Doctor Mehrdad Ahmadikamarposhti

Doctor Mehrdad Ahmadikamarposhti

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mehrdad Ahmadikamarposhti in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز مقایسه عملکرد SVC در خطاهای مختلف به وسیله کنترل کننده های POD وPID بهینه شده با TID (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
2 اثرات استفاده از توربین های بادی بر کیفیت برق شبکه و بکارگیری SVC,STATCOM جهت کنترل توربین های باد (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
3 ارزشیابی توان راکتیو با توجه به پایداری ولتاژ در بازار برق (Download Paper) 1st Iranian National Conference Electerical Engineering
4 افزایش دقت تشخیص خودکار زبان با استفاده از ویژگی های طیفی و شبکه عصبی WRBF (Download Paper) 2nd Iranian National Conference on Electrical Engineering
5 بارزدایی در سیستم توزیع با هدف بهبود پایداری ولتاژ (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
6 بررسی اثر جایابی مناسب SVC در بهبود پایداری ولتاژ استاتیکی درهنگام افزایش احتمالی بارگذاری سیستم قدرت (Download Paper) 01st Electrical Engineering Conference
7 بررسی افزایش بهره وری انرژی و اعمال راه کارهای بهینه سازی مصرف در شبکه های توزیع (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
8 بررسی تاثیر جایابی مناسب UPFC بر روی حد بارگذاری استاتیکی سیستم قدرت (Download Paper) 12th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
9 بررسی توپولوژی اینورترهای چند سطحی آبشاری بمنظور کاهش تعداد سوئیچینگ (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali)
10 بررسی سیستمهای مدیریت و اتوماسیون ساختمان در جهت بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Energy Conservation
11 بررسی سیستمهای هوشمند و اتوماسیون در منازل با استفاده از تکنولوژی های نوین (Download Paper) 01st Electrical Engineering Conference
12 بررسی عملکرد ادوات FACTS موازی در بهبود سطح بارگذاری حداکثر سیستم قدرت با روش پخش بار تداومی (Download Paper) 12th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
13 بررسی نقش آگاه سازی در جهت مدیریت و اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور (Download Paper)
14 بررسی و مطالعه استفاده از انرژی ژئوترمال در تولید توان الکتریکی (Download Paper) 01st Electrical Engineering Conference
15 برنامه ریزی بهینه توسعه تولید با استفاده از نرم افزار WASP و تحلیل حساسیت برنامه نسبت به تغییرات قیمت سوخت (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
16 بهبود پایداری ولتاژ با استفاده از ادوات FACTS در شبکه قدرت متصل به ژنراتورهای مزرعه بادی (Download Paper) 16th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
17 بهبودپایداری زاویه ای وولتاژسیستمهای یکپارچه توان بادی با استفاده ازsvc,pss پس ازخطای اتصال کوتاه سه فاز (Download Paper) 4th Annual International Clean Energy Conference
18 پخش بار مناسب در شبکه به منظور مدیریت توان راکتیو با حضور STATCOM (Download Paper) 2nd Iranian National Conference on Electrical Engineering
19 تاثیر عدم قطعیتهای موجود در شبکه توزیع برشاخص انرژیتامین نشده مشترکین با روش منطق فازی (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
20 تاثیر نفوذ باد و توسعه خط انتقال جهت ارزیابی قابلیت اطمینان و هزینه اقتصادی یک سیستم انتقال متصل به نیروگاه بادی (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
21 تحلیل پایداری ولتاژ استاتیکی با در نظر گرفتن پیشامدهای احتمالی شبکه قدرت با روش پخش بار تداومی (Download Paper) 11th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
22 تحلیل و طرحی مبدل Buck-Boost دوطبقه یکپارچه درحالت هدایت ناپیوسته کامل برای کاربرد روشنایی LED (Download Paper) 5th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
23 تخمین دامنه و فاز هارمونیک ها در سیستم قدرت توسط فیلتر کالمن بسط یافته (Download Paper) 4th International Conference on Electrical Engineering, Computer and Electronics
24 تخمین دامنه و فاز هارمونیک ها در سیستم قدرت توسط فیلتر کالمن بسط یافته (Download Paper) 4th  national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
25 جایابی بهینه ادوات FACTS در سیستم قدرت با هدف افزایش حد بارگذاری خط و کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور ABC (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches in Electrical and Computer Engineering
26 جایابی بهینه کنترل کننده جریان توان بین خطوط (IPFC) در خطوط انتقال جهت کاهش تلفات (Download Paper) 2nd Conference on Advances in Electrical and Computer Engineering
27 جبران توان راکتیو با استفاده از کنترل کننده های FACTS جهت بهبود پایداری ولتاژ اغتشاش بزرگ (Download Paper) 6th Trans-Regional Conference On Advances In Engineering Sciences
28 جبران سازی سیستم های سه فاز چهار سیمه با به کارگیری ترانسفورماتور زیگزاگ، D_STATCOM و فیلتر اکتیو تک فاز (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
29 دستیابی همزمان جبران توان راکتیو و کاهش هارمونیک درخطوط HVDC با استفاده ازکلیدخازنی کنترلی SCC (Download Paper) 5th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
30 ردیابی نقطه توان بیشینه در ماژول فتوولتاییک با استفاده از روش رسانایی افزایشی با طول گام متغیر (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
31 روش تعیین حاشیه پایداری ولتاژ جهت حذف بار در سیستم قدرت (Download Paper) 1st Iranian National Conference Electerical Engineering
32 روشی جدید برای محاسبه حاشیه بارگذاری استاتیکی در خطوط انتقال سیستم های قدرت (Download Paper) 16th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
33 رویکردی جدید در جهت رتبه بندی پیشامدهای احتمالی سیستم قدرت (Download Paper) 23rd International Power System Conference
34 شبیه سازی بالاست الکترونیکی ضریب قدرت بالای دومرحله ای و یک مرحله ای با ساختارتقویتی برای لامپهای فلورسنت چندتایی درمحیط سیمولینک Matlab وpsim (Download Paper) 5th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
35 طراحی پایدارسازهای مقاوم در سیستم قدرت چند ماشینه توسط الگوریتم تکامل تفاضلی (Download Paper) Qaemshahr Computer and Electronical Engineering Conference
36 طراحی فیلتر مناسب جهت کاهش هارمونیک و بهبود کیفیت ولتاژ درسیستم های توزیع (Download Paper) 7th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
37 کاربرد نرم افزارهای PSM و Matlab/Simulink در دوره های آموزشی الکترونیک قدرت (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
38 کنترل فرکانس بار با استفاده از کنترلرPIفازی در یک سیستم قدرت چند ناحیهای (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali)
39 کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو منابع تولید پراکنده متصل به شبکه به همراه افزایش کیفیت توان در سمت شبکه (Download Paper) 8th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
40 لحاظ کردن عدم قطعیتهای ترانس و خطوط شبکه توزیع الکتریکی برشاخص انرژی تامین نشده مشترکین با روش فازی (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
41 محاسبات هزینه انرژی برای یک سیستم فتوولتائیک خورشیدی خانگی (Download Paper) National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
42 محاسبه قیمت توان راکتیو جهت حمایت ازتولید کنندگان درسیستمهای تجدیدساختاریافته با استفاده ازروش پخش باربهینه (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
43 مطالعه تاثیر پیشامدهای یگانه شبکه درآنالیز امنیت استاتیکی سیستم قدرت (Download Paper) 13th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
44 مقایسه میان ادوات FACTS از لحاظ حاشیه مگاوات و حداکثر بارگذاری استاتیکی در سیستم های قدرت (Download Paper) 16th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
45 منطق فازی؛ راهکاری برا ی لحاظ کردن عدم قطعیت ها در ارزیابی شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه توزیع الکتریکی (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
46 نگرشی نو به بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های امروزی (Download Paper) The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency
47 یک روش پیشنهادی برای شبیه سازی جریان اتصال کوتاه متقارن و نامتقارن ژنراتورهای SCIG و DFIG (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development