Doctor Mahmoud Kazemi

Doctor Mahmoud Kazemi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی:بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه (Download Paper) Private Law Research Volume: 4, Issue: 13
Conference Papers
row paper title conference name
1 اقتصادی ترین سازه هیدرولیکی در بهره برداری از سیلاب در حوضه بازیاب شهرستان نائین بخش خور و بیابانک (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
2 بایسته ها و نباسته های اخلاق مدیریتی از منظر اسلام (Download Paper) 4th National Conference on ethics and manners of life
3 بررسی اثرات تغییرات جمعیتی بر پذیرش صندوق بیمه اجتماعیکشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان گناباد (Download Paper) 2nd National Conference on development challenges and Development strategies
4 بررسی اهداف و نقش آموزشهای همگانی شهروندی در ارتقاء فرهنگ شهروندی و مدیریت شهری (Download Paper) Iran's first national conference on education in 1404
5 بررسی برخی از مؤلفه ها و اصول اساسی در اخلاق جنسی از منظر قرآن و اسلام (Download Paper)
6 بررسی برخی از مولفه ها و اصول تربیت شهروندی و کرامت انسانی از منظر اسلام و قرآن (Download Paper)
7 بررسی رابطه میزان هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی در بین زنان جوان متاهل ومطلقه در شهر کرج (Download Paper) 7th International Conference on Psychology and Social Sciences
8 بررسی فرآیند رشد اخلاقی از منظر تحول شناختی (Download Paper) 4th National Conference on ethics and manners of life
9 بررسی فرایند رشد اخلاقی از منظر تحول شناختی (Download Paper) Applying Ethics Conference
10 بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی (Download Paper) 4th National Conference on ethics and manners of life
11 بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی (Download Paper) Applying Ethics Conference
12 بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی (Download Paper) Applying Ethics Conference
13 تبیین سبک زندگی معنویت محور در امنیت و سلامت روانی بر اساس آموزه های اسلامی (Download Paper) national Conference lifestyle, order and security
14 تبیین نقش ماهواره در ترویج سبک زندگی غربی و تأثیرگذاری بر روابط خانواده (Download Paper) national Conference lifestyle, order and security
15 جهانی شدن و چالشهای فراروی آموزش عالی درهزاره سوم (Download Paper) 8th Iranian Curriculum Studies Association
16 چالش های اساسی فراروی آموزش عالی در هزاره سوم (Download Paper) Second National Conference on Research and Technology
17 مروری برچالش های اساسی فراروی نظام آموزش عالی ایران (Download Paper) Second National Conference on Research and Technology
18 مولفه ها و شاخصه های خانواده سالم: بر اساس الگوی خانواده های اسلامی ایرانی (Download Paper)
19 مولفه های اخلاق معلمی از منظر قرآن و روایات (Download Paper) 4th National Conference on ethics and manners of life
20 نقش اخلاق محوری در سلامت روانی و اجتماعی خانواده (Download Paper)
21 نقش مؤلفه ها و اصول اخلاقی در تحکیم بنیان خانواده از منظر قرآن کریم (Download Paper)
22 نقش مهرورزی در تربیت از منظر قرآن و سنت با تاکید برخانواده (Download Paper) 7th International Conference on Psychology and Social Sciences
23 نقش مهرورزی در زندگی خانوادگی از منظر اخلاق اسلامی (Download Paper) 4th National Conference on ethics and manners of life
24 نقش مهرورزی درتربیت دینی و تأمین امنیت (با تأکید بر آموزه ها و سبک زندگی اسلامی) (Download Paper) national Conference lifestyle, order and security
25 نقش و اثربخشی حسن انجام وظایف همسران در نظم و امنیت خانواده (با رویکرد سبک زندگی اسلامی) (Download Paper) national Conference lifestyle, order and security
26 نقش و تأثیرات فضای مجازی بر سلامت اجتماعی و روانی خانواده (Download Paper)
27 نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین جرات ورزی با امیدواری و تاب آوری دردانشجویان دانشگاه زنجان (Download Paper) 7th International Conference on Psychology and Social Sciences
28 نهان کاوی کور تصاویر Jpeg با استفاده از ویژگی های آماری ضرایب تبدیل موجک (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
29 نهان کاوی کور تصاویر Jpeg مبتنی بر تبدیل موجک (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science
30 نهان کاوی کور مبتنی بر الگوریتم Gradient Boosting (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
31 نهان کاوی کورتصویربااستفاده ازتبدیل موجک (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
32 نیازسنجی آموزشی و الویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد (اولین گام در آموزش شهروندی) (Download Paper) Iran's first national conference on education in 1404