Doctor Mohsen Nokarizi

Doctor Mohsen Nokarizi

Doctor Mohsen Nokarizi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohsen Nokarizi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardQuarterly Journal of Knowledge and Information Management

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 6, Issue: 1
2 ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 2, Issue: 1
3 ارزیابی ابعاد و مولفه های خلاقیت در وب سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 1, Issue: 2
4 ارزیابی مکاشفه ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 3, Issue: 1
5 از استانداردهای سواد اطلاعاتی تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 6, Issue: 2
6 بررسی جایگاه کتابخانه‎های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 4, Issue: 2
7 بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010 (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 2, Issue: 2
8 تاثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده ی دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه ی استثنایی وصال بیرجند (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 1, Issue: 1
9 تاثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 3, Issue: 2
10 تعیین سطح خوانایی مقاله های دانشنامه رشد با هدف شناسایی گروه مخاطب با استفاده از شاخصهای گانینگ / دیانی فلش/ دیانی و فرای / دیانی (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 6, Issue: 1
11 توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تاثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 5, Issue: 2
12 مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی (Download Paper) Library and Information Research Journal Volume: 6, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 دیداری سازی نقشه دانش در حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام: هم رخدادی واژگان (Download Paper) The first national science assessment conference, the evaluation of scientific research (issues, tools and methods)