Doctor Mohammadreza Pourmohamadi

Doctor Mohammadreza Pourmohamadi

Doctor Mohammadreza Pourmohamadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammadreza Pourmohamadi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
President of the Conference 10th International Congress on Civil Engineering Tabriz 2015
President of the Conference National Conference on Technologies and New Geomatics Tabriz 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 6, Issue: 22
2 ارزیابی سرانه و دسترسی پارک ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی مورد نمونه: پارکهای محله ای کلان شهر تبریز (Download Paper) Journal of Geography and Urban Space Development Volume: 3, Issue: 2
3 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 3, Issue: 9
4 تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه منطق های در ایران (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 12, Issue: 32
5 تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری نمونه موردی: نظام شهری استان آذربایجان شرقی (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 1, Issue: 3
6 واکاوی مکتب های مورفولوژی شهری (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 2, Issue: 5
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر ابعاد معماری ساختمان بر مصرف انرژی با تاکید بر اقلیم: مرور مطالعات (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
2 ارتباط غیرکلامی رویکردی در فهم معنای محیط (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
3 ارتقاءکیفیت زندگی شهری باتاکیدبررویکردTOD نمونه موردی: خیابان امام شهراردبیل (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
4 ارزیابی استراتژی مسکن مهر در ارتباط با مفاهیم پایداری شهروملاحظات زیستمحیطی نمونه موردی: فاز 2مسکن مهر شهر جدید سهند (Download Paper) 1st  National Conference on Sustainable Urban Development
5 ارزیابی تاثیر بهبود وضعیت کاربری های حیاتی کلانشهر تبریز در افزایش تاب آوری آنها در مقابل مخاطره طبیعی زلزله (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
6 ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور طراحی دهکده توریستی با روش GIS نمونه موردی: تپه های مجاور روستای حاج عبدال (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
7 ارزیابی سرزندگی شهری در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی محلات شهر تبریز) (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
8 ارزیابی طرحها و برنامه های توسعه شهری با رویکردکربن صفر مطالعه موردی: شهر تبریز (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
9 اصول طراحی پایدار و مفاهیم آن در معمار ی خانه های سنتی اردبیل (Download Paper) 2nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
10 اصول و مبانی شهر تاب آور؛ ارزیابی تعاریف و مدل های جدید مطرح در تاب آوری شهری (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
11 بازشناسی ایدههای طراحی از مفاهیم معماری ایران (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
12 بازنگری مفاهیم معماری ایران درارتباط با معماری پایدار (Download Paper) 3rd Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
13 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه و گسترش اینفضاها در شهر تبریز (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
14 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه وگسترش این فضاها (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
15 بررسی روند توسعه فیزیکی شهر سنندج (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
16 بررسی طرح های گذر بندی شهری با رویکرد معلولین جسمی-حرکتی با مقایسه ی نمونه هایی از ضوابط و مقررات کشور ایران با کشورهای پیشرفته (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
17 بررسی منظر شهری مطلوب در پیاده راه های شهری (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
18 تاثیر ارتقاء منظر شهری با رویکرد ایجاد تنوع و سرزندگی در پیاده راه ها (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
19 تحلیل الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهر سنندج با استفاده از مدل هلدرن و انتروپی شانون (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
20 تحلیل بدنه ی خیابان های شهرتبریز مطالعه موردی: خیابان امام خمینی محدوده چهارراه شریعتی تاتقاطع شهیدبهشتی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
21 تحلیل فضایی پایداری توسعه کلان شهر تبریز (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
22 تحلیل و بررسی مجتمع های آموزشی کودکان درهزاره سوم ازمنظرروانشناسی محیطی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
23 توسعه میان افزا به مثابه ی نوین ترین راهبرد بهسازی درروند احیاء مجدد مرکزتاریخی کلانشهرها مطالعه موردی: محله فیض آباد به عنوان مرکزتاریخی ـ کلانشهر کرمانشاه (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
24 درآمدی بر مبانی و مفاهیم مسکن پایدار و ضرورت آن در راستای دستیابی به شهرهای پایدار (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
25 روشها و ایدههای جدید در به کارگیزی انرژیهای نو (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
26 سازمان های غیردولتی رهیافت تضمینی توسعه پایداردرکلانشهر تبریز (Download Paper) National Conference on contemporary challenges in architecture, landscape and urbanism
27 ساماندهی محلات شهری وایجادسرزندگی درآن باتاکیدبررویکردtndنمونه موردمطالعه:محله ویجویه تبریز (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
28 سرزندگی شهری،مفهوم ومؤلفه های آن (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
29 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت مسکن مهر (شهر گرگان) (Download Paper) 2nd Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
30 شناخت مبانی طراحی مطابق با اصول پایدار معماری ایران (Download Paper) 2nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
31 شهر الکترونیک گامی بسوی توسعه پایدار شهری (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
32 ضوابط ملاحظات و استانداردها درطراحی ساخت مکان یابی ونصب کفپوشها درمنظرشهری (Download Paper) The first regional conference on architecture and urbanism
33 فلسفه مبتنی بر تفکر، سبک زندگی و پارادایم سکونتی سبز (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
34 کاربرد اصول توسعه میان افزا در ظرفیت پذیری بافت های فرسوده (مطالعه موردی شهر زنجان) (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
35 مدخلی بر توسعه پایدار شهری با تأکید بر مفهوم،ویژگی ها وشاخص های آن (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
36 مدلی برای مکان یابی تفرجگاه های شهری (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
37 مکان یابی سایت گردشگری سلامت در کلان شهر تبریز (Download Paper) Annual scientific specialized conference on civil engineering, architecture, urbanism and geography of ancient and contemporary
38 منطقه شهری و ضرورت های ایجاد کاربری های چند منظوره از منظر پدافند غیرعامل (Download Paper) 4th Conference on  Corps Science and Defense Engineering
39 نقش الگوهای رفتاری در شکل گیری فضاهای شهری انسان محور از دیدگاه کریستوفر الکساندر و دونالد اپلیارد (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
40 نقش برندسازی نمادهای شهری در معماری، منظر و شهرسازی کلانشهر تبریز (Download Paper) National Conference on contemporary challenges in architecture, landscape and urbanism
41 نقش طراحی باغ موزه و پارک ها دربررسی اهمیت فضای سبزوپایداری محیط زیست شهری (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
42 نقش فناوری نانو درصنعت ساختمان درراستای بهینه سازی مصرف انرژی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
43 نقش معماری دینامیک در صرفه جویی مصرف انرژی (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
44 نقش و کاربرد GIS در مدیریت امداد و نجات ساکنین سکونتگاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (Download Paper) 02nd Conference on Search and Rescue Management