Doctor Javad Majrohi

Doctor Javad Majrohi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آیین نامه اخلاق حرفه ای مهندسی در ایران (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 17, Issue: 67
2 ارزیابی معیارهای رتبه بندی ساختمانهای سبز در استانداردهای مطرح دنیا و پیشنهادی برای تدوین استاندارد ایران (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 47, Issue: 89
3 تلفیق مدیریت ریسک و سیستم استنتاج فازی جهت برآورد زمان انجام پروژه ها در پالایشگاه های گاز (مطالعه ی موردی: پروژه ی احداث مجتمع پردیس خانگیران) (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 35, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی به کارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های سبز شهر تهران با تاکید بر اندازه گیری انرژی (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
2 ارزیابی وضع موجود از نظر میزان رعایت استانداردهای ساختمان سبز و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای به کارگیری این استانداردها در کشور (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
3 استاندارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان ، مروری بر روند جهانی (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
4 استراتژی مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت ساخت و ساز و تخصیص ریسک در آن (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
5 انتخاب بهترین روش برای اثبات ادعای تمدید زمان در قراردادهای EPC (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
6 انتخاب مناسب ترین تکنیک ارزیابی برای مدیریت ریسک پروژه (Download Paper) 2nd International Conference on Architecture and Urbanism
7 بتن خودترمیم شونده جایگزینی مناسب برای ترمیم بتن به روشهای سنتی (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
8 بررسی اقتصادی و مالی پروژههای آبی؛ مطالعه موردی:پروژه آبیاری و زهکشی شعیبیه (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
9 بررسی دلایل ایجاد اختلافات در پروژه های عمرانی و ارایه بهترین راهکار رفع اختلاف (نمونه موردی:پروژه های ابنیه استان تهران) (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Development in Civil Engineering
10 بررسی راهکارهای ارزیابی ساختمان های آموزشی و بهره گیری از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) (Download Paper) rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)
11 بررسی رفتار تک نبشی فشاری در شرایط تکیه گاهی مختلف با استفاده از مدل سازی رایانه ای (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
12 بررسی شاخص های توسعه پایدار در ابزار تصمیم گیری پروژه های عمرانی (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
13 بررسی علل تاخیر در انجام پروژه های عمرانی منطقه آزاد کیش (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
14 بررسی موانع و مشکلات پیش روی اجرای مهندسی ارزش در سدسازی ایران (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
15 بررسی موانع و مشکلات پیش روی صنعتی سازی ساختمان در ایران (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
16 بررسی نقش ابزار تصمیمگیری در پروژه های عمرانی بر پایه توسعه پایدار (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
17 بررسی نقش BIM در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS و سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساخت CIMIS (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
18 بررسی نقش وتاثیراستفاده ازفناوری های نوین دراحداث ساختمان های سبز (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
19 بررسی و مقایسه نحوه مدیریت آب در سیستم های رتبه بندی ساختمان سبز (Download Paper) First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development
20 بکارگیری روش زنجیره ی مارکف توسعه یافته بوسیله تکنیک فازی جهت بهینه سازی پیش بینی برهه زمانی و طول مدت انجام فعالیت های تعمیرات و نگهداری ساختمان (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
21 بکارگیری منطق فازی در محاسبات روش مسیر بحرانی با لحاظ عدم قطعیت غیرتصادفی جهت بهینه سازی زمان انجام فعالیت های پروژه (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering
22 بهره وری مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از سیستم مدل سازی اطلاعات ساخت (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
23 پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه (Download Paper) annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
24 تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان در کاهش مشکلات پیشساختهسازی (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
25 توانمند سازی صنعت ساخت و ساز های غیر ساختمانی با فن آوری مدلسازی اطلاعات ساختمان (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
26 جایگاه مدلسازی اطلاعات ساختمان در طراحی پایدار (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
27 ساختار شکست ریسک در ایستگاه های مترو (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
28 ساختار شکست ریسک در ایستگاه های مترو (Download Paper) 2nd International Conference on Architecture and Urbanism
29 ساختمان سبز و مروری بر سیستم های رتبه بندی آن (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
30 شاخص های کلیدی برای پایداری در پروژه های زیرساخت (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
31 شناسایی عوامل موثر افزایش قیمت و طولانی شدن زمان انجام کار پروژه های احداث انبارهای نفت (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
32 شناسایی عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده و تطویل زمان انجام کار پروژه های احداث انبارهای نفت و ارایه راهکارهای اصلاحی آن (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
33 شناسایی و ارزیابی چالشهای بکارگیری فناوری BIM در صنعت ساخت (Download Paper) rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)
34 شناسایی و بررسی عوامل موثر در افزایش هزینه و زمان انجام کار پروژه های احداث انبارهای نفت (Download Paper) National Conference on R & D in Civil Engineering, Modern Architecture and Urban Planning
35 عوامل کلیدی موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در پروژه های زیر ساخت (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
36 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی درمهندسی عمران: مرورتحقیقات انجام شده درمهندسی و مدیریت ساخت ازسال 1989تا2015میلادی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
37 مدل سازی و تحلیل رفتار تک نبشی فشاری تحت اثر بار های دینامیکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
38 مدلسازی اطلاعات ساختمان و اثرات بکارگیری آن درصنعتی سازی ساختمان ها (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
39 مدلسازی و شبیه سازی در صنعت ساخت و جایگاه BIM در آن (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
40 مدیریت ادعا در صنعت ساخت و ساز: مرور جامع پژوهش های گذشته (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
41 مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی با روش ساختار شکست ریسک در ایستگاه های مترو (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
42 مدیریت کاهش تولید پسماندها در بخش ساختمانی پروژه های عمرانی شهر تهران (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Development in Civil Engineering
43 مدیریت کیفیت هوای داخلی ساختمانهادر سیستمهایرتبهبندی ساختمان سبز (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
44 مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه مدل سازی اطلاعات ساختمان در دهه اخیر (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
45 مروری بر مطالعات استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی عملیات خاکی سنگین (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
46 مروری بر ویژگیهای ساختمان ها با تولید کم کربن (Download Paper) 4th congress of new technologies to achieve sustainable development
47 مروری جامع بر تحقیقات انجام شده در خصوص محاسبات شبکه زمانبندی و مسیربحرانی فعالیت های پروژه با رویکرد فازی (FCPM) (Download Paper) 2nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
48 مروری جامع برتحقیقات انجام شده درخصوص کاربرد منطق فازی درحوزه مدیریت پروژه و ساخت ازسال 1965تا2015میلادی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
49 معرفی آیین نامه ساختمان سبز Pearl و مقایسه بخش انرژی آن با مبحث 19 صرفه جویی در مصرف انرژی (Download Paper) The 5th International Conference on Technology and Energy Management With the approach of energy, water and environment nexus
50 مقایسه استانداردهای ارزیاب ساختمان های سبز در جهت وزن دهی و رتبه بندی معیارها و شاخص های موجود در این استانداردها (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
51 مقایسه تکنیک های اجرای مدیریت ارزش به منظور شناسایی زمان بهینه بکار گیری هر یک از روش ها (Download Paper) rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)
52 مقایسه روش های حل اختلاف و ارایه راهکارهای رفع اختلاف (نمونه موردی: پروژه های ابنیه استان تهران ) (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
53 موازنه چند هدفه هزینه و محیط زیست در طراحی پایدار (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
54 نقش مدلسازی اطلاعات ساختمان در طراحی و اجرای پایدار (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)