
122 چالش های انتخاب ساختار قراردادی دوعاملی و اسناد مناقصه (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
123 چالش های برون سپاری کار به روش طرح و ساخت، بررسی توزیع عادلانه ریسک در پروژههای مقاوم سازی (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
124 چالش های زمانی تحویل پروژه های بیمارستانی بررسی کاربردی قرارداد سه عاملی یا قراداد دو عاملی طرح و ساخت غیر صنعتی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
125 چالش های قراردادهای BOT در پروژه های زیر بنایی: مطالعه موردی آب شیرین کن عسلویه (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
126 چالش های قراردادهای BOT در پیشبرد پروژه های بخش انرژی ، مطالعه موردی نیروگاه گازی 954 مگاواتی جنوب اصفهان (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 3rd Conference - ETEC
127 چالش های کاربرد روش طرح و ساخت و تامین مالی توام EPCF در پروژه های زیرزمینی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
128 چالش های مدیریت محلی منابع آب در شهر تهران از منظر مدیریت یکپارچه بحران های مرتبط (Download Paper) 5th Comprehensive Flood Management and Engineering Conference
129 چالشها و راهکارهای اجرایی موفق در رفع اختلافات قرار دادهای طرح و ساخت مطالعه، موردی قراردادهای راه آهن (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
130 چالشها و معضلات قیمت در فهارس بها (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
131 چالشهای تصویب و دریافت فاینانس داخلی برای پروژه های زیربنایی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
132 چالشهای تهیه ضمانتنامه بانکی از نگاه شرکتهای پیمانکاری (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
133 چالشهای مدیریت مالی و حسابداری در قراردادهای بلند مدت پیمانکاری (Download Paper) The First National Conference on Accounting and Management
134 خانه سازی و مسایل اجتماعی (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
135 دسته بندی روشمند و تحلیل کمی جامع ریسک های پروژه های BOT10 (Download Paper) 01st National Conference on EPC contract
136 دسته‌بندی روشمند شیوه‌های ارزیابی پروژه‌های زیربنایی خصوصی (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
137 دیدگاه مدیریت تغییر در مدیریت سبد پروژه ها به منظور پیاده سازی موفق استراتژی (Download Paper) 2nd International Conference on tools and management techniques
138 راهکارهای افزایش بهره وری در پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی (Download Paper) 01st National Conference on Construction Engineering and Management
139 روش تهیه لایحه تاخیرات و نکات کلی مربوطه (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
140 روش های ساخت و مشخصات فنی بتن های سبک غیرسازه ای (Download Paper) 1st National Light Weight Concrete Conference
141 رویکرد بخش دولتی به مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه ها: ساختار و عملکرد (Download Paper) 04th International Project Management Conference
142 رویکردهای مدیریتی طراحی ، پایش و نگهداری سازه های ساحلی (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
143 ریسک و زیانهای پیمانکاری ناشی از قیمت پایین در مناقصه ها (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
144 ریشه یابیب دعاوی پیمانکاران عمرانی با رویکرد پیشگیری در مرحله واگذاری قرارداد (Download Paper) 7th International Project Management Conference
145 شناخت و بررسی عوامل موثر در بروز تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های صنعتی کشور - مطالعه موردی پروژه های طرح توسعه شرکت فولاد خوزستان (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
146 شناسایی ابعاد ضعف اخلاق حرفه ای در نظام ساخت و ساز شهری (Download Paper) 1st International Conference and the Fourth National Conference on Education in Engineering  (with an emphasis on new technologies of learning)
147 شناسایی پارامترهای متناظر با اصول و مبانی روش های پر کاربرد تدارک پروژه در تهیه اسناد مناقصه آنها (Download Paper) 3rd International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
148 شناسایی عوامل موردادعا پیمانکارناشی ازابلاغ خاتمه پیمان درقراردادهای سه عاملی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
149 شناسایی عوامل و شاخص های تاثیر گذار بر ارزیابی، کنترل و رتبه بندی طرح های تحقیقاتی در صنعت حمل و نقل ریلی ج.ا.ا (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
150 شناسایی فاکتورهای موفقیت بر اساس اصول، مبانی و مفاهیم روش های EPC و BOT (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
151 شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های زیربنایی با استفاده از مدل CFPR مطالعه موردی: تصفیه خانه آب شیرین شهر اهواز (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
152 شناسایی و اولویت بندی انواع دعاوی قراردادهای پیمانکاری در پروژه های عمرانی و دلایل بروزآنها (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
153 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های زیر بنایی کشور (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
154 شناسایی و کنترل عوامل بحرانی موفقیت (CSFs) در سیستم اجرای پروژه ( PDS ) (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
155 شناسایی و مقایسه تطبیقی انواع رویکردها در پروژه های EPC (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
156 صنعتی سازی و اجرای اسکلت ساختمان به روش قالب تونلی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
157 ضرورت حضور عامل مدیریت طرح(MC) در تعامل با شرکتهای پیمانکاری عمومی و کارفرما در پروژه های عمرانی شبکه مخابرات سیار (Download Paper) 05th International Project Management Conference
158 طراحی مدل و دستور العمل ایجاد. کنترل و ارشیو سازی مدارک و مستندات بر اساس سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ISO9001:2008 در پروژه خط 7 متروی تهران (Download Paper) 06th International Project Management Conference
159 کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسلام و قرآن (Download Paper) 3rd Comprehensive and National Conference on Resistance Economics
160 کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسلام و قرآن (Download Paper) 5th National Conference on Entrepreneurship and Knowledge Based Business Management
161 کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بهینه سازی طراحی سازه ها (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
162 کاربرد روش هزینه یابی فعالیت محور جهت مدیریت هزینه در صنعت ساخت و ساز (Download Paper) 02nd International Project Management Conference
163 کاربرد فناوری نانو درصرفه جویی مصرف انرژی ساختمان (Download Paper) First National Conference on Building the Future
164 کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در کاهش دعاوی پروژه های عمرانی (Download Paper) Second International Conference on Building Information Modeling
165 کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و لیزر اسکنر سه بعدی (3D laser scanner) در کنترل کیفیت قطعات پیش ساخته بتنی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
166 کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساخت (Download Paper) Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC
167 کنترل هزینه پروژه با بکارگیری سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVMS) (Download Paper) 13th Students Conference on Civil Engineering
168 کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM (Download Paper) International conference on management in the 21st century
169 گشایش اسناداعتباری درپروژه های ساخت و عمرانی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
170 لزوم استفاده از قراردادهای BOTبجای سه عاملی در اماکن ورزشی منتظراعتبار (مطالعه موردی درنوسازی مدارس وسازمان ساخت اماکن ورزشی) (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
171 مدل انتخاب دوره امتیاز برای پروژه های BOT (Download Paper) 01st National Conference on Construction Engineering and Management
172 مدل انتخاب روش اجرایی پروژه با رویکرد روش AHP (Download Paper) 02nd International Project Management Conference
173 مدیریت ادعا و ریسک با ملاحظات قراردادی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
174 مدیریت ایمنی کارگاه های ساختمانی و استقرار مسئولH.S.E (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
175 مدیریت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی (Download Paper) 02nd International Project Management Conference
176 مدیریت در انتخاب روش تامین مالی پروژه های زیر بنایی، فاینانس داخلی یا خارجی؟ (Download Paper) International conference on management in the 21st century
177 مدیریت دعاوی ادعاهای پیمانکاران عمرانی (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
178 مدیریت ریسک در پروژه های شهری به روش BOT (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
179 مدیریت ریسک مالی درپروژه های ساختمانی BT (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
180 مدیریت سیستماتیک پروژه ها توسط شاخص های کنترلی (Download Paper) International conference on management in the 21st century
181 مدیریت مدرن پروژه های شهری با بهره گیری از سیستم های اطلاعات (Download Paper) International conference on management in the 21st century
182 مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی (Download Paper) 05th International Project Management Conference
183 مشارکت بخش خصوصی دراجرای پروژه های حفاری صنعت نفت : چالش ها و راهکارها (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
184 مشکلات احداث بناهای بلند در مناطق متراکم و فرسوده شهری (Download Paper)
185 مطالعه چالشها و راهکارهای توسعه ی استفاده از پنل های خورشیدی در صنعت ساختمان (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
186 مطالعه موردی قراردادهای متعارف عمرانی از منظر ریشه یابی دعاوی ساخت (Download Paper) 05th International Project Management Conference
187 مطالعه ی موردی در استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در چرخه ی حیات پروژه های ساخت (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
188 معرفی کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)در صنعت ساخت و ساز (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
189 معرفی مجموعه قراردادهای انگلستان NEC و مقایسه کلی آن با قرارداد فیدیک وشرایط عمومی پیمان (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
190 معرفی مدل تعیین مدت دوره اعطای امتیاز در قراردادهای ساخت-بهره برداری - واگذاری (BOT) و بررسی موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد (Download Paper) The Accounting, Economics and Financial Management Conference
191 معرفی و کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت ساخت و ساز (Download Paper) 13th Students Conference on Civil Engineering
192 مقایسه ای تطبیقی میان روش های تدوین استراتژی (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
193 مقایسه تطبیقی بین سه شرایط عمومی سه عاملی ،طرح و ساخت داخلی(EPCpackage 84) و طرح و ساخت صنعتی (5490) در حوزه تغییرات در پروژه (Download Paper) 7th International Project Management Conference
194 مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور (Download Paper) 05th International Project Management Conference
195 مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت لاستیکی و آسفالت معمولی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
196 مقایسه ساختار سازمانی و قراردادی روش نوین تحویل یکپارچه پروژه (IPD) با روش های سنتی تحویل پروژه (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
197 مقایسه سطح بلوغ مدیریت پروژه و رتبه بندی پیمانکاران ساخت وساز (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
198 مقایسه عملکرد و ویژگیهای کار فرمای دولتی و خصوصی در پروژه های چهار عاملی مدیریت طرح کشور (Download Paper) 06th International Project Management Conference
199 ممیزی انرژی مصرفی ساختمان با بهره گیری از رتبه بندی برچسب انرژی ساختمان با رویکرد استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
200 نحوه تخصیص بهینه بودجه برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش حمل و نقل ریلی (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
201 نقد و بررسی انتخاب مهندس مشاور در طرح های عمرانی (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
202 نقد و بررسی کسری بودجه در طرح های عمرانی و راهکارهای مقابه با آن (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
203 نقش سطوح یادگیری سازمانی در چابکی نیروی کار (Download Paper) International Conference on Management
204 نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی در بستر توسعه پایدار (Download Paper) 1st National Conference on Accounting, Economics and Management
205 نقش مدیر سبد پروژه در پیاده سازی موفق استراتژی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
206 نقش مدیر طرح در پروژه های بزرگ (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
207 نقش مهندس مشاور در اجرای صحیح پروژه ها بر اساس قراردادهای دو عاملی وسه عاملی درایران و مقایسه با فیدیک (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
208 نقش مهندسی مشاور در روشهای مختلف اجرای پروژه (Download Paper) 2nd National Civil Engineering conference
209 هزینه های تطویل مدت پیمان پروژه ازمنظرپیمانکاری (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
210 یکپارچه سازی تکنیک های ساخت و ساز ناب در راستای بهبود برنامه ریزی و کنترل پروژه (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning