Doctor Toraj Sabzevari

Doctor Toraj Sabzevari

Doctor Toraj Sabzevari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی عددی ظرفیت باربری شمع های باریک شونده ساده و پله ای تحت مدول الاستیسیته های متفاوت خاک ماسه ای (Download Paper) Paya Shahr Journal Volume: 1, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر گام زمانی در دقت روشهای روندیابی هیدرولوژیکی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه دز (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
2 ارتباط بین ضریب رواناب سطحی با میزان بارندگی و شیب در خاک های رسی ماسه دار (Download Paper) National Conference on Civil and Architecture in Urban Management of the 21st Century
3 ارزیابی اثرات پروژههای آبخیزداری برکنترل سیلاب و مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه آبخیزخرمی از سرشاخههای سد سیوند در استان فارس (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
4 ارزیابی عددی تاثیر باریک شدگی ساده و پله ای بر ظرفیت باربری جانبی و قایم شمع های تکی در انواع خاک های ماسه ای (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
5 ارزیابی عددی ظرفیت باربری شمع های باریک شونده ساده و پله ای تحت زوایای متفاوت اصطکاک داخلی خاک ماسه ای (Download Paper) The first international conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City
6 ارزیابی مدل کلارک در خمین سیلاب حوضه های فاقد امار به روش هیدروگراف واحد لحظه ای زئومورفولوژیک (GIUH) (Download Paper) The first national conference on agriculture in difficult environmental conditions
7 ارزیابی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی GIUH برمبنای روش ناش در حوضه بدون امار بارندگی شور اندیکا (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
8 برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
9 برآورد دبی رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (طرح مطالعاتی: رودخانه قره آغاج در استان فارس) (Download Paper) 01st Regional Conference of Water
10 بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها در حضور پایه های قربانی شونده (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
11 بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و پایه های قربانی شونده (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
12 بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه های استوانه ای شکل پل با نصب همزمان طوق و کابل بر روی پایه و مقایسه تغییر قطر کابل و طوق (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
13 بررسی ارتباط بین بارندگی پیشین و عدد منحنی حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز والنات گولچ) (Download Paper) 2nd National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
14 بررسی عمق آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای شکل (Download Paper) 6th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
15 بررسی نحوه ی انتشار آلاینده های هیدروکربنی در خاک تحت شرائط مختلف (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
16 بررسی و ارزیابی تاثیر افزایش و کاهش آب برگشتی کشاورزی بر روی سطح ایستابی دشت کربال استان فارس (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
17 بررسی و ارزیابی تاثیر افزایش و کاهش باران و افزایش راندمان مصرف آب کشاورزی بر روی سطح ایستابی دشت کربال استان فارس (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
18 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سیستم ساماندهی جغرافیایی GIS (طرح مطالعاتی: قسمتی از رودخانه قره آغاج در استان فارس) (Download Paper) 01st Conferene of Urban GIS
19 تاثیر پارامتر توپوگرافی بر میزان فرسایش پذیری دامنه ها به روشUSLE (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
20 تاثیر سیستم های زهکشی برروی پایداری شیروانی های خاکی (طرح مطالعاتی : تکیه گاه سد خاکی برنجستانک ) (Download Paper) 02nd National Conference on Hydropower
21 تاثیر شکل و هندسه دامنه ها برروی زمان پیمایش جریان زیر سطحی دامنه های مرکب (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
22 تاثیر همزمان کابل و پایه های قربانی شونده برکاهش عمق آبشستگی موضعی درگروه پایه های استوانه ای شکل (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
23 تاثیر هندسه دامنه های حوضه های آبریز بر روی هیستوگرام زمان -مساحت (Download Paper) 2nd National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
24 تخمین حداکثر سیلابهای لحظه ای رودخانه های استان فارس با استفادها ز نرم افزار Mathwave(EasyFit5.2) (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
25 تخمین رواناب حوضه های آبخیز با استفاده از مدل هیدروگراف واحد مصنوعی گاما وبتا مطالعه موردی:حوضه کسیلیان (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
26 تعیین هندسه دامنه های حوضه های آبخیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تاثیر آن بر روی رواناب سطحی (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
27 تعیین هندسه دامنه های حوضه های ابخیزبااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و تاثیر آن برروی رواناب سطحی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
28 شبیه سازی عددی عملکردآبشکن ها درقوس خارجی رودخانه ها توسط نرم افزارمایک 21 مطالعه موردی رودخانه قلعه رئیسی (Download Paper) National Conference on strategies for facing water crisis in Iran and the Middle East
29 طراحی بهینه ابعاد سد بتنی وزنی تحت بار دینامیکی زلزله با نرم افزار CADAM (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
30 عملکرد طوق دایره ای شکل3Dو پایه ها قربانی شونده در کاهش آبشستگی دراطراف پایه ها پل (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
31 عوامل مؤثر برگرفتگی و انسداد فیلترهای موجود در سدهای خاکی (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
32 محاسبه میزان نشست رسوب بین آبشکن ها توسط نرم افزار مایک 21 (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
33 مدل اشباع پذیری دامنه های حوضه آبخیز و تاثیر آن بر روی زمان پاسخ زیر سطحی دامنه ها (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering & Architecture & Sustainable Development
34 مدل سازی کمی منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی:دشت کربال استان فارس) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
35 مقایسه روشهای مختلف تعیین زمان تمرکز حوضه های ابخیز مطالعه موردی حوزه ابخیز کسیلیان (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
36 مقایسه نتایج افت انرژی سرریزهای پلکانی توسط مدل های آزمایشگاهی، مدل Flow 3D و Fluent (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban