Doctor Masomeh Tabatabaii

Doctor Masomeh Tabatabaii

Doctor Masomeh Tabatabaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Masomeh Tabatabaii in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی اثر فرایند بر میزان سرب و کادمیوم در حلوا ارده های سنتی استان یزد (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
2 بررسی تأثیر پوست گیری کنجد خام بر میزان سرب و کادمیوم ارده های سنتی استان یزد (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
3 بررسی میزان تأثیر هر یک از مواد اولیه بر سرب و کادمیوم حلوا ارده های سنتی استان یزد (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
4 بررسی میزان سرب و کادمیوم در ترکیبات تشکیل دهنده و نیز حلوا ارده های سنتی استان یزد (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
5 بررسی و شناسایی بلوری کمپلکسی از نیکل با 6،2 -پیریدین دی کربوکسیلیکاسید درحضور 2، 2 - بی پیریدین (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
6 بررسی و شناسایی ساختار پلیمر کوئوردیناسیون نیترات لانتان III با لیگاند بنزن 5،4،2،1 تتراکربوکسیلیک اسید (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
7 بررسی و شناسایی کمپلکسی از پالادیم با لیگاند 4- امینو- 5- متیل 2- H - ؛ 1 ، 2 ، 4 - تری آزول- 3 (4 - H ) - تیون (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
8 تخریب رنگ از پساب های صنایع نساجی با استفاده از سیستم امواج ماورای بنفش و الکتروشیمی (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
9 تھیھ و ساختار بلوری پلیمر کویوردیناسیونی روی با لیگاند 2-آمینوپیریمیدین و لیگاند پل شونده آزاید (Download Paper) 21th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
10 تهیه ، شناسایی و ساختار کریستالی کمپلکس جدید نیکل تحت شرایط هیدروترمال (Download Paper) 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
11 تهیه شیشه های بیو اکتیو دارای TiO2 بر پایه . SiOr - CaO - PO و بررسی کاربرد آن در دندانپزشکی (Download Paper) First National Conference on Nanobiotechnology
12 تهیه نانو ذرات لانتانیوم اکسید به لانتانیوم اکسید دوپ شده (Download Paper) 3rd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology
13 تهیه نانوذرات باریم کلراید از پلیمر کوئوردیناسیونی باریم (Download Paper) Third National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
14 تهیه و تعیین ساختار بلوری لیگاند شیفباز مشتقشده از متیل تیو- 4،2،1 - تریآزول با ۲-هیدروکسی- 3- متوکسی بنزآلدهید (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
15 تهیه و ساختار بلوری تیون هتروسیکل 4-آمینو- 6- H- ؛4،2،1- تری آزین -3- تیون- 5- ان (AHTTO,1) و کمپلکسی از با نقره (I) این لیگاند (Download Paper) 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
16 تهیه و ساختار بلوری کو -کریستال تشکیل شده از کمپلکس های آهن با 2،6 -پیریدین دی آربوآسیلیک اسید و 3- آمینو 4،2،1 - تری آزول (Download Paper) 21th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
17 تهیه و شناسایی پلی اکسومتالت های مس و کبالت (Download Paper) 3rd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology
18 تهیه و شناسایی ترآیبی از مس یک ظرفیتی و لیگاند تری فنیل فسفین با ساختار کوبان (Download Paper) 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
19 تهیه و شناسایی کمپلکس سه هستهای کبالت با لیگاند 3-آمینو 1- -H -1،2،4 - تری آزول (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
20 تهیه و شناسایی نانو ذرات وانادیم اکسید (Download Paper) 3rd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology
21 تهیه، شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس جدید مس یک ظرفیتی با لیگاند شیف- باز مشتق از 4- آمینو- 5 متیل-2-1,2,4H - تری آزول H(4))(3 ) تیون (Download Paper) 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
22 جداسازی و بررسی مکانیزم رهایش عصاره بزاق زالوی بارگذاری شده در حامل هیدروژلی در درمان زخم های عفونی (Download Paper) First National Conference on Nanobiotechnology
23 حواس الکترود شیمیایی پلی اکسو متال ها (Download Paper) 3rd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology
24 ساخت و مشخصه یابی نانو کپسول های هیالورونیک اسید حاوی زنجبیل جهت درمان بیماری آرتروز مفاصل (Download Paper) First National Conference on Nanobiotechnology
25 سنتز نانوهیدروکسی آپاتیت از شیشه زیست فعال بر پایه SiOr - CaO - MgO - ZrO2 با روش سل ژل جهت کاربرد در دندانپزشکی (Download Paper) First National Conference on Nanobiotechnology
26 سنتز و ساختار بلوری N- (2- هیدروکسی -3- متوکسی بنزیلیدین) -4- متیل بنزن سولفویهدرازید (Download Paper) 3rd national conference and the 1st International Conference on applied research in chemistry and chemical engineering, and the 3rd national conference and the 1st International Conference on Applied Research in Biology
27 سنتز، شناسایی و تعیین ساختار های بلوری کمپلکس های دو هسته ایی و تک هسته ایی پالادیم شامل 4،2،1 -تری آزین (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
28 کاربرد رنگ آزویی(Light Yellow X6G) در اندازه گیری مقادیر ناچیز اسمیم به روش اسپکتروفتومتری (Download Paper)
29 مدل سازی بازار و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی (Download Paper) 2nd Conference on Accounting, Economics and Financial Management
30 یک پلیمر کویوردیناسیون دو بعدی جدید از سامریم(III) با پیرازیندیکربوکسیلیک اسید، تهیه وتعیین ساختار بلوری آن (Download Paper) 21th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran