Doctor Rasoul Mirabasi

Doctor Rasoul Mirabasi

Doctor Rasoul Mirabasi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Rasoul Mirabasi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary Second National Conference on Hydrology of Iran Shahrekord 2017
Conference Secretary 17th Iranian Hydraulics Conference Shahrekord 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی - توزیعیWetSpa با رویکرد احتمالاتی و تحلیل عدم قطعیت مطالعه ی موردی: حوضه ی رود زرد واقع در استان خوزستان (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 7, Issue: 25
2 ارزیابی عملکرد رهیافت های برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در بازسازی داده های گمشده بارش (Download Paper) Journal of Agricultural Meteorology Volume: 6, Issue: 1
3 بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (Download Paper) Irrigation and water engineering scientific research journal Volume: 9, Issue: 2
4 بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 4
5 پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 28, Issue: 3
6 تحلیل روند پارامترهای هیدرومتیورولوژیک چهار سد مهم جنوب غرب ایران (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 5, Issue: 18
7 کاربرد توابع مفصل ارشمیدسی و حدی در تحلیل چند متغیره جریان های کمینه حوضه آبریز دز (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 31, Issue: 4
8 مقایسه روش های برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی جریان روزانهرودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 28, Issue: 6
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی آثار خشکسالی بر تغییرات سطح سفره آب زیرزمینی دشت گندمان با استفاده از شاخص منابع آب زیرزمینی (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
2 ارزیابی افت سطح آب زیرزمینی و اثر آن بر کیفیت آب زیرزمینی دشت سیرجان (Download Paper) 01st Conference of Environmental Geology and Medicine
3 ارزیابی خشکسالی های دشت شهرکرد با استفاده از شاخص RDI (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
4 ارزیابی روند بارش، جریان و کیفیت آب رودخانه حوزه بازفت (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
5 ارزیابی روند و تغییرات ناگهانی هدایت الکتریکی در دریاچه ارومیه (Download Paper) International Conference on geographical implications and environmental impact with the Orumieh Lake
6 ارزیابی میزان آلودگی و کیفیت آبهای زیرزمینی دشت سیرجان (Download Paper) 01st Regional Conference of Water
7 ارزیابی و پهنه بندی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص دشت شهرکرد (Download Paper) 1st International Conference on Agricultural Science, Natural Resources, Natural Resources, Rural Tourism and Medicinal Plants of Islamic Countries
8 ارزیابی و تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی احیایی (RDI) (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (Download Paper) 8th Scientific Conference on Watershed Management and Water and Soil Management
9 برآورد درصد اطمینان حجم مخزن سد حنا با استفاده از روش ماتریس احتمالی Gould (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
10 برآورد رواناب حوضه آبریز با استفاده از هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
11 برآورد نیاز آبی زیست محیطی رودخانه کیار (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
12 بررس روند تغییرات درازمدت بارشهای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از آزمون ناپارامتریک من- کندال اصلاح شده (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
13 بررسی اثرات احداث سد تنگوئیه بر وضعیت آبخوان دشت سیرجان (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
14 بررسی اثرات تغییر روش بهره برداری از آبهای زیر زمینی در دشت سیرجان (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
15 بررسی اثرات خشکسالی بر ایجاد حالت پایدار رطوبت خاک (اثر متقابل ساختمان خاک، هیدرولیک و اقلیم) (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
16 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف برشبیه سازی لایه بندی حرارتی در مخازن سد (مطالعه موردی: سد کارون 4) (Download Paper) 2nd International Conference on Environment and Natural Resources
17 بررسی تغییرات دبی جریان و کیفیت آب رودخانه زاب کوچک (Download Paper) 7th Iranian National Water Resources Management Conference
18 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از شاخص های SWI و GRI (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
19 بررسی روشهای بهینه حفاظت خاک (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
20 بررسی عملکرد مدل SWAT در شبیه سازی رواناب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ونک) (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
21 بررسی عملکرد هیدرولیکی صافی های خود تمیز کن (COANDA EFFECT SCREEN) (Download Paper)
22 بررسی میزان تبادل آب بین دریاچه ارومیه و سفره های آب زیرزمینی (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
23 بهینه سازی الگوی کشت زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی ( مطالعه موردی:حوزه زاینده رود) (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
24 بهینه سازی مکانیابی ایستگاه های پایش کیفی منابع آب سفیددشت با استفاده از تیوری آنتروپی (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
25 پایش و پهنه بندی خشکسالی های آب زیرزمینی دشت بروجن (Download Paper) 8th Scientific Conference on Watershed Management and Water and Soil Management
26 تأثیر تغییرات تراکم پوشش گیاهی بر روند رواناب و رسوب سالانه حوضه آبخیز هروی در استان آذربایجان شرقی (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
27 تحلیل خشکسالی های آب زیرزمینی دشت بروجن (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
28 تحلیل روند دبی جریان با استفاده از چهار نگارش مختلف آزمون من-کندال (مطالعه موردی: چند سرشاخه اصلی رودخانه کارون) (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
29 تحلیل وابستگی دماوبارش تبریزبااستفاده ازتوابع مفصل (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
30 تحلیل وضعیت خشکسالی های هواشناسی و آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های SPI اصلاح شده و GRI در محدوده مطالعاتی آبخوان دشت شهرکرد (Download Paper) 8th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
31 تحلیلی بر الگوهای روند بارش در شرق ایران با استفاده از تحلیل موجک گسسته (Download Paper) 7th Iranian National Water Resources Management Conference
32 تخصیص بهینه آب با رویکرد نظریه بازی (Download Paper) 1st national conference on natural resources and sustainable development in Central Zagros
33 تخمین دبی بیشینه آبنمود با استفاده از مدلی احتمالاتی و مفصل مبنا (مطالعه موردی: حوزه آبریز کسیلیان( (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
34 تعییی حجم ذخیره مخازن سدها با استفاده از روش های مختلف (مطالعه موردی: شهر چای ارومیه) (Download Paper) 11th International River Engineering Conference
35 تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوضه آبخیز با استفاده از مدل WetSpa در محیط GIS ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود زرد، استان خوزستان ) (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
36 شبیه سازی آبخوان دشت سیرجان با استفاده از مدل کامپیوتری MODFLOW (Download Paper) 02nd Water Resources Management
37 شبیه سازی جریان آب های زیرزمینی دشت نوترگی با استفاده از مدل GMS (Download Paper) The first national conference on the new opportunities for agricultural production and employment in the east of the country (in pursuit of the objectives of the
38 شبیه سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی WetSpa ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز رود زرد در استان خوزستان ) (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
39 شناسایی و تحلیل تناوب های معنی دار بارش در شمال غرب ایران با استفاده از آنالیز موجک (Download Paper) 7th Iranian National Water Resources Management Conference
40 کاربرد صافی های خودتمیز کن در سیستم های آبیاری تحت فشار COANDA EFFECT SCREEN (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
41 مدل ریاضی آبخوان دشت سیرجان (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
42 مدل سازی احتمالاتی و داده مبنای بارش- رواناب با بهره گیری از توابع چندمتغیره مفصل (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
43 مدل سازی بارش- رواناب با استفاده از روش تلفیقی موجک-شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون 4) (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
44 مقایسه عملکرد دو شاخص SPI و SPI اصلاح شده در تشخیص رویداده های خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان دهدشت، استان کهگیلویه و بویر احمد) (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
45 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی جریان ورودی روزانه به مخزن سد مهاباد (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran