Doctor Reza Abass Nia

Doctor Reza Abass Nia

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Reza Abass Nia in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardCivil Engineering Sharif

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه ی روشی ترکیبی در تخمین طیف غیر کشسان به منظور تعیین جابجایی هدف به روش N2 (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 31, Issue: 4
2 ارزیابی و مقایسه ی شاخص های مکان یابی خسارت در قاب های سه بعدی بتنی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 28, Issue: 3
3 بررسی عوامل موثر بر ضربه ی ایجاد شده در قاب های خمشی فولادی دو بعدی با بادبندهای لق هم گرا (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 27, Issue: 2
4 راهبرد بهینه ی کارفرما و پیمانکار در پروژه ی مواجه با تاخیر، با رویکرد نظریه ی بازی ها (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 31, Issue: 2
5 فرایند تولید خودکار هندسه ی نمونه ی دو بعدی بتنی با در نظر گرفتن توزیع تصادفی سنگ دانه ها و حل آن با روش المان گسسته (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 29, Issue: 2
6 مقاومت در برابر خرابی پیش رونده ساختمان های بتنی با شکل پذیری های مختلف (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 32, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 Accuracy investigation of estimation structural parameters of irregular steel frames with novel pushover method (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
2 آنالیز کمانش و بررسی نسبت بهینه قطرهای دو حلقه فولادی متحدالمرکز به عنوان المانی شکل پذیر در مهاربندهای هم محور (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
3 آنالیز کمانش و ربررسی نسبت بهینه قطرهای دو حلقه فولادی متحدالمرکز به عنوان المانی شکل پذیر در مهاربندهای هم محور (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
4 اثر افت سختی در خسارت لرزه ای وارد به ساختمان های بتنی مسلح (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
5 اثر پارامترهای زوال در خسارت لرزه ای وارد به ساختمان های بتنی مسلح (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
6 اثر ترک خوردگی در تحلیل قابهای بتن مسلح مهار بندی نشده (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
7 اثر مواد افزودنی مختلف بر روی مشخصات مکانیکی و رفتار جمع شدگی ملاتهای تعمیری (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
8 اثر مواد افزودنی مختلف بر روی مشخصات مکانیکی و رفتار جمع شدگی ملاتهای تعمیری (Download Paper) 01st conference on seismic retrofitting of structures
9 ارائه راهکارهایی برای کاهش هزینه در پروژه های عمرانی از دیدگاه مدیریت ساخت (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
10 ارائه مدل پیشنهادی جهت پیش بینی نوع انهدام ستون ها (Download Paper) 02nd National Conference on Retrofiting of Iran
11 ارائه مدل پیشنهادی جهت تعیین ظرفیت تغییر شکل جانبی ستونها (Download Paper) 02nd National Conference on Retrofiting of Iran
12 ارزیابی اقتصادی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیریهای مختلف (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
13 ارزیابی رفتار تیر بتن آرمه تحت اثر بارگذاری با نرخ کرنش بالا (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
14 ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای سیستمهای سازه ای ساختمانهای بتنی مسلح (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
15 افزایش جذب انرژی در قابهای مهاربندی هم مرکز با بادبند شکل پذیر (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
16 افزایش سختی و میرایی عضو حلقوی جهت شکل پذیر نمودن مهاربندهای هم محور در بارهای متنوع لرزه ای (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
17 افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور با استفاده از کنترل کننده محوری (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
18 افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور با استفاده ازالمان استهکاکی انرژی (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
19 افزایش ظرفیت خمشی تیر بتنی دوسرساده باانتقال نیروی فشاری میلگرد فشاری به مقطع کششی به وسیله آرماتورادگاداخل لوله به روش آزمایشگاهی و عددی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
20 افزایش ظرفیت خمشی تیر بتنی دوسرساده باانتقال نیروی فشاری میلگرد فشاری به مقطع کششی به وسیله آرماتورادگاداخل لوله ونگاه اقتصادی به آن به روش عددی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
21 انتخاب مدل مناسب برای فنر فصل مشترک FRP و بتن در نمونه های بتنی تقویت شده با ورق FRP در مدل سازی لغزش اتصال به روش المان گسسته (Download Paper) 1st International Conference on Sustainability and Urban Development
22 انتخاب مدل مناسب برای فنر فصل مشترک FRP و بتن در نمونهی بتنی تقویتشده با ورقFRP در مدلسازی لغزش -اتصال به روش المان گسسته (Download Paper) National Conference of Sustainable Development and Urban Construction
23 Capacity curve estimation of reinforced concrete frames with a novel adaptive pushover method (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مقاومت الکتریکی بتن ترمیمی بر تشکیل آند تکوینی (Download Paper) The 5th National Conference on Concrete Self-Determining of Iran and the First National Conference on the Maintenance of Concrete Structures
25 بررسی اثر جمع شدگی و مواد افزودنی مختلف بر روی مقاومت پیوستگی بتن های پایه و تعمییری (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
26 بررسی اثر محصورکنندگی در رفتار تنش-کرنش بتن مقاوم سازی شده با FRP (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
27 بررسی اثر مواد افزودنی (اکریلیک, SBR, میکروسیلیس و الیاف) بر روی مقاومت پیوستگی ملاتهای تعمیری و بتن پایه (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
28 بررسی استفاده از فولاد با تنش جاری شدن پایین در کنترل کننده محوری جهت افزایش شکل پذیری مهار بندهای هم محور (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
29 بررسی بادبندهای هم مرکز با استفاده از اتصال اصطکاکی همراه با لقی اولیه (Download Paper) 01st National Conference on Retrofiting of Iran
30 بررسی بهبود رفتار لرزه ای مهاربند های هم محور با استفاده از المان نوین شکل پذیر (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
31 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در بادبند های دارای لقی (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
32 بررسی تاثیر لقی در اتصال بادبندهای هم مرکز به قاب خمشی (Download Paper) 02nd National Conference on Retrofiting of Iran
33 بررسی تاثیرالمان مستهلک کننده انرژی بر شکل پذیری مهاربندهای هم محور (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
34 بررسی تأثیر مشخصات هندسی و نحوه چیدمان لایه های FRP بر مقاوم سازی دیوارهای با مصالح بنایی (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
35 بررسی تحلیلی تاثیر دو حلقه فولادی متحدالمرکز بر شکل پذیری مهاربندهای هم محور (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
36 بررسی تحلیلی تأثیر دو حلقه فولادی متحدالمرکز بر شکل پذیری مهاربندهای هم محور (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
37 بررسی دقت روشهای پوش آور در تخمین منحنی ظرفیت قابهای خمشی فولادی سه بعدی (Download Paper) 2nd Conference of Steel and Structures
38 بررسی رفتار اتصالات L و T شکل دیوار به دیوار در پانلهای ساندویچی بتن پاشی (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
39 بررسی رفتار تنش - کرنش ستونها یا نمونههای بتنی مسلح و محصور شده با FRP (Download Paper) 1st Conference on Passive Defense and Resistant Structures
40 بررسی رفتار تنش - کرنش نمونه های بتنی مسلح مقاوم سازی شده با FRP (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
41 بررسی رفتار تنش-کرنش نمونه های بتنی محصور شده باFRP تحت اثر بار سیکلی (بارگذاری و باربرداری تکراری) (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
42 بررسی رفتار تیر بتن آرمه تحت بارگذاری ضربه ای با استفاده از مدل سازی در نرم افزار LS-DYNA (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
43 بررسی رفتار قاب جزء در سازه های بتن مسلح در برابر خرابی پیشرونده (Download Paper) 5th National Conference of Concrete
44 بررسی روشهای مدلسازی عددی فرآیند گسیختگی بتن پرمقاومت تحت بارفشاری (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
45 بررسی سازه ای دکل خودایستا برای خط انتقال نیروی 700 KV-AC (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
46 بررسی ضرایب مورد استفاده در روش مسیر جایگزین در تحلیل های مربوط به انهدام پیشرونده (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering & Architecture & Sustainable Development
47 بررسی ظرفیت برشی دیوارهای ساز های بر اساس آئی ننامه بتن ایران EC8(CEN و ( 1994 UBC و 1994 (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
48 بررسی عملکرد المان شکل پذیر در بادبندهای هم مرکز قابهای فولادی (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
49 بررسی عملکرد بادبندهای هم مرکز با لقی اولیه در قابهای خمشی (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
50 بررسی فرآیند اجرای مهندسی ارزش در بستر مدلسازی اطلاعات ساختمان (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
51 بررسی مدل سازی تحلیلی دیوارهای سازه ای بتن مسلح (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
52 بررسی مدل های زوال اعضای سازه ای (Download Paper) 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics
53 بررسی مدلهای پیش بینی جمع شدگی بتن (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
54 بررسی مدلهای رفتاری بتن به منظور شبیه سازی عملکرد تیر - ستون های بتن مسلح با استفاده ازروش اجزاءمحدود (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
55 بررسی مقاومت برشی - لغزشی دیوارهای سازه ای بتن مسلح (Download Paper) National Civil Engineering Conference
56 بررسی مکانیزمهای مقاومت در برابر انهدام پیشرونده در جزء قاب بتن آرمه (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
57 بررسی و نقد نشانة خسارت Park-Ang در سازه های بتنی (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
58 بهینه سازی موازنه هزینه – زمان : استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی درعدم قطعیت هزینه ها (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
59 پیش بینی نوع انهدام ستون های بتن آرمه تحت اثر بار جانبی دوره ای (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
60 پیش بینی هزینه تهیه و نگهداری مصالح در پروژه های عمرانی با بهره گیری از شبکه های عصبی بمنظور کاهش هزینه (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Project Management
