Doctor Meysam Latifi

Doctor Meysam Latifi

Doctor Meysam Latifi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Meysam Latifi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIslamic Management

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 الگوی پارادایمی اردوهای راهیان نور استقرایی داده بنیاد از دیدگاه مقام معظم رهبری(مد ظله) (Download Paper) Bi-Quarterly Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolution Volume: 4, Issue: 10
2 انضباط تعالی بخش کارکنان رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان (Download Paper) Strategic Managment Thought Volume: 4, Issue: 1
3 بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد در تیم و اثربخشی تیمی (Download Paper) Journal of Transformation Managemet Volume: 5, Issue: 10
4 بررسی مطالعات حاکمیت اسلامی در ایران با استفاده از روش فراترکیب (Download Paper) Quartery Journal of Public Organizations Management Volume: 6, Issue: 1
5 بررسی و نقد تاثیر مکتب فایده گرایی بر نظریه های تصمیم گیری و مقایسه آن با نظریه رشد اسلامی (Download Paper) Islamic Management Volume: 25, Issue: 2
6 تدوین الگوی ارزیابی شاخص های فرهنگ عمومی در دانشگاه ها (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 8, Issue: 29
7 روش شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش های میان رشته ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر (Download Paper) Strategic Managment Thought Volume: 5, Issue: 2
8 رهبری راهبردی و عجین شدگی شغلی و هویت سازمانی (Download Paper) Journal of Strategic Management Studies Volume: 6, Issue: 21
9 سازوکارهای آموزش مردم و مدیران در ارتقای تعامل مردم حکومت: دلالت هایی برآمده از تفسیر شریف المیزان (Download Paper) Islamic Management Volume: 26, Issue: 4
10 شناسایی و تبیین اصول مدیریت در سیره امام حسین علیه السلام و دلالتهای آن برای دانش مدیریت (Download Paper) Islamic Management Volume: 24, Issue: 3
11 شناسایی و تبیین نقطه اهرمی فرهنگی در مدیریت یادمان های دفاع مقدس (Download Paper) Bi-Quarterly Journal of Cultural Guardianship of The Islamic Revolution Volume: 6, Issue: 13
12 شناسایی و توصیف مولفه های سازمانهای جهادی (Download Paper) Islamic Management Volume: 24, Issue: 2
13 شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران (Download Paper) Islamic Management Volume: 22, Issue: 2
14 شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر مکان یابی مساجد (Download Paper) Islamic Management Volume: 21, Issue: 2
15 طراحی الگوی جانشین پروری در سازمانهای دولتی از طریق کاربست مدل سازی ساختاری- تفسیری (Download Paper) Quartery Journal of Public Organizations Management Volume: 4, Issue: 4
16 فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی (Download Paper) Research in Human Resource Management Volume: 9, Issue: 4
17 واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت (Download Paper) Strategic Managment Thought Volume: 12, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 An Overview of Work-Life Balance: The Serious Challenge of Today's Families (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
2 ایجاد مراکز ارزیابی، مهمترین گام برای استقرار نظام شایسته سالاری در بخش دولتی ایران (Download Paper) 02nd Conference on Human Resources Development
3 بازنگری در اصول علم مدیریت و ارایه اصول مدیریت اسلامی بر اساس سیره امام حسین علیه السلام (Download Paper) 1st international conference on urban development management and economic cohesion
4 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چند قلوزایی در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل های تک صفته و چند صفته با دو روش آماری REML و بیزین (Download Paper) 1st International Conference on Agricultural Science, Natural Resources, Natural Resources, Rural Tourism and Medicinal Plants of Islamic Countries
5 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در شرکت مخابرات شهرستان خرم آباد (Download Paper) 3rd Iranian Accounting & Management Conference
6 بررسی منابع و مصارف آب در حوضه آبریز درجه 2 و راهکارهای تعادل بخشی آن (مطالعه موردی: حوضه آبریز حله) (Download Paper) 6th Water Resources Management
7 پیامدسنجی آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان اصفهان و مراکز واحدهای تابعه) (Download Paper) The First Conference of Management and Accounting
8 تحلیل بیزی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گوسفند مغانی با استفاده از مدلهای آستانهای (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
9 رویکرد انتقادی در سازمان؛ کاربردها، کاستی ها (Download Paper) Conference on Applied Economics and Management at National Approach
10 کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان) (Download Paper) Contemporary Science and Phenomenology, New Developments and Future Horizons
11 محاسبه مشخصات هیدرولیکی شیب شکن عمودی با درنظر گرفتن تنش برشی در بستر حوضچه استغراق (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
12 مولفه های ساختاری اثرگذار بر راهبرد توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: اساتید و اعضای هیات علمی) (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
13 واکاوی گفتمان علمی مسایل اساسی مدیریت و رهبری پروژه در ایران (Download Paper) International Conference on New Advances in Research in Humanities and Social and Cultural Studies