Doctor Kazem JAfarinaimi

Doctor Kazem JAfarinaimi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی و مدلسازی قطع کردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 4, Issue: 1
2 تحلیل عددی استفاده از آبگرمکن خورشیدی ترکیبی فتوولتاییک- گرمایی در ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 7, Issue: 1
3 تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان و اطرافیان دروگر چهارچرخ با آلودگی صوتی (Download Paper) Journal of Health and Development Volume: 4, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرات خاکورزی نامطلوب به روش مرسوم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک لومی رسی (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources
2 ارزیابی روش نوین کنترل علف های هرز چمنی بر پایه استفاده از فناوریجت آب (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
3 ارزیابی عملکرد برداشت در ماشین برداشت کلم پیچ (Download Paper) 1st international conference and the2nd national conference on agriculture, environment and food security
4 ارزیابی عملکرد برداشت و سرزنی صحیح در ماشین برداشت سیر (Download Paper) 2nd National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
5 ارزیابی و مدلسازی برش علف های هرز به روش هیدرودینامیک (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
6 استفاده از حلال های تحت فشار در استخراج ترکیبات فراسودمند از ضایعات کشاورزی (Download Paper) 1st National Conference on Agricultural Crop Processing
7 استفاده از روش آماری - نرم افزاری kriging به عنوان ابزاری قدرتمند در کمک به مدیریت بهینه کشاورزی (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
8 امکان سنجی خشک کردن ضایعات زردآلو جهت تهیه نوعی خشکبار (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
9 بررسی اثر رطوبت، سرعت پیشروی، تعداد ضربات وارده به خاک بر روی مقاومت فروروی خاک در خاکورز ارتعاشی (Download Paper) 11th National Congress on Mechanical Engineering, Biomaterials and Mechanization of Iran
10 بررسی انواع ردیاب های خورشیدی (Download Paper) 1st international conference and the2nd national conference on agriculture, environment and food security
11 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز نرگس رقم شهلا Narcissus tazetta cv. Shahla (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
12 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گل محمدی (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
13 بررسی عملکرد سامانه فتوولتائیک-گرمائی آبی در ایران (Download Paper) 1st annual congress of world energy crisis
14 بررسی لانس باردارکننده سم خروجی درسمپاش های الکترواستاتیک (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
15 بررسی مکانیزاسیون و راندمان بهره برداری ازتراکتور درشهرستان کاشان (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
16 بررسی و راهکارهای کاهش هزینه های ساخت و نگهداری ردیف کار مکانیکی از طریق جایگزینی سیستم موزع مرکزی (Download Paper) 01st National Conference On Consumption Pattern Reforms In Agriculture, Natural Resources And Veterinary Medicine
17 بهینه سازی استفاده از ماشینهای کشاورزی بر مبنای روشهای نوین در کشاورزی دقیق مطالعه موردی سیب زمینی استان کرمان (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
18 تأثیر نوع، سرعت پیشروی و دفعات عبور تراکتور بر تراکم پذیری خاک وعملکرد محصول سیب زمینی در کرمان (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
19 تعیین فرکانس طبیعی درختان میوه برای استفاده دربهینه سازی عملکرد شاخه تکانهای ارتعاشی (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
20 تولید نوشیدنی های فوری از منابع گیاهی (Download Paper) Congress for the Development of Regional Scientific Cooperation of Food and Agriculture Industries
21 روند تغییر شکل و فشردگی خاک تحت تاثیر چرخ های تراکتور (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
22 ساخت و بررسی مکانیزمی برای افزایش و کنترل پایداری تراکتور برروی شیب عرضی (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
23 طراحی و ساخت ماشین پشت تراکتوری برداشت سیر مجهز به واحد بردارنده و سرزن (Download Paper) 2nd National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies