Doctor Moslem Ghasemi

Doctor Moslem Ghasemi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان از نظرخدمات بهداشت و درمان با استفاده از تکنیک TOPSIS (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 8
2 بررسی تاثیر مداخلات عصب روانشناختی بر عملکرد زبان دریافتی کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی SLI: پژوهش مورد منفرد (Download Paper) Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation Volume: 4, Issue: 4
3 تحلیل توزیع فضایی فقر در نواحی شهری با استفاده از تکنیک Morris مطالعه موردی: شهرستان های استان کرمان (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 9
4 توریسم شهری و نقش آن در توسعه گردشگری جامعه میزبان با تاکید برتوسعه پایدار مطالعه موردی: ماهان (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 11
5 جابجایى آزاد نانوسیال آب-آلومینا در یک محفظه مربعى حاوى دو جفت چشمه و چاه (Download Paper) Journal Of Modeling in Engineering Volume: 15, Issue: 49
6 حاشیه نشینی و بافت های فرسوده و نقش آن در بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی مطالعه موردی: شهر رفسنجان (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 9
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثربخشی مداخلات عصبروانشناختی بر عملکرد ریاضی کودکان دارای بیش فعالی همراه با نقص توجه : مطالعه موردی (Download Paper) National congress and children s festival with special needs
2 انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی دارای چشمه و چاه (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
3 بررسی معضلات بافت فرسوده شهر کرمان از منظر کالبدی (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
4 بررسی وضعیت کالبدی محلات شهرهای اسلامی ایرانی –مطالعه موردی: محله کرمان تهران (Download Paper) 1ST International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
5 تحلیل آب و هوایی طراحی فضاها در سبک معماری بناهای تاریخی استان کرمان مطالعه موردی: ارگهای قدیم بم و راین (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
6 تحلیل نقش آب وهوا درسبک معماری عناصروفرآیند سازوکاریخدان مویدی شهرکرمان (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
7 تحلیل نقش گردشگری شهری در اقتصاد شهرستان کرمان با استفاده از تکنیک Saw (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
8 تفکیک هوشمند نواحی شکسته و غیر شکسته در چاههای نفت مخزن آسماری با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی (Download Paper) 3rd National Iranian Petroleum Conference & Related Industries
9 جداسازی شکستگیهای طبیعی در چاه نمودارهای تصویری با استفاده از پردازش تصویر (Download Paper) 3rd National Iranian Petroleum Conference & Related Industries
10 چالش ها، کنش ها و واکنش ها در گردشگری روستایی : مطالعه موردی روستای هدف برغان شهرستان کرج (Download Paper) 3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
11 ردیابی نقطه بیشینه توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک، با استفاده از کنترلر پیش بین (MPC) (Download Paper) 26th International Power System Conference
12 کنکاشی در باب وضعیت گردشگری منطقه جنوب شرق کشور مطالعه موردی: روستای تاریخی میمند (Download Paper) 9th Congress of Iranian geopolitics & Planning the border areas of Iran
13 مدلسازی هیدرولیکی یکپارچه رودخانه ی بهمنشیر و کانالهای آبرسان با استفاده ازMIKE11 (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
14 مزایا و معایب قراردادهای EPC در پروژه های عمرانی-مطالعه موردی پروژه طرح و ساخت آبیاری تحت فشار و تجهیز و نوسازی اراضی بنه باشت بهبهان خوزستان (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
15 نقش مجموعه بازار سنتی در توسعه گردشگری پایدار شهری مطالعه موردی: شهر کرمان (Download Paper) 1st National Conference of the urban development