Doctor Naser Barati

Doctor Naser  Barati

Doctor Naser Barati

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن نمونه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 8, Issue: 17
2 ادراک محیط نقش نسبیتهای روانشناختی درفهم محیط (Download Paper) Manzar Journal Volume: 2, Issue: 9
3 ارزیابی اولویت های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از مدل AIDA (نمونه موردی رودخانه قشلاق سنندج) (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 1, Issue: 1
4 ارزیابی تطبیقی ادراک فضای شهری از نظرگاه مخاطبین و متخصصین عرصه شهری (مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران) (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 13, Issue: 45
5 ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 13, Issue: 41
6 بازشناسی مفهوم «اره» از دیدگاه یک جهان زبانی - فرهنگی با تأکید بر واژه های حوزه معنایی «فضاهای ارتباطی » در زبان فارسی (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 10, Issue: 24
7 باغ و باغ سازی در فرهنگ ایرانی و زبان فارس (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 1, Issue: 2
8 باغ یاپارک؟تقابل مفاهیم دردوزبان مختلف (Download Paper) Manzar Journal Volume: 3, Issue: 16
9 تاملی در مراتب وجودی محیط و تجلی آن در بستر فرهنگی ایرانی اسلامی (نمونه موردی حیاط) (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 15, Issue: 59
10 تأثیر شاخص های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی و مصرف انرژی در مناطق شهر تهران (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 10, Issue: 26
11 تحلیلی بر مولفه های تاریخی بنیادین دینی- فرهنگی شهر ایرانی اسلامی در قرون نخستین و قرون میانی (Download Paper) Social Sciences Volume: 25, Issue: 81
12 تعریفی معناشناسانه– فرهنگی از مکان (مطالعۀ موردی : زبان فارسی) (Download Paper) Journal of Art and Civilization of the Orient Volume: 3, Issue: 8
13 جهان بینی ایرانیان و شکل گیری الگوی محوری باغ ایرانی (Download Paper) Manzar Journal Volume: 9, Issue: 41
14 جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 1, Issue: 1
15 چالش های رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن 21 (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 3, Issue: 6
16 خروج ازبحران شهرسازی درایران برنامه توسعه راهبردی شهری (CDS)؛ نمونه موردی شهرقزوین (Download Paper) Manzar Journal Volume: 1, Issue: 4
17 درآمدی بر نظریه نقش و جایگاه زبان های بومی در قرائت و درک فضا و محیط زیست انسانی ؛ با تأکید بر زبان فارسی (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 5, Issue: 10
18 زیرساخت شهری و لزوم تغییر نگاه در تعریف و برنامه ریزی آن (زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت های شهری قرن بیس ت ویک) (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 13, Issue: 43
19 سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) (Download Paper) Manzar Journal Volume: 9, Issue: 40
20 سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : بافت فرسوده شهر قزوین) (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 10, Issue: 25
21 عرصه جمعی نوظهور (Download Paper) Manzar Journal Volume: 3, Issue: 17
22 فضاهای جمعی : ضرورت ها و موانع؛ نمونه موردی: چهارراه ولی عصر تهران (Download Paper) Manzar Journal Volume: 10, Issue: 44
23 کندوکاوی پدیدارشناسانه درراستای شناخت یک انگاره کهن در معماری ایرانی - اسلامی (نمونه های موردی : میدان توپخانه- تهران، میدان نقش جهان (اصفهان)، پارک لاله - تهران، باغ شاهزاده (ماهان) (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 13, Issue: 42
24 مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 15, Issue: 64
25 مدل مفهومی جدید از تفکیک اراضی شهری در توسعه های مسکونی با تاکید بر فضای باز (نمونه موردی : شهر زنجان) (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 14, Issue: 57
26 مردم پسندی در یادمان های شهیدارزیابی موفقیت اجتماعی طرح های بنیاد شهید (Download Paper) Manzar Journal Volume: 8, Issue: 34
27 مفهوم تفکیک اراضی در گسترش های جیدی شهری (براساس مقایسه تطبیقی رضایت مندی ساکنین از سه نمونه موردی الگوی تفکیک در شهر زنجان) (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 9, Issue: 23
28 نگاه به شهر،ازبالا یاازدرون؟تحلیلی بر ساختار فضایی در طرح جامع جدید تهران (Download Paper) Manzar Journal Volume: 2, Issue: 12
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی استراتژیک الگوی توسعه شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر توسعه پایدار (Download Paper) First National Conference on Tourism Management and Geography
2 ارزیابی ایمنی و امنیت شهر با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
3 ارزیابی توسعه کالبدی شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر معیارهای توسعه پایدار (Download Paper) First National Conference on Tourism Management and Geography
4 استفاده از توان های بالقوه منطقه جهت توسعه گردشگری شهر آستانه اشرفیه (Download Paper) First National Conference on Tourism Management and Geography
5 بازآفرینی محله مهدی القدم شهر ارومیه با تاکید بر ابقا اقوام و ادیان (Download Paper) 2nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
6 برج آزادی تهران:بهره گیری ازفرصتها برای حیات بخشی اجتماعی فضاهای پیاده (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
7 بررسی الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش ساختار فضایی (مطالعه موردی: میدان انقلاب و ولایت فقیه در شهر ارومیه) (Download Paper) National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism
8 بررسی الگوی حضورپذیری در حرم های مقدس و بافت پیرامونی آنها؛ نمونه موردی: حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مشهد مقدس (Download Paper) The First International Conference on the Architecture and Urbanism of the Islamic World in the Age of Globalization
9 بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل swot نمونه موردی؛ بافت تاریخی-فرهنگی تبریز (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
10 بررسی شاخص های کیفیت زندگی شهری جهت ارتقاء پایدار سطح رضایت مندی شهروندان، به روش مقایسه تطبیقی محلات مسکونی کلانشهرها و با استفاده از مدل ANP، نمونه موردی: کلانشهر تبریز (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
11 بررسی فضای بازی کودکان در محلات شهری مبتنی بر تئوری رشد کودک (گامی در راستای توسعه پایدار) (Download Paper)
12 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
13 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
14 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدارمطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
15 برنامه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه با استفاده از مدل سلول های خودکار ماکروف cellular automat نمونه موردی شهر قزوین (Download Paper) 7th International Conference on Sustainable Development and Urban
16 برنامه ریزی استراتژیک جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری درمحلات مسکونی کلانشهرهابااستفاده ازمدل تحلیل شبکه ای ANP نمونه موردی: کلانشهرتبریز (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
17 پایش هوشمند طرح استراتژی توسعه شهری CDS با بهره گیری از فن آوری دانش بنیان شارنما (رصد خانه مدیریت شهری) (Download Paper) The first national conference on urban planning and knowledge architecture
18 تأملی بر چیستی فضای مفصلی در حوزه شهرسازی (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
19 تحلیل و الوی ت بندی شاخص های اجتماعی و اقتصادی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی، در راستای توسعه پایدار کلانشهرها، با استفاده از روش ANP، نمونه موردی: کلانشهر تبریز (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
20 تحلیل و الویت‌بندی معیارها و شاخص‌های حوزه محیطی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از روشANP. نمونه موردی : کلانشهر تبریز (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
21 تدوین و تحلیل اهداف عملیاتی، جهت ارتقاء کیفیت محیطی محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌های تحلیلیSWOT و ANP. نمونه موردی:کلانشهر تبریز (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
22 توانمندسازی شهرهای کوچک با تکیه بر ظرفیت های درونی و هویتی ؛ ضرورت ها و راه کارها نمونه موردی شهر سنقر در استان کرمانشاه (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Development
23 سنجش پایداری محله شهرآرای تهران (با بهکارگیری تلفیقی از معیارهای جهانی و نظرات مردم) (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Urban Development
24 شناسایی اصول بازآفرینی و حفاظت ازارزشهای بافت تاریخی باتاکید برنظریات اندیشمندان و اسنادبین المللی (Download Paper) 6TH International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
25 شهر به عنوان برترین آموزگار ، ضرورت ها و الزامات بسط مفهوم شهر آموزش دهنده (Educating City) (Download Paper) Iran's first national conference on education in 1404
26 طرح های توسعه استراتژیک شهری و ارائه شاخصهای سنجش پایداری درکشورهای درحال توسعه (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
27 علل و انگیزه های تمرکز مردم در مراکز محلات با تاکید برشهر اصفهان (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in Geography, Architecture and Urban Science of Iran
28 معنا بخشی در متن فضای شهری با رهیافتی از اصول زبانشناسی (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
29 موانع و چالشهای تحقق توسعه پایدار شهری در ایران (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Urban Development
30 موقعیت مداری و نقش آن در شکل گیری متن شهر (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran