Doctor Khodayar Abdolahi

Doctor Khodayar Abdolahi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Khodayar Abdolahi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
executive Secretary Second National Conference on Hydrology of Iran Shahrekord 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی بیلان رطوبتی خاک به روش تورنت وایت- ماتر (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت آباد) (Download Paper) Journal of RS and GIS for Natural Resources Volume: 9, Issue: 1
2 شبیه سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل WetSpa (Download Paper) Irrigation and water engineering scientific research journal Volume: 8, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک مدل و الگوریتم جدید برای بازسازی داده ها گم شده هیدرولوژی (Download Paper) 03rd Erosion and Sediment National Conference
2 ارایه یک الگوی علمی جهت حفاظت آب و خاک مبتنی بر پویایی سیستم (مطالعه موردی حوزه آبخیز تنگ درکش ورکش) (Download Paper) 7th Iranian National Water Resources Management Conference
3 ارزیابی  روشهای تطویل آمار بارش سالانه با استفاده از نرم افزار Hydrogenerator (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
4 ارزیابی اثر تغییرات مکانی و مقیاس بر دقت میانیابی داده های بارندگی سالانه با استفاده از روش کریجینگ مطالعه موردی کارون شمالی (Download Paper) The first national conference on water management approach to optimize water use in agriculture
5 ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس مطالعه موردی - حوضه جونقان (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
6 ارزیابی معادله های مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط وجود و عدم وجود برخی پارامترهای هواشناسی (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
7 استفاده از الگوریتم جستجوی تابو برای بهینه سازی و تکمیل نواقص داده های سنجش پوشش برفی در مناطق کوهستانی (Download Paper) 1st national conference on natural resources and sustainable development in Central Zagros
8 برآورد ارتفاع رواناب و تهیه نقشه شماره منحنی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
9 برآورد رواناب با اعمال تعداد روزهای بارانی بعنوان رطوبت پیشین و شماره منحنی اصلاح شده با توجه به شیب در حوضه آبخیز بهشت آباد (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
10 برآورد ضریب رواناب به وسیلهی شماره منحنی اصلاح شده با اعمال تاثیر شیب به روش هنگ (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
11 بررسی اثر ذوب برف در شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ونک) (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
12 بررسی استفاده از ابزار نرخ گذاری انرژیدر ارتباط با الگوی کشت بهینه بمنظور مدیریت منابع آب(منطقه مورد مطالعه: حوزه آبریز خانمیرزا) (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
13 بررسی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در استان مازندران با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (Download Paper) 02nd Disaster Management Conference
14 بررسی امکان بکارگیری مدل GIUH در شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی حوزه آبخیز خانمیرزاد (Download Paper) 03rd Water Resources Management
15 بررسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد کسب و کارمطالعه موردی : شرکتهای غذایی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران (Download Paper) 1ST National Conference on Marketing Research
16 بررسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد کسب و کارمطالعه موردی : شرکتهای غذایی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران (Download Paper) 3rd Iranian Accounting & Management Conference
17 بررسی تأثیر اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضــه ای کارون شمال غربی بر تشدید کم آبی مناطق پائین دست (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
18 بررسی تغیرات مکانی غلظت فسفات در ابخوان دشت شهرکرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) First National Conference on Science and application of new technologies in agriculture and natural resources
19 بررسی دقت روش کریجینگ جهت میانیابی داده های بارندگی سالانه حوضه ارمند در دوره بازگشت های مختلف (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
20 بررسی رابطه شاخص خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژی مطالعه موردی (حوزه آبخیز بهشت آباد ) (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
21 بررسی روابط غیرخطی درالگوی رودخانه بین طول قوس باشعاع و زاویه مرکزی پیچانرود، مطالعه موردی رودخانه دویرج (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
22 بررسی میزان نزولات جوی و حجم آبهای خروجی از استان چهار محال و بختیاری از طریق رودخانه های کارون و زاینده رود (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
23 بررسی و ارزیابی حداقل جریان زیست محیطی با استفاده از روش های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان) (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
24 بررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از رگرسیون فازی (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
25 برسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی برعملکرد کسب وکارمطالعه موردی: شرکت های غذایی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی استان تهران (Download Paper) 1st International Conference on Brand Strategy
26 بهینه سازی خودکار پارامترهای مدل بارش- رواناب HEC-HMS در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور (Download Paper) 3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
27 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی: استان مازندران) (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
28 پایش و پیشبینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از چند شاخص بر مبنای بارش و زنجیره مارکف(مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد) (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
29 پهنه‌بندی و بررسی تغییرات فصلی نیترات در آبخوان دشت شهرکرد (Download Paper) First National Conference on Science and application of new technologies in agriculture and natural resources
30 پیشبینی توسعه آبیاری تحت فشار با روش پویایی سیستم (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
31 تجارب مدل سازی سیل ناشی از شکست سدهای خاکی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
32 تغییرات زمانی انباشت و عمق آب معادل برف در سرشاخه های کارون شمالی ( مطالعة موردی گردنه چری) (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
33 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کاکلک) (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
34 جداسازی آب پایه از جریان کل رودخانه بهشت آباد با استفاده از ابزار خودکار تجزیه هیدورگراف (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
35 خوشه بندی پارامترهای فیزیکی حوزه های آبخیز به منظور شناخت بهتر عوامل موثر بر پاسخ هیدرولوژیکی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) (Download Paper) Ecological congress of sustainable energy and natural resources
36 درس هایی از گذشته: مدلسازی داغ سیلاب های تاریخی و دبی های حداکثر اوج(مطالعه موردی حوزه آبخیز کاکلک) (Download Paper) 1st international conference on the Geographic Information System of the Silk Road
37 روش شناسایی پارامتر در هیدرولوژی آب زیرزمینی با شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
38 رویکرد پهنه بندی مناطق در معرض خطر جریان واریزهای با استفاده از روش شبیه ساز هیدرولوژیکی (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
39 ریزمقیاس سازی آماری داده های ماهانه تغییر اقلیم، مطالعه موردی حوزه آبخیز بهشت آباد (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
40 شبکه ملی منابع آب کشور: ضرورتها و چالشها (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
41 شبیه سازی پیوسته رواناب حوضه آبخیز باراریه نیشابور با استفاده از مدل احتساب کننده رطوبت خاک (Download Paper) International Conference on Agriculture, Environment and Natural Resources in the third millennium
42 لزوم انطباق سیاست های قانونگذاری با شرایط محلی سیستم هیدرولوژیکی: مطالعه ی موردی حوزه آبخیز خانمیرزا (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
43 مدلهای رقومی ارتفاع و کاربرد آنها در هیدرولوژی (Download Paper) Geomatics 1381
44 مروری بر استفاده از مدل توزیعی WetSpass برای بررسی و تخمین بیلان آب حوضه آبخیز (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
45 مقایسه دو مدل بارش-رواناب شماره منحنی سرویس حفاظت خاک و نسخه اصلاح شده آن برای محاسبه ارتفاع رواناب حوضه ی آبریز کسلیان (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference