Doctor Reza Kamkar

Doctor Reza Kamkar

Doctor Reza Kamkar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Reza Kamkar in conferences

Posiction Conference Organizer Year
executive Secretary 17th Iranian Hydraulics Conference Shahrekord 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارتعاش ازاد سیستم قاب محیطی هسته برشی کمربندخرپایی و مهاربازویی به روش تحلیلی (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
2 ارزیابی پاسخ غیرخطی سد بتنی تحت اثر زلزله و اجزای ضربه و باقیمانده ی به دست آمده از تبدیل موجک، مطالعه موردی: سد کوینا (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
3 ارزیابی پاسخ های خطی سد بتنی دو قوسی تحت بارگذاری حرارتی، وزنی، فشار هیدرواستاتیک و بار زلزله، مطالعه موردی: سد امیرکبیر کرج (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
4 ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس مفهوم انرژی با استفاده از مطالعات آماری (Download Paper) International conference on new research in science and engineering
5 ارزیابی سیستم های سازه ای لوله ای متفاوت در ساختمان های بلند تحت بارگذاری باد و شبه دینامیکی زلزله: مطالعه ی مورد (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
6 ارزیابی و مقایسه ی رفتار چرخه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر و معمولی تحت بار انفجار (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
7 بررسی آسیب سازهای با استفاده از آنالیز مودال (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
8 بررسی اثر زمان ضربهی مثبت در پاسخ دینامیکی غیرخطی سیستم یکدرجه آزادی تحت بار انفجار (Download Paper) International conference on new research in science and engineering
9 بررسی پاسخ های دینامیکی غر خطی سیستم یک درجه ازادی با مدلهای پلاستیسیته متفاوت تحت بارگذاری زلزله (Download Paper) 2nd International Conference &7th National Conference of Steel Structure
10 بررسی شدت آریاس زلزلههای مختلف با استفاده از تبدیل موجکی (Download Paper) 3th International Conference on Structural Engineering
11 بررسی شدت مشخصه زلزلههای مختلف با استفاده از تبدیل موجکی (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
12 بررسی طیف پاسخ شتاب خطی و غیرخطی با استفاده از تیوری موجک (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
13 بررسی عوامل موثردرتعیین موقعیت بهینه سیستم کمربند خرپایی ومهاربازویی بااستفاده ازروش انرژی (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
14 بررسی نمودار پاسخ شتاب-تغییر مکان با استفاده از تیوری موجک (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
15 بررسی وقوع خرابی در سازه با استفاده از خصوصیات دینامیکی سازه (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
16 تحلیل پاسخ پل با در نظر گرفتن اثر شمع (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
17 تحلیل دینامیکی خطی سد بتنی وزنی کوینا تحت بار زلزله و فشار هیدرودینامیک آب پشت سد (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
18 تشخیص آسیب در سازه با استفاده از مشخصات ارتعاشی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
19 تشخیص خرابی در سکوی دریایی با استفاده از انرژی کرنشی مودال (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
20 روش تحریک بحرانی برای سیستم های یک درجه آزادی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
21 شبیه سازی پارامترهای سازه ای سد بتنی دو قوسی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی دینامیکی، مطالعه ی موردی: سد امیرکبیر کرج (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
22 محاسبه ی فرکانس طبیعی سازه های قاب محیطی (Download Paper) Third National Conference on Earthquake and Structure