61 تحلیل عناصر محدود تیرهای بتن مسلح بحرانی در برش با لحاظ ظرفیت قفل شدگی سنگدانه ها (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
62 تحلیل قابهای بتن مسلح مهاربندی نشده با در نظر گرفتن اثر ترک خوردگی (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
63 تخمین جمع شدگی مقید بر اساس فاکتور قید با توجه به شرایط بتن پایه (Download Paper) 02nd International Conference on Concrete and Development
64 تخمین منحنی ظرفیت قابهای خمشی فولادی نامنظم درارتفاع با یک روش پوش آور تطبیقی نوین (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
65 راهبردهای طراحی ساختمانها برای خرابی پیشرونده و پدافند غیرعامل (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
66 رفتار تنش - کرنش ستونهای مستطیلی محصور شده با FRP تحت بارگذاری محوری فشاری (Download Paper) 1st International Conference on Concrete Technology
67 رفتار تنش-کرنش ستون های مستطیلی محصورشده با FRP تحت بارگذاری محوری فشاری (Download Paper) 2nd International Conference on Seismic retrofitting
68 روش مسیر بحرانی فازی براساس ریسک پذیری و خوش بینی مدیر پروژه (Download Paper) 04th International Project Management Conference
69 رویکرد منطق فازی و الگوریتم نخبه گرای ژنتیک در بهینه سازی موازنه هزینه – زمان- کیفیت (Download Paper) 04th International Project Management Conference
70 شناسایی و طبقه بندی ریسک پرورژه های EPC و تعامل آنها با اهداف پروژه (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
71 شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بحرانی مشترک پروژه های ساخت (Download Paper) 7th International Project Management Conference
72 ضعف لرزه ای ستون های بتن آرمه و مقاوم سازی آنها با ژاکت فروسیمانی (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
73 ضعف لرزه ای ستونهای بتن مسلح و مقاومسازی آنها با ژاکت بتنی (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
74 ضعف لرزه ای ستونهای بتن مسلح و مقاومسازی آنها با طوقه فلزی (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
75 طراحی سطوح و دوره های زمانی بازرسی پلها بر مبنای بازرسی 150 دستگاه پل (Download Paper) 3rd International Conference on Seismic Retrofitting
76 ظرفیت تغییر شکل جانبی ستونهای بتن آرمه (Download Paper) 02nd International Conference on Concrete and Development
77 کاربرد بتن مسلح در بهینه سازی برجهای انتقال نیرو (Download Paper) 15th International Power System Conference
78 کاربرد روش تبدیل ویولت در تشخیص سلامت سازه ها (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
79 لوله های FRP پرشده با بتن مسلح (Download Paper) 02nd National Conference on Concrete
80 مدل پیشنهاد قیمت پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانی با رویکرد ریسک مالی (Download Paper) 06th International Project Management Conference
81 مدلسازی اتصالات در سازههای بتن مسلح تحت نیروهای یکنواخت و چرخه ای (Download Paper) 5th National Conference of Concrete
82 مدلسازی اجزا محدود زوال مشخصات مکانیکی اعضای بتن مسلح در اثر زنگ زدگی میلگردها (Download Paper) 3rd International Conference on Seismic Retrofitting
83 مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی با استفاده از استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (Download Paper) 13th Students Conference on Civil Engineering
84 مروری بر روشهای تحلیل غیر کشسان سازه های دریایی با قاب فولادی بادبندی شده (Download Paper) 03rd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
85 مطالعه افزایش ظرفیت باربری عضوحلقوی شکل پذیر درمهاربندهای هم مرکز (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
86 مطالعه تاثیر کاهش مقاومت در آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی (Download Paper) 01st National Conference on Retrofiting of Iran
87 مطالعه روشهای مختلف جهت جلوگیری از کمانش بادبندهای هم مرکز (Download Paper) 02nd National Conference on Retrofiting of Iran
88 مطالعه نشانه خسارت سازه های بتن مسلح (Download Paper) 06th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
89 مطالعه نشانه خسارت و انهدام برشی ستونهای بتن آرمه (Download Paper) 02nd International Conference on Concrete and Development
90 مطالعه ی روش های تحلیل غیر خطی و غیر الاستیک قاب های فولادی (Download Paper) 03rd Conference of Steel and Structures
91 معرفی و بررسی سیستم های شکل پذیر(المانهای اصطکاکی) در سازه های فلزی (Download Paper) Iranian Rehabilitation National Conference
92 مقاوم سازی ستونهای بتن آرمه با استفاده از جاکت فلزی (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
93 مقایسه رفتار اتصالات خارجی تقویت شده توسط صفحات فولادی با اتصالات تقویت شده بوسیله ورقهای FRP (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
94 مقایسه میزان جذب انرژی در بادبند دارایی لقی و بادبند بدون لقی در قاب خمشی (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
95 مقایسه و بررسی پاسخ دینامیکی پل تحت عبور بارمتحرک با استفاده از روش تحلیلی وروش های عددی (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
96 موازنه هزینه - زمان با در نظر گرفتن زمانبندی غیرقطعی (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Project Management
97 نظام اولویت بندی تعمیر و نگهداری پلهای شهر تهران (Download Paper)
98 هزینه های کیفیت پروژه های ساخت (Download Paper) 06th International Project Management Conference