Doctor Homayoun Estekanchi

Doctor Homayoun Estekanchi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Homayoun Estekanchi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardCivil Engineering Sharif

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی رفتار لرزه یی قاب های فولادی در سطح خطر مختلف با روش زمان دوام (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 28, Issue: 4
2 تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینی نفت به روش زمان دوام با توابع شتاب سازگار با زلزله های واقعی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 26, Issue: 3
3 کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 30, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از روش زمان دوام (Download Paper) 2nd International Conference of Geotechnical & Urban Earthquake Engineering
2 ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل قابهای فولادی دو بعدی غیر یکنواخت در مقایسه با روش استاتیکی (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
3 ارزیابی عملکرد شاخص های شدت زلزله در تخمین پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از روش زمان دوام (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
4 ارزیابی عملکرد لرزهای سازه های با دیوار باربر بتنی با استفاده از روش زمان دوام (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
5 ارزیابی و مقایسه عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن آرمه طراحی شده مطابق ویرایش جدید و قدیم آیین نامه 2800 (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
6 بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
7 بررسی تاثیر جداگر لرزه ای لاستیکی بر کنترل ارتعاشات سوله صنعتی دو طبقه (Download Paper) 2nd International Conference of Geotechnical & Urban Earthquake Engineering
8 بررسی تاثیر زاویه ی اعمال شتاب نگاشت های زلزله در پاسخ لرزه ای پل ها با استفاده از روش زمان دوام (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
9 بررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی مهاربندی شده دارای ضعف در اتصالات بادبند (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
10 بررسی روش فنر معادل ارتجاعی در تحلیل خطی پی های گسترده (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
11 بررسی ضریب برش پایه ی بهینه در قاب خمشی فولادی بر اساس آنالیز هزینه ی دوران بهره برداری (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
12 بررسی عملکرد شاخصهای خرابی در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
13 بهینه سازی توابع شتاب زمان دوام با استفاده از الگوریتم ناحیه اطمینان (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
14 تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوارهای برشی تقویت شده بوسیلهFRP با روش زمان دوام (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
15 تخمین توزیع احتمال پاسخ لرزهای سازهها از طریق تحلیل زماندوام (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
16 تخمین زلزله قابل تحمل توسط قاب مهاربندی غیر شکل پذیر موجود بوسیله روش زمان دوام (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
17 کاربرد روش زمان دوام در طراحی بر اساس عملکرد،با مثالی از قاب مهاربندی هم محور فولادی ویژه (Download Paper) 04th Seismic Resistant Design of Buildings (Standard 2800)
18 کاربرد روش زمان دوام در طراحی بهینه ی میراگرهای ویسکوز بر پایه ی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
19 کنترل خوردگی و تأثیر آن بر مقاومت سالن صنعتی فولادی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
20 مقایسه عملکرد مهاربندهای برون مرکز و مهاربندهای ضربدری در ساختمانهای تحت زلزله (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
21 مقایسه هزینه ریسک لرزه ای پل های چند دهانه بتنی و فولادی با استفاده از روش زمان دوام (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development