Omid Heydari

Omid Heydari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی گردشگری در شهرمنظریه اصفهان با تاکید بر عناصر زیرساختی (Download Paper) 4th National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental
2 ارزیابی تحقق پذیری طرح جامع شهری مطالعه موردی: منظریه(شهرضا) اصفهان (Download Paper) 4th National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental
3 بررسی ارتباط بین فرآیندهای یادگیری سازمانی و اثربخشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده مواد غذایی استان کرمانشاه) (Download Paper) 3rd National Conference on Business Management
4 بررسی رابطه بهره برداری از خدمات اکولوژیکی و تغییر کاربری اراضی جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های هیرکانی) (Download Paper) 2nd National Conference on Science, Geography
5 بررسی رابطه بین مدیریت افشا و ارزش یابی دارایی های جاری آماده برای فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (Download Paper) 1st International Conference on Management, Accounting, Education and Economics resistance; action
6 بررسی شاخص های موثر در تعیین سیماری اکولوژیکی حریم و پهنه بندی رودخانه ها (Download Paper) 2nd National Conference on Science, Geography
7 بررسی مفهوم اکولوژی سیمای سرزمین و جایگاه آن در برنامه ریزی و طراحی مناظر شهری (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
8 بررسی مفهوم توسعه پایدار دربرنامه ریزی ومدیریت محیط زیست (فضای سبز) شهری (Download Paper) 1st International Integrated Conference on  Environmental
9 بررسی مفهوم دیوار سبز و جایگاه آن در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
10 رفتار آزمایشگاهی بتن ساخته شده با درصد بهینه الیاف پلی پروپیلن در بادبندهای کمانش ناپذیر تحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
11 شناسایی رابطه بین سطح افشای اطلاعات مالی و ارزشیابی دارایی های جاری آماده برای فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st International Conference on Management, Accounting, Education and Economics resistance; action
12 مذاکرات تجاری بین المللی در یک دنیای درحال جهانی شدن تاملاتی درسهم و آینده یک حوزه (فرعی) (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
13 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بتن ساخته شده با درصد بهینه الیاف پلی پروپیلن و الیاف فلزی (هیبریدی) در بادبندهای کمانش ناپذیر تحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
14 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بتن ساخته شده با درصد بهینه الیاف پلی پروپیلن و الیاف فلزی (هیبریدی) در بادبندهای کمانش ناپذیر تحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
15 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بتن ساخته شده با درصد بهینه الیاف فلزی سینوسی در بادبندهای کمانش ناپذیر تحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
16 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بتن ساخته شده با درصد بهینه الیاف فلزی سینوسی در بادبندهای کمانش ناپذیر تحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
17 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بتن ساخته شده با درصد بهینه الیاف ماکروسازه ای در بادبندهای کمانش ناپذیر تحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
18 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بتن ساخته شده با درصد بهینه الیاف ماکروسازه ای در بادبندهای کمانش ناپذیر تحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
19 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بتن ساخته شده با درصد بهینه میکروسیلیس، خاکستر بادی و الیاف فلزی سینوسی در بادبندهای کمانش ناپذیرتحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
20 مطالعه آزمایشگاهی رفتار بتن ساخته شده با درصد بهینه میکروسیلیس، خاکستر بادی و الیاف فلزی سینوسی در بادبندهای کمانش ناپذیرتحت بارهای سیکلیک (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
21 نقش عدم قطعیت در ارزیابی استراتژیک زیست محیطی (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past