Doctor Ali Hajgholamsaryazdi

Doctor Ali Hajgholamsaryazdi

Doctor Ali Hajgholamsaryazdi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری و مؤلفه های مؤثر بر آنمطالعه موردی: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 10, Issue: 40
2 معرفی و استفاده از رویکرد تمایز مثبت در شناسایی ظرفیت های بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 10, Issue: 38
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه مدل درخت کاج برای شناسایی موانع توسعه فناوری در استان یزد (Download Paper) 5th International Conference and 9th  National Conference on Management of Technology
2 استخراج دینامیزم های موجود در رفتار شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری با رویکرد سیستم داینامیک (Download Paper) 1th National Conference on System Approach
3 تحقیقات پویاشناسی سامانه ها در ایران (Download Paper) The1st national conference of the Iranian Association of Pioneer Systems
4 تحلیل پویایی های مهاجرت نخبگان با استفاده از مدلسازی انجمنی (Download Paper) 2nd International Industrial Management Conference
5 تحلیل تاثیر تورم بر مسائل اجتماعی با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی (Download Paper) 1th National Conference on System Approach
6 تحلیل تاثیر سیاست های پارک علم و فناوری یزد برتوسعه فناوری موسسات مستقر درآن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (Download Paper) 2nd International and 6th National Conference on Management of Technology
7 تحلیل دینامیکی تاخیر پروژه های گاز پارس جنوبی (Download Paper) 11th International Management Conference
8 تحلیل دینامیکی مدیریت دانش در سیره امام علی (ع) (Download Paper) The1st national conference of the Iranian Association of Pioneer Systems
9 تحلیل سود آوری خطوط هوایی ایران با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک (Download Paper) 2nd International Industrial Management Conference
10 تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن با استفاده ازرویکرد پویایی های سیستمی (Download Paper) 2nd International and 6th National Conference on Management of Technology
11 تحلیل نقش مدیریت حرفه ایی در م وفقیت پارکها و مراکز رشد فناوری با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک کیفی (Download Paper) 4th International Conference and 8th  National Conference on Management of Technology
12 تدوین نقشه غنی ذینفعان پارک های علم و فناوری در ایران (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
13 کنترل میزان ضایعات در شرکت سیم و کابل با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی (Download Paper) 2nd International Industrial Management Conference
14 مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی؛ مکانیزم ایفای نقش پارکهای علم وفناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی (Download Paper) 04th Management of Technology Iranian Conference