Doctor Homa Habibian

Doctor Homa Habibian

Doctor Homa Habibian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Homa Habibian in Journals

Position Journal Name
معاون سردبيرArchitectural Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی و سنجش اقتصادی حوضه گرمسیری غرب کشور و پیش بینی اشتغال آن با مدل تغییر سهم (Download Paper) Architectural Journal Volume: 1, Issue: 6
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی مداخلات در بافت فرسوده (نمونه موردی: فیض اباد استاان کرمانشاه (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
2 ابعاد زیبایی شناسی درمعماری (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
3 ابعاد هویت در منظر شهری (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
4 ارتقای معیارهای کالبدی- اجتماعی در خلق فضاهای شهری مردم وار (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
5 المان و گرافیک شهری در طراحی شهرهای ایرانی اسلامی (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
6 باز طراحی فضای عمومی با رویکرد: افزایش حضور پذیری بانوان نمونه موردی :محله آقا جانی بیگ شهر همدان (Download Paper) First National Women s Congress, Urban Regeneration and Sustainable Development
7 بازارهای ایرانی نمودی از پایداری محیطی در معماری و شهرسازی بافت قدیم کرمانشاه نمونه موردی بازار سرای نو (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
8 بررسی امکان سنجی ایجاد شهرهای جدید (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
9 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در مقابل توسعه پایدار شهرها نمونه موردی :محلات حاشیه ای شهر همدان (Download Paper) Conference on Islamic and Historical Architecture and Urban Studies in Iran
10 بررسی کیفیت زندگی در یکی از محلات هلال فقر شهر همدان (نمونه موردی: حصار امام) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
11 بررسی میزان فضاهای سبز شکل گرفته در توسعه های جدید شهری با استانداردهای موجود نمونه موردی کرمانشاه (گلستان) (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
12 برنامه ریزی در جهت توسعه فیزیکی با تاکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی : شهر مسجدسلیمان) (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
13 برنامه ریزی سبزراه به منظور ارتقا توسعه پایدار محیط و منظر شهری (نمونه موردی بلوار طاق بستان کرمانشاه) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
14 پدیده وندالیسم در شهر نمونه مورد مطالعه: خیابان اکباتان شهر همدان (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
15 تاثیر رنگ درگرافیک شهری (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
16 تاثیر غنای بصری جداره های شهری بر روح و روان شهروندان (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان) (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
17 تاثیررنگ درمنظرشهری نمونه موردی: خیابان مهدیه شهرهمدان (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
18 تحلیل آرمانشهر در اندیشه مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
19 تحلیل بافت فرسوده شهری برمبنای مشارکت جمعی ساکنان با بهره گیری از تکنیک SWOT نمونه موردی (محله دولاب) (Download Paper) 1st National Conference of Civil Development in Large Cities, focusing on investment
20 تطبیق شاخص های شهرسازی اسلامی در فضای شهری (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran
21 توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بربنیان سرمایه اجتماعی نمونه موردی : محله ولیعصرهمدان (Download Paper) International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
22 چالشهای سند آمایش سرزمین در ایران (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
23 چالشهای فراروی نظام مدیریت شهری در ایران و ارائه راهکارها (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
24 راهکارهای شهرسازی؛ در ارتقای محیط زیست شهری (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
25 سازی ترافیک سواره در محلات مسکونی با تاکید برالویت به پیاده محله کلپا شهرهمدان (Download Paper) Conference on Islamic and Historical Architecture and Urban Studies in Iran
26 ساماندهی و ارتقای منظر شهری از طریق مسیر پیاده (نمونه موردی خیابان مهدیه شهر همدان) (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
27 سنجش کیفیت محیط شهری در شهرک ها (نمونه موردی : شهرک فرهنگیان همدان) (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
28 شناسایی شاخص های ارزیابی زیبایی منظر شهری در بافت های واجد ارزش محور انقلاب ، سنندج (Download Paper) Conference on Islamic and Historical Architecture and Urban Studies in Iran
29 گرافیک شهری ابزاری مناسب برای طراحی شهری (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
30 محیط زیست شهری وعوامل تاثیرگذار برآن (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
31 مدرنیسم: آفرینش زیبایی یا ضد زیبایی؟ (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
32 مقایسه تطبیقی باغ های ایرانی و ژاپنی (Download Paper) 1st congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
33 مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای ناتوانان جسمی و حرکتی مطالعه موردی: خیابان شهدا، شهر همدان (Download Paper) 1st congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
34 نقش بهسازی در باز طراحی هسته مرکزی شهر خرم آباد با رویکرد افزایش حس تعلق در ساکنین مطالعه موردی: بافت تاریخی درب باباطاهر خرم آباد (Download Paper) Conference on Islamic and Historical Architecture and Urban Studies in Iran
35 نقش پیاده مداری محلات بر بهبود هویت رفتاری شهروندان (نمونه موردی:محله فیض آباد کرمانشاه) (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
36 ویژگیهای آرمانشهر شهر اسلامی و عناصر کالبدی آن (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning